Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrija jug – poslovni center »STC vzhod«, stran 1739.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 - Skl. US, 76/14 - Odl. US), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 4. redni seji dne 24. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrija jug - poslovni center »STC vzhod«
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrija jug - poslovni center »STC vzhod« (Uradni list RS, št. 14/99) se spremeni naslov odloka tako, da se glasi: »Odlok o zazidalnem načrtu industrija jug - poslovni center »STC vzhod«.«
2. člen
V 1. členu se nadomesti besedilo »se spremeni in dopolni zazidalni načrt »Industrija jug« (projekt Zavod za napredek gospodarstva Celje, št. 216/70, odlok objavljen v Uradnem listu SRS, št. 37/71)« z besedilom »se sprejme zazidalni načrt industrija jug - poslovni center »STC vzhod««.
3. člen
(1) V 2. členu se črta uvodno besedilo »2. člen odloka o zazidalnem načrtu »Industrija jug« se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:«.
(2) V prvem odstavku se besedilo »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na« nadomesti z besedilom »Območje zazidalnega načrta obsega«.
(3) V drugem in tretjem odstavku se črta beseda »spremembe«.
4. člen
(1) V 3. členu se črta uvodno besedilo »3. člen odloka se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:«.
(2) V prvi alineji četrtega odstavka se besedilo »z lokacijsko dokumentacijo« nadomesti z besedilom »z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja«.
(3) V prvi alineji petega odstavka se besedilo »v lokacijskih dokumentacijah« nadomesti z besedilom »v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja«.
5. člen
(1) V 4. členu se črta uvodno besedilo »4. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:«.
(2) V besedilu prvega odstavka se črta beseda »spremembe«.
(3) V besedilu drugega odstavka se črtata besedi »predvidene spremembe«.
6. člen
V 5. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Kot tolerance so mogoče gradnje novih objektov na območju rezervata za manipulacijske in parkirne površine za osebna in tovorna vozila pod pogoji, ki veljajo za objekte 1, 2, 3, 4, 5 in 6.«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2014
Celje, dne 24. februarja 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti