Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

579. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, stran 1716.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 - uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 4. redni seji dne 19. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji in sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina), ter o njihovih pravicah in obveznostih.
2. člen
Višina finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta se z Odlokom o proračunu Občine Slovenske Konjice za tekoče leto planira v enaki višini kot za financiranje političnih strank.
3. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, ki so v proračunu občine za posamezno leto namenjena za zagotavljanje materialnih pogojev za njihovo delo, povezano z nalogami občinskega svetnika. Svetniškim skupinam se nameni celotni znesek po tem pravilniku po dinamiki financiranja političnih strank, samostojnim svetnikom pa na podlagi določil 6., 7., 8. in 9. člena tega pravilnika.
4. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določbami tega pravilnika.
5. člen
(1) Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom pripada poraba proračunskih sredstev za tekoče proračunsko leto določena sorazmerno številu izvoljenih članov občinskega sveta tekočega mandata.
(2) Poraba sredstev samostojnih svetnikov mora biti sorazmerna s časom, kar pomeni, da se praviloma vsak mesec porabi ena dvanajstina sredstev, namenjenih posameznemu samostojnemu svetniku. Morebitna neporabljena sredstva iz preteklega meseca se prenesejo v tekoči mesec.
(3) V primeru izstopa svetnika iz politične stranke, svetniška skupina, iz katere je svetnik izstopil, s prvim dnem naslednjega meseca, ko je odstop sporočen občinski upravi ni več upravičena do sredstev, ki so vezana na tega svetnika.
(4) V primeru vstopa novega svetnika v politično stranko se svetniški skupini finančna sredstva povečajo za ustrezen znesek s prvim dnem naslednjega meseca po sporočilu občinski upravi o vstopu novega člana.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za sredstva, ki pripadajo samostojnemu svetniku.
6. člen
Sredstva se lahko uporabljajo izključno za namene delovanja samostojnih svetnikov, in sicer za:
- nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter drobnega inventarja,
- plačilo potnih in poštnih stroškov,
- plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev,
- plačilo stroškov za obveščanje volivcev,
- stroški seminarjev, konferenc in simpozijev, neposredno povezanih z delom občinskega sveta (stroški pogostitev na sestankih, stroški, ki nastanejo ob delovnih obiskih, protokolarnih in podobnih dogodkih),
- reprezentančni stroški, neposredno povezani z delom občinskega sveta,
- plačilo najemnin in stroškov povezanih z uporabo prostorov.
7. člen
(1) Samostojni svetniki podajo pisni predlog za porabo sredstev za namene iz 6. člena tega pravilnika odredbodajalcu, ki uporabo sredstev odobri z naročilnico. Vsak račun se mora glasiti na naslov občine s pripisom za ime liste. Postopek naročila se izvede v skladu s predpisi o javnem naročanju.
(2) Odredbe za uporabo finančnih sredstev izdaja župan, ki za to lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno v občinski upravi.
8. člen
(1) Sredstva iz 3. člena tega pravilnika se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom in proračunom občine. Če samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna občine, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se mu pravica do porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma mora sredstva vrniti v proračun občine.
(2) Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren samostojni svetnik, ki je o višini in namenu porabe sredstev dolžan voditi lastno evidenco.
9. člen
(1) Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finančna sredstva, namenjena za delovanje samostojnih svetnikov, ne prenašajo v proračun naslednjega leta.
(2) Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0004/2015(121)
Slovenske Konjice, dne 19. februarja 2015
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti