Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

567. Priporočilo o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih upravljanja javnih zavodov, stran 1700.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 4. seji dne 18. 2. 2015 sprejel
P R I P O R O Č I L O
o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih upravljanja javnih zavodov
1. člen
S tem priporočilom se določa sodelovanje med Mestno občino Kranj (v nadaljevanju: občina) in predstavniki Mestne občine Kranj, ki jih Svet Mestne občine Kranj imenuje v organe upravljanja javnih zavodov (v nadaljevanju: predstavnik), katerih ustanoviteljica oziroma lastnica je Mestna občina Kranj.
Opravljanje funkcije je častno in brezplačno, razen če z ustanovitvenim aktom javnega zavoda ni določeno drugače.
Župan seznani predstavnike z nalogami, ki naj bi jih opravljali v organih upravljanja javnih zavodov na skupnem sestanku, v roku 14 dni po imenovanju.
2. člen
Župan določi pristojni urad občinske uprave Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: pristojni urad) oziroma uslužbenca za sodelovanje s predstavnikom za posamezen organ upravljanja oziroma za organe upravljanja posameznih vrst javnih zavodov.
Župan posameznega predstavnika pisno obvesti o tem, kateri urad oziroma kateri uslužbenec je pristojen za sodelovanje z njim.
V primeru, da je v organu upravljanja več predstavnikov občine, ti med seboj, do prve seje organa upravljanja, sporazumno določijo skupnega predstavnika, ki bo sodeloval z občino in o tem redno obveščal ostale predstavnike.
Pristojni urad oziroma uslužbenec je dolžan predstavniku zagotavljati strokovno pomoč in podporo pri izvajanju njegovih nalog.
3. člen
Predstavnik pred obravnavo na seji organa upravljanja lahko pridobi mnenje oziroma pomoč pristojnega urada oziroma uslužbenca zlasti v naslednjih primerih:
- pred sprejemanjem statuta,
- pred sprejemanjem akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter drugih splošnih aktov,
- pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja oziroma ravnatelja,
- pred sprejemanjem odločitev, pomembnih za finančno ali strokovno poslovanje, ki lahko pripeljejo do zahteve po povečanju proračunskih sredstev (izguba, prekoračitev planiranih sredstev za investicijo, povečan odliv kadrov, ki lahko bistveno oslabi strokovnost dela in poslovanje ipd.),
- pred podpisom pogodbe o zaposlitvi direktorja oziroma ravnatelja in
- pred podpisom drugih aktov, ki imajo finančne posledice.
Predstavnik pridobi mnenje oziroma pomoč občine osebno, po telefonu, pisno ali elektronski pošti.
4. člen
Pristojni urad občinske uprave oziroma uslužbenec je dolžan:
- predstavnika obveščati o zadevah, pomembnih za delo javnega zavoda, kot na primer o sprejetem planu investicij, ki se nanašajo na javni zavod, o novih programih in usmeritvah na področju dela javnega zavoda,
- predstavniku posredovati stališče občine glede pomembnejših vprašanj, ki se nanašajo na delovanje javnega zavoda,
- predlagati tajnikom delovnih teles občine, da predstavnika povabijo na sejo, ko se obravnava pomembnejša problematiko javnega zavoda.
5. člen
Kolikor občina predstavnika ne seznani z njenim stališčem do obravnavanih zadev najmanj en dan pred dnevom, določenim za sejo, se šteje, da občina na gradivo nima pripomb.
6. člen
Javni zavodi poročajo Mestni občini Kranj o sprejetih odločitvah na seji organa upravljanja, v primerih, ki so navedeni v 3. členu priporočila.
7. člen
To priporočilo se uporablja tudi za predstavnike občine v drugih organih upravljanja javnih in zasebnih organizacij in v nadzornih svetih javnih in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje predstavnike, ki jih imenuje Svet Mestne občine Kranj.
8. člen
To priporočilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan je dolžan z vsebino tega priporočila seznaniti vse predstavnike, kakor tudi vse organe upravljanja.
Št. 032-14/2015-1-41/31
Kranj, dne 11. februarja 2015
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti