Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Št. 478-15/2015-2308-1 Ob-1479/15 , Stran 355
Št. 478-15/2015-2308-1 Ob-1479/15
Občina Kočevje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2015, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti
1 – Predmet prodaje: I. Stavbna zemljišča (Sklop I) a) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo komunalno neopremljena nezazidana stavbna zemljišča. Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen tudi 22% davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih zemljišč so po posameznih parcelah oziroma skupinah parcel naslednje: 1. parcela št. 246/21 (834 m2), k.o. 1580 – Onek. Izklicna cena: 13.227,24 EUR, z vključenim 22% DDV. 2. parcela št. 246/25 (1126 m2), k.o. 1580 – Onek. Izklicna cena: 17.858,36 EUR, z vključenim 22% DDV. 3. parcela št. 246/27 (865 m2), k.o. 1580 – Onek. Izklicna cena: 13.718,90 EUR, z vključenim 22% DDV. 4. parcela št. 246/29 (569 m2), k.o. 1580 – Onek. Izklicna cena: 9.024,34, z vključenim 22% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora P4/S8- poselitveno območje naselja Mačkovec, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 11. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si. 5. parcela št. 2073/24 (455 m2) in 2073/25 (148 m²), (obe) k.o. 1577 – Kočevje – skupaj 603 m² (parceli se prodajata skupaj). Izklicna cena: 16.184,52 EUR, z vključenim 22% DDV. 6. parcela št. 2073/26 (853 m2), k.o. 1577 – Kočevje. Izklicna cena: 22.894,52 EUR, z vključenim 22% DDV. 7. parceli št. 2073/28 (314 m2) in 2081/31 (468 m²), k.o. 1577–Kočevje – skupaj 782 m². Izklicna cena: 17.172,72 EUR z vključenim 22% DDV. V Odloku o PUP za JZ del ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 23/91) in Odloku o ugotovitvi skladnosti PIA s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjenega v letu 1999 ter Strokovnih podlag s področja varovanja naravne in kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 71/00) – (v nadaljevanju PUP) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora P5/S8- primarno stanovanjske dejavnosti, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti in spremljajoči objekti in naprave. Na delu parcel št. 2073/28 in 2081/31, (obe) k.o. 1577 – Kočevje velja prepoved stanovanjske gradnje – območje P5/Z3- zelene površine, na delu parcel št. 2073/28 in 2081/31, (obe) k.o. 1577 – Kočevje poteka podzemni vod javnega vodovodnega sistema – omrežja (gradnja možna ob pogojih upravljavca – Hydrovod d.d.) in na vseh parcela velja fiktivna omejitev gradnje zaradi poteka elektrokoridorja (elektro vod je v podzemni cevni izvedbi) – varovalni pas 1 m na vsako stran voda. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 478-4/2015-2302-2 z dne 23. 2. 2015, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si. Nepremičnine parc. št. 2073/24, 2073/25, 2073/26 in 2073/28, (vse) k.o. 1577 – Kočevje so obremenjene s stvarno služnostjo v korist podjetja Elektro Ljubljana. b) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo komunalno opremljena nezazidana stavbna zemljišča. Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen tudi 22% davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih zemljišč so po posameznih parcelah naslednje oziroma skupinah parcel naslednje: 8. parcela št. 93/30 (902 m2), k.o. 1575 – Stara Cerkev. Izklicna cena 22.008,80 EUR, z vključenim 22% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje PUP (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 65/03) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora P2/S4 – poselitveno območje naselja Gorenje, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 11. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje te nepremičnine na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo v korist podjetja Elektro Ljubljana. 9. parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o. 1590 – Kočevska Reka. Izklicna cena: 12.000,00 EUR z vključenim 22% DDV V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Kočevska Reka (Uradni list RS, št. 42/94) je predmetna parcela opredeljene v enoti urejanja prostora P7/S7 – poselitveno območje naselja cona E, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 11. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje te nepremičnine na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si. 10. parcela št. 541/3 (117 m2) in 541/4 (494 m2), (obe) k.o. 1574 – Koblarji – skupaj 611 m² (parceli se prodajata skupaj). Izklicna cena: 14.162,98 EUR, z vključenim 22% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje PUP (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 65/03) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora P2/S10 – poselitveno območje naselja Koblarji, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si. 11. parcela št. 259/26 (389 m2), 253/1 (827 m2) in 259/33 (20 m²), (vse) k.o. 1578 – Željne – skupaj 1236 m² (parcele se prodajajo skupaj). Izklicna cena: 21.960,00 EUR, z vključenim 22% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje PUP (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 65/03) so predmetne parcele opredeljena v enoti urejanja prostora P4/S3 – poselitveno območje naselja Spodnji Cvišlerji, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si. 12. parcele št. *151/3 (61 m2), 3201/0 (209 m2), 3202/0 (90 m2), 3203/0 (111 m2), 3204/0 (177 m2), k.o. 1591 – Novi Lazi – skupaj 648 m² (parcele se prodajajo skupaj). Izklicna cena: 9.000,00 EUR, z vključenim 22% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP 3) v Občini Kočevje (Uradni list, RS, št. 52/01) so predmetne parcele št. *151/3, 3201/0, 3202/0, 3203/0 in 3204/0 (vse) k.o. 1591 – Novi Lazi opredeljene v enoti urejanja prostora P7/S3 – kjer je dovoljena nadomestna gradnja in novogradnja stanovanjskih objektov in poslovno – stanovanjskih objektov do (K)+P+M ter pomožni in enostavni objekti za lastne potrebe – za glavnim objektom. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-01/2013-2302 z dne 8. 5. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si. 13. parceli št. 58/5 (475 m2), 328/4 (128 m2), k.o. 1569 – Polom – skupaj 603 m² (parceli se prodajata skupaj). Izklicna cena: 8.000,00 EUR, z vključenim 22% DDV-jem. 14. parcela št. 58/7 (615 m2), k.o. 1569 – Polom. Izklicna cena: 8.000,00 EUR, z vključenim 22% DDV-jem. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP 1) v Občini Kočevje (Uradni list, RS 52/2001) so predmetne parcele št. 58/5, 328/4 in 58/7 (vse) k.o. 1569 – Polom opredeljene v enoti urejanja prostora P1/S8 – kjer je dovoljena novogradnja in nadomestna gradnja stanovanjskih objektov do gabarita (K) +P+ M in novogradnja in nadomestna gradnja objektov za potrebe kmetijske dejavnosti do gabarita P+M. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-01/2013-2302 z dne 16. 5. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje www.kocevje.si. 15. parcela št. 2477/3 (1277 m2), k.o. 1577 – Kočevje. Izklicna cena: 24.000,00 EUR, z vključenim 22% DDV. 16. parcela št. 2477/4 (1252 m2), k.o. 1577 – Kočevje. Izklicna cena: 22.000,00 EUR, z vključenim 22% DDV. 17. parcela št. 2477/5 (1242 m2), k.o. 1577 – Kočevje. Izklicna cena: 26.000,00 EUR, z vključenim 22% DDV. 18. parcela št. 2477/6 (1259 m2), k.o. 1577 – Kočevje. Izklicna cena: 22.000,00 EUR, z vključenim 22% DDV. 19. parceli št. 2477/7 (963 m2), k.o. 1577 – Kočevje, 278/28 (589 m2), k.o. 1578 – Željne – skupaj 1552 m² (parceli se prodajata skupaj). Izklicna cena: 22.000,00 EUR, z vključenim 22% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list, RS 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 65/03) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora P4/S3, poselitvenega območja Spodnji Cvišlerji – kjer je dovoljena novogradnja stanovanjskih objektov in stanovanjskih objektov z delavnico (z ekološko neoporečno delavnico brez prekomernih emisij hrupa) ob upoštevanju elektrokoridorja, objekti za kmetijske dejavnosti, dozidave in nadzidave ter pomožni objekti: shrambe, drvarnice, garaže, manjši objekti za rejo živali – kot samostojni objekti ali kot dozidave (postavitev dovoljena za glavnim objektom). Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-01/2013-2302 z dne 26. 7. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si. 20. parcela št. 845/8 (1133 m²), k.o. 1575 – Stara Cerkev. Izklicna cena: 28.000,00 EUR, z vključenim 22% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list, RS 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 65/03) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora 2A/S4, poselitvenega območja naselja Breg – kjer so dovoljene novogradnje stanovanjskih objektov z mirno poslovno dejavnostjo v pritličju, objekti za kmetijske dejavnosti, poslovni objekti z mirno in ekološko neoporečno dejavnostjo brez emisij hrupa, pomožni objekti za lastne potrebe. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-01/2013-2302 z dne 26. 7. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine (sklop I) – stavbna zemljišča: Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od izdaje računa, in sicer na račun Občine Kočevje št. 01248 – 0100005213. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo. II. Stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v Kočevju, ob lokaciji Trata (sklop II) Vse parcele (stavbna zemljišča), so opremljene s kolektivno komunalno opremo, kar poleg geodetsko urejenih parcel vključuje tudi asfaltno cesto, javno razsvetljavo, vodo, elektriko, telekomunikacijski vod (telefon) ter meteorno in fekalno kanalizacijo. Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen tudi 22% davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih zemljišč so po posameznih parcelah oziroma skupinah parcel naslednje: 21. parcela št. 2204/48 (2886 m²), 2204/50 (14 m²) in 2205/11 (28 m2), k.o. 1577 – Kočevje – skupaj 2928 m2 (parcele se prodajajo skupaj). Izklicna cena: 60.726,72 EUR, z vključenim 22% DDV. 22. parcela št. 2204/51 (3158 m²), k.o. 1577 – Kočevje. Izklicna cena: 65.496,92 EUR, z vključenim 22% DDV. 23. parcela št. 2204/52 (2356 m²), 2204/35 (656 m²) in 2205/6 (146 m²), k.o. 1577 – Kočevje – skupaj 3158 m2 (parcele se prodajajo skupaj). Izklicna cena: 65.496,92 EUR, z vključenim 22% DDV. 24. parcela št. 2204/39 (6393 m²), k.o. 1577 – Kočevje. Izklicna cena: 132.590,82 EUR, z vključenim 22% DDV. 25. parcela št. 2204/40 (6594 m²), k.o. 1577 – Kočevje. Izklicna cena: 136.759,56 EUR, z vključenim 22% DDV. 26. parcela št. 2204/41 (6079 m²), k.o. 1577 – Kočevje. Izklicna cena: 126.078,46 EUR, z vključenim 22% DDV. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za SV del ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 42/94) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora P5/P1, poselitveno območje naselja proizvodnje in poslovne dejavnosti (skladno z določili kataloga dopustnih posegov za posamezno morfološko enoto – priloga), ki je namenjeno proizvodni dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-01/2013-2302 z dne 1. 8. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si. Nepremičnina parc. št. 2204/48, k.o. 1577 – Kočevje je obremenjena s stvarno služnostjo. Namen pogodbe, pogoji za sodelovanje na javni dražbi, pogodbene omejitve, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine za stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v Kočevju ob lokaciji Trata (sklop II) Subjekti, ki lahko sodelujejo na javni dražbi za stavbna zemljišča v poslovni coni (PC) LIK II v Kočevju ob lokaciji Trata (sklop II) in sklenejo kupoprodajno pogodbo, so vsi gospodarski subjekti – gospodarske družbe in samostojni podjetniki, javna podjetja, zadruge ali drugi subjekti, ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo gospodarsko dejavnost, kakor jo definira 6. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), z namenom da organizirajo podjetniško dejavnost in redno opravljajo gospodarske posle. Namen pogodbe o prodaji parcel – stavbnih zemljišč je, da občina omogoči gospodarskim subjektom – gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, javnim podjetjem, zadrugam ali drugim subjektom, ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo gospodarsko dejavnost, kakor jo definira 6. člen ZGD-1, da organizirajo podjetniško dejavnost in redno opravljajo gospodarske posle, s čimer pripomorejo k razvoju Občine Kočevje. Kupci bodo postali izključni lastniki kupljenih nepremičnin z nekaterimi omejitvami njihovega nadaljnjega razpolaganja za določeno obdobje. Občina Kočevje si kot prodajalec na podlagi določbe 5. odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika pridržuje pravico, da od kupca (zavezanec), ki bo po poplačilu kupnine in izdanem zemljiškoknjižnem dovolilu s strani občine pridobil lastninsko pravico, v naslednjih 5 letih od sklenitve prodajne pogodbe pod določenimi pogoji odkupi nazaj nepremičnino, ki je predmet prodajne pogodbe. Občina Kočevje lahko s pisno izjavo uveljavi odkupno pravico, če se alternativno izpolni eden od naslednjih pogojev: – da kupec v roku dveh let od sklenitve pogodbe na pristojni upravni enoti ne poda vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, – da kupec v roku štirih let od sklenitve te pogodbe ne pridobi pravnomočnega uporabnega dovoljenja. V primeru uveljavitve odkupne pravice bo občina drugopogodbeni stranki izplačala ceno, plačano po tej pogodbi, povečano za uradno ugotovljeno rast življenjskih stroškov v RS v tem obdobju (inflacija/deflacija) ter povečano za vrednost izboljšav ali zgrajenih objektov na tej parceli, koristnih za občino, kakor jo bo ugotovil s strani občine izbran cenilec, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje cenitev državnega in občinskega stvarnega premoženja v skladu s pogoji iz Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Odkupna pravica v korist občine se vpiše v zemljiško knjigo in ni prenosljiva. Po preteku navedenega obdobja bo občina kupcu izdala izbrisno dovoljenje, z vpisom katerega bo odkupna pravica prenehala. Pogodbena omejitev je tudi v tem, da se kupec parcele – nepremičnine na podlagi določb drugega do četrtega odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika zavezuje, da v roku 7 let od sklenitve te pogodbe ne bo odsvojil te nepremičnine niti je ne bo obremenil s stvarnimi pravicami. V primeru kršitve te določbe je drugopogodbena stranka v skladu z zakonom odškodninsko odgovorna za morebitno škodo, ki bi s tem nastala občini. Vzorec prodajne pogodbe lahko vsak interesent pridobi kot prilogo k temu razpisu. Občina Kočevje kot prodajalec bo kupcu po poplačilu celotne kupnine izdala zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo izrecno in nepogojno dovolila vpis lastništva navedene nepremičnine v zemljiško knjigo, s čimer bo kupec postal lastnik te nepremičnine, kupec pa bo hkrati prodajalcu izročil zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo dovolil vpis odkupne pravice. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, občina zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od izdaje računa, in sicer na račun Občine Kočevje, št. 01248–0100005213. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). 2 – Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo odvijala v torek, 24. 3. 2015, v sejni sobi Občine Kočevje (1. nadstropje), Ljubljanska cesta 26, Kočevje, ob 12. uri. Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do 23. 3. 2015 do 12. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti. 3 – Ostali pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako od njih). Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna v kupnino. Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo Mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – nepremičnina (stavbno zemljišče – parcelo)«. Vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere kandidira. Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne morejo sodelovati. Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti). Na javni dražbi kot dražitelji v skladu z 32. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom. Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji predložiti naslednje: – potrdilo o vplačilu varščine, – osebne podatke oziroma za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo predložiti fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe predložiti izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki pa priglasitveni list,ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – davčno številko, številko transakcijskega računa, – navedbo nepremičnine (stavbno zemljišče – parcelo), ki jo želi kupiti, – izjavo, da je oseba državljan države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, – izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – izjavo o vrsti gospodarske dejavnosti, ki jo nameravajo opravljati, – izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe. Udeleženec na javnem razpisu lahko zgornje podatke navede na pripravljenem pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski spletni strani, ali na svoji lastni listini. Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do 23. 3. 2015 do 12. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti. Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu. 4 – Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi Najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša za: – za stavbna zemljišča znaša (sklop I): 300,00 EUR, – za stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v Kočevju, ob lokaciji Trata (sklop II):1.000,00 EUR. 5 – Pravila poteka javne dražbe Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili: – pravico do sodelovanja pri draženju za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa, – izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena, – ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika, – javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku, – dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost. 6 – Drugo Pri nakupu stavbnega zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v Kočevju, ob lokaciji Trata (sklop II) vsaka stranka nosi svoje notarske stroške overitve pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila in stroške zemljiškoknjižnega prenosa lastništva nepremičnine. Pri nakupu ostalih stavbnih zemljišč, notarske stroške overitve pogodbe, davke in stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača kupec. Podatki o velikosti oziroma površini stavbnih zemljišč in posameznih delov so takšni kot izhajajo iz zemljiškega katastra (stavbna zemljišča) kot relevantne (izvorne) uradne evidence in lahko odstopajo od dejanskih izmer oziroma površin. Občina Kočevje kot prodajalec zgoraj navedenih stavbnih zemljišč ne odgovarja za morebitna odstopanja. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru povrnejo izkazani potrebni in upravičeni stroški za prevzem razpisne dokumentacije in sodelovanje na javni dražbi. Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah je možno pridobiti pri Renati Vidmar, tel. 01/89-38-252 (vprašanja glede poteka javne dražbe) ali Robertu Latinu, tel. 01/89-38-238 (podatki o parcelah, prostorskih in ureditvenih pogojih) v času uradnih ur. Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev na lastnih listinah) je možno pridobiti na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo), vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah od 8. do 16.30. Besedilo javne dražbe, pomožni obrazec za prijavo na javno dražbo in ostala dokumentacija vezana na javni razpis (lokacijske informacije) so objavljene na spletni strani Občine Kočevje, www.kocevje.si.
Občina Kočevje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti