Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

599. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi, stran 1728.

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 - odl. US), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 - uradno prečiščeno besedilo, 44/12 in 19/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 - uradno prečiščeno besedilo, 44/12) je Občinski svet na 4. redni seji dne 2. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 65/11 in 46/13 - DPN) se v 51. členu:
- v peti vrstici drugega stolpca za besedilom »ZS 62,« doda besedilo »ZS 65,«,
- v deveti vrstici drugega stolpca črta besedilo »ZS 23,« in »OP 5 ZS 27«; besedilo »ZS 31,« se nadomesti z besedilom »ZS 31 - del,« in besedilo »ZS 37,« nadomesti z besedilom »ZS 37 - del,«,
- za sedemindvajseto vrstico doda nova vrstica, ki se glasi: »Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi ZS 17/2-del«,
- za štiriintrideseto vrstico dodajo štiri nove vrstice, ki se glasijo:
»Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje »Selo« v Zagorju ZS 23,
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje OP 5 ZS 27 - Kolenc v Zagorju ob Savi OP 5 ZS 27,
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje OP 5 ZS 31 - »Okrogarjeva kolonija sever« OP 5 ZS 31 - del,
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje OP 5 ZS 37 - Jerman 1 v Zagorju ob Savi OP 5 ZS 37 - del«.
2. člen
V prvem odstavku 56. člena se med drugim in tretjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Manjši odmik mora projektant posebej utemeljiti.«.
3. člen
V prvem odstavku 57. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Dozidave z ravnimi strehami so dopustne v najnižji etaži.«.
V prvi alineji drugega odstavka se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Zaradi prilagajanja obstoječi okoliški pozidavi je lahko razmerje stranic tudi manjše, vendar ne manj kot 1:1,3, kar pa mora projektant posebej utemeljiti.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) V gabarit osnovnega objekta se ne vštevajo dimenzije nadstrešnic, vetrolovov in podobnih pomožnih delov stavbe.
(5) Na območjih, kjer so s tem odlokom dopuščene ravne strehe, se lahko te izvedejo tudi kot zelene - zasajene z rastlinami.«.
4. člen
V prvem odstavku 58. člena se v tretjem stavku za besedo »ute,« doda beseda »nadstreški«.
5. člen
V 107. členu odloka se pod 3. točko:
- v prvi vrstici drugega stolpca besedilo spremeni tako, da se glasi: »Največ 0,50«,
- v drugi vrstici drugega stolpca besedilo prve in druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»- stanovanjski objekti 12 m x 18 m in
- nestanovanjski objekti 16,5 m x 25 m«.
Pod 4. točko se:
- v prvi vrstici drugega stolpca v drugi alineji besedilo »20 m2« nadomesti s »30 m2«,
- v prvi vrstici drugega stolpca besedilo šeste alineje spremeni tako, da se glasi: »Osvetlitev podstrešij: dopustna je izvedba frčad v dolžini do 1/3 dolžine strehe, vendar samostojna frčada ne sme biti daljša od 5 m. Dopustna je izvedba strešnih oken. Frčade in strešna okna se simetrično razporedijo.«.
6. člen
V 108. členu odloka se pod 3. točko:
- v prvi vrstici drugega stolpca besedilo spremeni tako, da se glasi: »Največ 0,50«,
- v drugi vrstici drugega stolpca besedilo prve in druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»- stanovanjski objekti 12 m x 18 m in
- nestanovanjski objekti 16,5 m x 25 m«.
Pod 4. točko se:
- v prvi vrstici drugega stolpca v drugi alineji besedilo »20 m2« nadomesti s »30 m2«,
- v prvi vrstici drugega stolpca besedilo šeste alineje spremeni tako, da se glasi: »Osvetlitev podstrešij: dopustna je izvedba frčad v dolžini do 1/3 dolžine strehe, vendar samostojna frčada ne sme biti daljša od 5 m. Dopustna je izvedba strešnih oken. Frčade in strešna okna se simetrično razporedijo.«.
7. člen
V 109. členu odloka se pod 1. točko:
- v prvi vrstici drugega stolpca v prvi alineji črta besedilo: »(samo samostoječe hiše in počitniške hišice)«,
- v prvi vrstici drugega stolpca za zadnjo alinejo črta besedilo: »V Prvinah je možna gradnja le počitniških hišic.«,
- v tretji vrstici drugega stolpca v tretji alineji besedilo »6 m2« nadomesti s »15 m2«,
- v tretji vrstici drugega stolpca za zadnjo alinejo črta besedilo: »V Prvinah od navedenih objektov ni dovoljena postavitev drvarnic, ut in nadstrešnic.«.
Pod 3. točko se:
- v prvi vrstici drugega stolpca besedilo spremeni tako, da se glasi: »Največ 0,50«,
- v drugi vrstici drugega stolpca črta zadnji stavek: »V Prvinah (PV 1/1 in PV 1/2) so počitniške hiše lahko velikosti do 50 m2.«,
- v tretji vrstici drugega stolpca v prvem stavku črta besedilo: »in počitniški objekti«,
- v tretji vrstici drugega stolpca v četrtem stavku črta besedilo: »pri počitniških objektih pa največ 0,40 m,«.
Pod 4. točko se:
- v prvi vrstici drugega stolpca v drugi alineji besedilo »20 m2« nadomesti s »30 m2«,
- v prvi vrstici drugega stolpca besedilo šeste alineje spremeni tako, da se glasi: »Osvetlitev podstrešij: dopustna je izvedba frčad v dolžini do 1/3 dolžine strehe, vendar samostojna frčada ne sme biti daljša od 5 m. Dopustna je izvedba strešnih oken. Frčade in strešna okna se simetrično razporedijo.«.
Pod 5. točko se:
- v prvi vrstici drugega stolpca črta zadnji stavek: »V Prvinah je največja velikost parcele 350 m2.«.
8. člen
V 116. členu odloka se pod 3. točko:
- v prvi vrstici drugega stolpca besedilo spremeni tako, da se glasi: »Največ 0,40«,
- v drugi vrstici drugega stolpca besedilo prve in druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»- stanovanjski objekti 12 m x 18 m in
- nestanovanjski objekti 16,5 x 25 m.«.
Pod 4. točko se:
- v prvi vrstici drugega stolpca v drugi alineji besedilo »20 m2« nadomesti s »30 m2«,
- v prvi vrstici drugega stolpca besedilo šeste alineje spremeni tako, da se glasi: »Osvetlitev podstrešij: dopustna je izvedba frčad v dolžini do 1/3 dolžine strehe, vendar samostojna frčada ne sme biti daljša od 5 m. Dopustna je izvedba strešnih oken. Frčade in strešna okna se simetrično razporedijo.«.
9. člen
V 119. členu odloka se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(Ureditveni načrt za sanacijo območij Ruardi-Cilence, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje: OP 5, z manjšimi enotami OP 5/1 do OP 5/50 in OP 5 VI 1, OP 5, KD 1/1, OP 5 KD 1/2, OP 5 ZS 9/1, OP 5 ZS 9/2, OP 5 ZS 9/3, OP 5 ZS 9/4, OP 5 ZS 9/5, OP 5 ZS 31-del, OP 5 ZS 32, OP 5 ZS 34, OP 5 ZS 36, OP 5 ZS 37-del)«.
V drugem odstavku se:
- črta besedilo »OP 5 ZS 27«,
- besedilo »OP 5 ZS 31« nadomesti z besedilom »OP 5 ZS 31 - del« in
- besedilo »OP 5 ZS 37« nadomesti z besedilom »OP 5 ZS 37 - del«.
V tretjem odstavku se besedilo četrte alineje spremeni tako, da se glasi: »Na območju manjših enot za centralne dejavnosti OP 5 ZS 9/1 in OP 5 ZS 9/2 veljajo enaki prostorski izvedbeni pogoji kot v enotah Centralne dejavnosti na območju UN Zagorje ob Savi, UN Kisovec in UN Izlake (npr. ZS 41). Na območju enote OP 5 ZS 9/5 veljajo enaki prostorski izvedbeni pogoji kot v enotah Območja proizvodnih dejavnosti na območju UN Zagorje ob Savi, UN Kisovec in UN Izlake (npr. ZS 54).«.
10. člen
V 123. členu odloka se pod 3. točko:
- v prvi vrstici drugega stolpca besedilo spremeni tako, da se glasi: »Največ 0,50«,
- v drugi vrstici drugega stolpca četrti stavek spremeni tako, da se glasi: »Največje skupne dimenzije (širina x dolžina) so pri stanovanjskih stavbah v Zagorju ob Savi 12 m x 20 m, v Kisovcu in Izlakah 12 m x 18 m.«,
- v drugi vrstici drugega stolpca deveti stavek spremeni tako, da se glasi: »Nestanovanjske stavbe so 16,5 m x 25 m«,
- v drugi vrstici drugega stolpca črta zadnji stavek, ki se glasi: »Dozidave so možne do 30 % osnovnega tlorisa objekta, ob upoštevanju ostalih določil tega odloka.«.
Pod 4. točko se v prvi vrstici drugega stolpca v prvi alineji črta besedilo: »v Izlakah in Kisovcu od 37° do 45°.«.
11. člen
V 124. členu se pod 3. točko v drugi vrstici drugega stolpca črta zadnji stavek, ki se glasi: »Dozidave so možne do 30 % osnovnega tlorisa objekta, ob upoštevanju ostalih določil tega odloka.«.
12. člen
V naslovu 125. člena se za besedilom »ZS 62,« doda besedilo »ZS 65,«.
Pod 3. točko se:
- v drugi vrstici drugega stolpca zadnji stavek prve alineje spremeni tako, da se glasi: »Največja skupna dimenzija (širina x dolžina) v Zagorju ob Savi je 12 m x 20 m, v Kisovcu in Izlakah 12 m x 18 m.«,
- v drugi vrstici drugega stolpca črta zadnji stavek, ki se glasi: »Dozidave so možne do 30 % osnovnega tlorisa objekta, ob upoštevanju ostalih določil tega odloka.«.
Pod 4. točko se:
- v prvi vrstici drugega stolpca v prvi alineji črta besedilo: »v Izlakah in Kisovcu od 37° do 45°.«.
Pod 6. točko se v šesti vrstici prvega stolpca za besedilom »ZS 42,« doda besedilo »ZS 65,«.
13. člen
V naslovu 129. člena se črta besedilo: »OP5 ZS 27« in »ZS 23«.
V drugi vrstici prvega stolpca se črta besedilo: »OP 5 ZS 27 Kolenc«.
V deseti vrstici prvega stolpca se črta besedilo: »ZS 23 Selo«.
14. člen
V 130. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(posebna merila in pogoji ter dopustna odstopanja)«.
Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Odstopanje (do +40 %) od določenih največjih dimenzij je dopustno le pri stavbah s posebnimi tehnološkimi zahtevami v kmetijski proizvodnji, pri čemer morajo biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določeni ukrepi, s katerimi se omili vizualno izpostavljenost načrtovanega objekta v prostoru.
(5) Pri dozidavah in rekonstrukcijah obstoječih legalno zgrajenih objektov, ki niso izvedeni v skladu s prostorskimi izvedbenimi pogoji, določenimi s tem odlokom, so dopustna odstopanja od oblikovnih pogojev. Oblikovanje se pri dozidavah in rekonstrukcijah v tem primeru prilagodi obstoječemu legalno zgrajenemu objektu.
(6) Dopustna so odstopanja od naklonov streh zaradi prilagoditve tipologiji okoliških obstoječih objektov, zaradi specifične tehnologije in pri večjih objektih, namenjenih obrti in podjetništvu, hlevih ter gospodarskih poslopjih.«.
15. člen
132. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»V veljavi so naslednji prostorski izvedbeni akti:
(1) OP ODPRTI PROSTOR
- OP 2 - UN Suhi potok, odlok št. 350-3/85, (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/86 in 7/88),
- OP 3 - UN za kamnolom Borovnik, odlok št. 352-7/99, (Uradni vestnik Zasavja, št. 21/03 in Uradni list RS, št. 46/13-DPN),
- OP 4 - UN za območje sanacije nadzemnega dela pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju jame Loke obrata Kisovec Rudnika Zagorje, odlok št. 352-5/92, (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/93, 14/99, 17/03 in Uradni list RS, št. 57/05, 46/13-DPN),
- OP 5 - UN za sanacijo rudniških površin na območju Cilenca, Orlek, Podstrana in Ruardi, odlok št. 352-5/93, (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/94 in 8/01 in Uradni list RS, št. 81/08) in
- LN za rekonstrukcijo magistralne ceste št. M 10 Trojane, odlok št. 343-1/89, (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/91).
(2) OBMOČJE UN ZAGORJE OB SAVI
- ZS 1 - UN območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi, odlok št. 35203-6/95, (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/98, 17/03 in Uradni list RS, št. 81/08, 18/14),
- ZS 2 - ZN za območje poslovno-trgovski center ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi, odlok št. 35203-1/96, (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/97, 5/00, 13/03),
- ZS 3 - ZN Potoška vas-šola in levi breg Kotredeščice, odlok št. 35203-3/96, (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/97, 12/02 in Uradni list RS, št. 123/04, 119/05, 45/12),
- ZS 4 - ZN za individualno stanovanjsko pozidavo na pobočju Dolinarjevega travnika v Zagorju ob Savi, odlok št. 35203-1/97, (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/98, 21/03 in Uradni list RS, št. 123/04),
- ZS 5 - LN za rekonstrukcijo bencinskega servisa in avtopralnice v Zagorju ob Savi, odlok št. 351-P-24/90, (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/90, 23/90),
- ZS 6 - UN prenove stanovanjskega območja Polje 1-32 v Zagorju ob Savi ter spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za bencinski servis in avtopralnico, odlok št. 352-34/95, (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/96, 8/01),
- ZS 7 - ZN za območje tržnice, odlok št. 352-4/91, (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/92),
- ZS 8 - UN »Zagorje center I - A«, odlok št. 350-4/88, (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/88),
- ZS 10 - UN za območje urejanja IGM Zagorje, odlok za izvajanje ureditvenega načrta IGM Zagorje št. 35203-38/95, (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/96, 3/01) in odlok št. 352-7/2004 (Uradni list RS, št. 76/05, 46/13-DPN),
- ZS 11 - ZN za območje ob pekarni v Zagorju ob Savi, odlok št. 352-5/99, (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/00),
- ZS 12 - UN za območje ob Cesti zmage v Zagorju ob Savi, odlok št. 352-5/97, (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/99 in Uradni list RS, št 32/07),
- ZS 13 - UN za obrtno industrijsko cono Toplice v Zagorju ob Savi, odlok št. 352-4/99, (Uradni list RS, št. 74/05, 20/09),
- ZS 14 - LN za območje »Ašičevega travnika« v Zagorju, odlok št. 352-3/2003 (Uradni list RS, št. 79/04),
- ZS 15 - LN za območje »Kogovškovega travnika« v Zagorju ob Savi, št. 352-10/2004 (Uradni list RS, št. 57/05),
- ZS 16 - LN za zahodno obvoznico od priključka za osnovno šolo do križišča pri avtobusni postaji in regulacijo Medije v Zagorju, odlok št. 352-1/99, (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/99 in 4/01),
- ZS 17 - UN za območje Rudnik -Toplice v Zagorju ob Savi, odlok št. 35203-5/95, (Uradni list RS, 22/06),
- ZS 17/2-del - OPPN za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi, odlok št. 350 - 6/2010 (Uradni list RS, št. 82/13),
- ZS 18 - ZN kompleksa SVEA Zagorje, odlok št. 35203-2/95, (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/96, 4/01 in 46/13-DPN),
- ZS 19 - OPPN za območje »Pavliničeve vile« v Zagorju ob Savi, odlok št. 3505-3/2007, (Uradni list RS, št. 107/08),
- ZS 20 - OPPN za območje »Gostišča Kum v Zagorju ob Savi, odlok št. 350-1/2007, (Uradni list RS, št. 31/08),
- ZS 21 - LN za gradnjo kolektorja odpadnih vod Kisovec in Zagorje in centralne čistilne naprave Zagorje, odlok št. 352-5/2005 (Uradni list RS, št. 57/05, 64/05-popr. in 46/13-DPN),
- ZS 23 - OPPN za območje »Selo« v Zagorju, odlok št. 3505-4/2008, (Uradni list RS, št. 88/12),
- ZS 25 - LN obvozne ceste in regulacija Kotredeščice, odlok št. 351-C-59/87, (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/91 in Uradni list RS, št. 54/10),
- LN za oskrbo Zagorja ob Savi z zemeljskim plinom, odlok št. 352-1/88, (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/91),
- ZS 35 - OPPN za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi, odlok št. 3505-2/2008, (Uradni list RS, št. 76/10),
- OP 5 ZS 27 - OPPN za območje OP 5 ZS 27 - Kolenc v Zagorju ob Savi, odlok št. 350 - 5/2011 (Uradni list RS, št. 82/13),
- OP 5 ZS 31-del - OPPN za območje OP 5 ZS 31 - »Okrogarjeva kolonija sever«, odlok št. 350 - 6/2011 (Uradni list RS, št. 59/13) in
- OP 5 ZS 37-del - OPPN za območje OP 5 ZS 37 - Jerman 1 v Zagorju ob Savi, odlok št. 350-5/2012 (Uradni list RS, št. 19/13).
(3) OBMOČJE UN KISOVEC
- KI 1 - ZN za območje »Center v Kisovcu«, odlok št. 35204-2/96, (Uradni list RS, št. 41/04),
- KI 3 - ZN za proizvodno-obrtno Kisovec, odlok št. 352-4/89, (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/93, 17/93, 8/98, 12/98, 17/03 in Uradni list RS, št. 57/05, 53/12, 18/14),
- KI 5 ZN za območje »Zahodni del naselja Kisovec«, odlok št. 352-4/97, (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/01 in Uradni list RS, št. 92/05, 65/11),
- KI 7 - OPPN za območje »Loke« v Kisovcu, odlok št. 3505-1/2008, (Uradni list RS, št. 19/09) in
- LN za plinifikacijo in rekonstrukcijo vodovoda, kanalizacije ter KRS omrežja, javne razsvetljave in ravnanje s komunalnimi odpadki naselja Kisovec, odlok št. 352-3/98, (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/01).
(4) OBMOČJE UN IZLAKE
- IZ 1 - ZN Košenina na Izlakah, odlok št. 352-6/94, (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/96 in Uradni list RS, št. 31/08, 20/12),
- IZ 2 - ZN Izlake - Spodnji Prhovec, odlok št. 350-1/86, (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/90),
- IZ 3 - ZN TRC Medijske toplice - 1. faza, odlok št. 35101-252/91, (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/93),
- IZ 4 - ZN za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake, odlok št. 352-1/98, (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/99 in Uradni list RS, št. 53/09 in 46/13-DPN) in
- IZ 5 - LN za gradnjo kolektorja odpadnih vod in centralne čistilne naprave Izlake, odlok št. 352-4/2002, (Uradni list RS, št. 57/05).
(5) Vsi ostali občinski prostorski izvedbeni akti, ki urejajo posamezne dele prostora občine in niso navedeni v tem členu, se s sprejemom tega odloka razveljavijo.
(6) V celoti ali delno se razveljavijo tisti občinski prostorski izvedbeni akti, katerih območje se nahaja v celoti ali del znotraj linij razredov majhne, srednje ali velike ogroženosti, razen če ni z določili tega odloka drugače določeno.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2014
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2015
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti