Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, stran 1746.

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 - odl. US) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 26. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki je bil sprejet z odlokom (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 - teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 - OPPN, 35/14 - OPPN, 46/14 - teh. popr. in 56/14 - OPPN) - v nadaljnjem besedilu: OPN.
(2) Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljnjem besedilu SD OPN) se nanašajo na:
- odpravo neskladij v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN na zemljiščih parc. št. 2243/4, 2243/2 in 2792, vse k.o. Črešnjice,
- uskladitev z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/14),
- uskladitev z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za jedro naselja Otočec (Uradni list RS, št. 35/14) in
- uskladitev z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Bučna vas - vzhod/2 (Uradni list RS, št. 56/14).
2. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev OPN)
(1) SD OPN vsebujejo tekstualni del in grafične prikaze, izdelane so v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del SD OPN je sestavljen iz poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Izvedbeni del
3. Posebne in končna določba
3.1 Posebne določbe
3.2 Končna določba
(3) Grafični prikazi SD OPN vsebujejo karti 3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) ter 4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5000).
3. člen
(obvezne priloge SD OPN)
Obvezne priloge vsebujejo:
1. Obrazložitev in utemeljitev SD OPN
2. Povzetek za javnost
2. IZVEDBENI DEL
4. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN)
(1) V drugem odstavku 117. člena (podrobnejši PIP za zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih) se besedilo tabele 36. Az - zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih v tč. 7.2 Pogoji za legalizacijo neskladnih in nelegalnih stavb, dopolni tako, da se za peto alinejo doda nova šesta alineja z naslednjim besedilom: »- Podrobnejši PIP za zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih (Az), ki jih določa OPN, se ne uporabljajo v primeru, če se za legalizacijo neskladnih in nelegalnih stavb s spremljajočimi ureditvami v vinogradniških območjih izdela občinski podrobni prostorski načrt.«
(2) V 128. členu se besedilo tabele pod vrstico EUP OTO/2-OPPN, v stolpcu Posebni PIP in druga določila, dopolni tako, da se doda naslednje besedilo: »Na območju centralnih dejavnosti (CD) in območju dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa (CDi) južno od regionalne ceste (R2 448, odsek 0223 NM(Mačkovec)-Otočec) in vzhodno od zemljišč s parc. št. 178/2, 176/1, *16 in 67/1, k.o. Šentpeter, se na gradbenih parcelah obstoječih stavb in na še prostih stavbnih zemljiščih, ki na dan uveljavitve OPPN še niso uporabljena za gradnjo, dopusti gradnja stanovanjskih stavb in sprememba namembnosti za stanovanjske stavbe. Na zemljišču s parc. št. 4/3, k.o. Šentpeter se površina obstoječega parkirišča pri pokopališču lahko nameni širitvi pokopališča.«
(3) V tretjem odstavku 123. člena, se zadnji stavek besedila v tretjem stolpcu za enoto urejanja prostora »NM/6-­OPPN-f: OPPN Bučna vas - vzhod«, spremeni tako, da se glasi: »Obvezna je pridobitev variantnih strokovnih preveritev.«
5. člen
(spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov OPN)
(1) V kartografskem delu izvedbenega dela OPN se z novima nadomestita list: 3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) in list 4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture pod zap. številko 03 (G22-17), oba pod zap. številko 03 (G22-17).
(2) Spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov iz prvega odstavka tega člena se nanašajo na spremembe namenske rabe zaradi odprave očitne napake določitve namenske rabe in meje enote urejanja prostora z oznako DGR/3-a v izvedbenem delu OPN, ki je nastala po ureditvi meje, parcelacije in spremembe vrste rabe v geodetskem postopku IDPOS 6185 v letu 2007.
(3) Spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov iz drugega odstavka tega člena obsegajo spremembo namenske rabe in spremembo meje enote urejanja prostora z oznako DGR/3-a na:
a. zemljišču parc. št. 2243/4, k.o. Črešnjice, tako da je na celi zemljiški parceli določeno območje stavbnih zemljišč podrobnejše površine PNR z oznako Sks - površine podeželskega naselja,
b. zemljišču parc. št. 2243/2, k.o. Črešnjice, tako da je na celi zemljiški parceli določeno območje kmetijskih zemljišč - podrobnejše namenske rabe z oznako K2 - druga kmetijska zemljišča,
c. delu zemljišča parc. št. 2792, k.o. Črešnjice, tako da je delu zemljišča, ki leži v enoti urejanja prostora DGR/3-a, določeno območje stavbnih zemljišč podrobnejše površine PNR z oznako Sks - površine podeželskega naselja,
d. delu zemljišča parc. št. 2792, k.o. Črešnjice, tako da je delu zemljišča, ki leži v enoti urejanja prostora DGR/3-a, določeno območje stavbnih zemljišč podrobnejše namenske rabe z oznako PC - površine cest in
e. zemljiščih parc. št. 2243/4, 2243/2 in 2792, vse k.o. Črešnjice, tako da meja enote urejanja prostora z oznako DGR/3-a sledi spremembam namenske rabe.
3. POSEBNE IN KONČNA DOLOČBA
3.1 POSEBNE DOLOČBE
6. člen
(hramba SD OPN)
(1) SD OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki.
(2) SD OPN Mestne občine Novo mesto se hrani v analogni in digitalni obliki in je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto, Upravne enote Novo mesto in na ministrstvu pristojnemu za prostor.
7. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad SD OPN Mestne občine Novo mesto opravlja ministrstvo pristojno za prostor.
3.2 KONČNA DOLOČBA
8. člen
(veljavnost SD OPN)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2015
Novo mesto, dne 26. februarja 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti