Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

564. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej), stran 1693.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 25. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA20 - območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema parcele znotraj naselja Gomilsko. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi nejasnosti glede dejavnosti na tem območju in zaradi degradiranosti za to območje predpisan občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski načrt - OPPN). Z njim je potrebno vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno in komunalno opremljenost območja.
Hkrati s tem pa je investitor Sašo Cizej s.p., Prekopa 12b, 3305 Vransko, podal pobudo za izdelavo OPPN za njegove parcele, in sicer parc. št. 61/1, *179, 34/1, k.o. Gomilsko, na katerih želi umestitev obrtno-stanovanjske dejavnosti. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč znotraj območja OPPN trenutno ne načrtujejo aktivnosti in priprave OPPN za celotno območje, je občina predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN za navedene parcele s smiselno funkcionalno zaokrožitvijo.
Pravna podlaga za sprejem OPPN je Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) in Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12).
2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 59/1, 59/2, 60, *159, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, *179, 34/1, k.o. Gomilsko. Okvirno območje OPPN je veliko cca 1,7 ha.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor sam.
Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 99/07).
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni,
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje - v nadaljevanju: CPVO / 45 dni,
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
6. faza: pridobitev mnenj / 45 dni,
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
- Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
- Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
- Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje,
- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
- Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu: (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-1/2015-3
Braslovče, dne 25. februarja 2015
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti