Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

590. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica, stran 1722.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4, 14/13, 101/13) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni seji dne 25. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunskih postavkah pokroviteljstva ter prireditve in proslave proračuna Občine Sodražica (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Občina je lahko pokrovitelj prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.
Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo za sofinanciranje projektov:
- ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k spodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);
- ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;
- ki spodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva narave, ljudi in premoženja oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih;
- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;
- ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
- ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.
Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.
3. člen
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ:
- 300 evrov za sofinanciranje manjših projektov;
- 600 evrov za sofinanciranje srednje velikih projektov;
- 1.000 evrov za sofinanciranje velikih projektov, ki so za občino še posebej pomembni, na podlagi odločitve župana.
Posamezni projekt se uvrsti v eno izmed skupin, ki so navedene v prejšnjem odstavku na podlagi s strani upravičenca izkazane ocenjene vrednosti projekta, in sicer sodijo projekti v vrednosti:
- do 3.000 evrov med manjše projekte,
- do 6.000 evrov med srednje velike projekte in
- 6.000 evrov in več med velike projekte.
Komisija lahko uvrsti posamezni projekt tudi drugače kot je navedeno v prejšnjem stavku glede na pomembnost za občino oziroma družbeno življenje, zahtevnost, obseg udeleženih oseb, višino potrebnih finančnih sredstev in na promocijski učinek.
O odobritvi vlog iz prvega odstavka tega člena, ki presegajo zaprošena sredstva 1.000 evrov in ki so po mnenju komisije tudi utemeljena, na njen predlog odloča Občinski svet Občine Sodražica s sklepom. Občinski svet Občine Sodražica odloči tudi v okviru katere postavke se zagotovijo odobrena sredstva.
4. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.
Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku.
5. člen
Občina dvakrat letno objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.
Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
6. člen
Vse popolne vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in dva člana. Komisija je imenovana za obdobje mandata občinskega sveta.
7. člen
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva predvsem:
- pomen projekta za občino oziroma občane Občine Sodražica,
- cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
- promocijski učinek za občino,
- tradicionalnost,
- inovativnost in izvirnost (programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop),
- kakovost in izvedljivost projekta,
- medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
- organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
- sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
- vključenost občanov oziroma druge zainteresirane javnosti v projekt,
- dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.
O dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom na podlagi predloga komisije. Odločitev župana je dokončna.
8. člen
Ne glede na določbe 2., 3. in 4. člena tega Pravilnika, je občina lahko pokrovitelj tudi društvu oziroma klubu, ki goji kakovostni oziroma vrhunski šport in tekmuje v različnih starostnih kategorijah na državnem nivoju ter tekmuje v 1. oziroma 2. državni ligi, izvaja treninge za vse osnovnošolske starostne kategorije v Športni dvorani Sodražica in organizira tekme državne lige v Športni dvorani Sodražica.
Iz sredstev pokroviteljstva tega člena se krijejo stroški uporabe Športne dvorane Sodražica za primarno panogo, ki jo društvo oziroma klub goji, in sicer za redne treninge svojih članov ter za organizacijo in izvedbo tekmovanj, za katere društvo oziroma klub ne zaračunava startnin oziroma pristopnin.
Sredstva se odobrijo iz posebne proračunske postavke Pokroviteljstvo šport, na podlagi predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev.
9. člen
S pridobitelji sredstev iz proračuna se sklene pogodba, s katero se upravičenec zaveže, da bo projekt izvedel skrbno in skladno s prijavo. Upravičenec je dolžan na ustrezen način v okviru projekta obveščati javnost o pokroviteljstvu občine. V roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisane pogodbe, se izvede nakazilo proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca, razen, če v pogodbi ni določeno drugače.
10. člen
O izvedbi sofinanciranih projektov morajo upravičenci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
- poročilo o izvedbi in o ustreznem obveščanju javnosti o pokroviteljstvu,
- dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
11. člen
Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 10. člena tega pravilnika, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obresti.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-14/14
Sodražica, dne 25. februarja 2015
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti