Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Ob-1507/15 , Stran 365
Ob-1507/15
Javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) vabi ponudnike da podajo svojo pisno ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb. II. Predmet najema je poslovni prostor v delu stavbe št. 67, na zemljišču parc. št. 21/11, k.o. Poljansko predmestje. Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij. Višina mesečnega najema pokriva obratovalne stroške (električna energija, voda in odvoz smeti) in znaša 210,00 EUR. Ponudnik mora predložiti ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb po pogojih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji za javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem. III. Razpisna dokumentacija je na voljo pri pravosodnem policistu na vhodu v Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana, vsak delovni dan od 6. 3. 2015 do 25. 3. 2015. Dokumentacija je brezplačna. Dodatna pojasnila je mogoče dobiti pri Nevenki Tomšič, tel. 01/300-55-39 ali na e–mail: nevenka.tomsic@gov.si. Ogled prostora, ki je predmet najema je možen vsak delovni dan med 8.30 in 12.30, po predhodnem dogovoru. IV. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 25. 3. 2015 do 24. ure. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za najem nepremičnine«. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. V. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, in sicer 27. 3. 2015 ob 10. uri. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. VI. Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo izbral tisto ponudbo, ki bo prejela najvišje število točk po navedenih merilih. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: – cena najbolj prodajanih artiklov/mesec 60% = 60 točk, – število lastnih trgovin z maloprodajo ter obseg prodaje v njih 20% = 20 točk, – reference 20% = 20 točk. V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel izbrati najugodnejšega ponudnika bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 10 dneh od datuma odpiranja ponudb. Pogodba za izvajanje prodaje zaprtim osebam bo z izbranim izvajalcem sklenjena za dobo enega leta, to je predvidoma od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016.
Ministrstvo za pravosodje Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti