Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Ob-1491/15 , Stran 362
Ob-1491/15
Svet Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, razpisuje na podlagi 16. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1), 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12) ter 25. in 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 109/13) prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo, – pedagoško-andragoško izobrazbo, – strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja – in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih. V vlogi mora kandidat izkazati tudi strokovno poznavanje področja dela zavoda ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Direktor CIK Trebnje bo poleg funkcije poslovnega in pedagoškega vodenja zavoda opravljal tudi strokovna dela v obsegu in na način, ki se določi s sklepom in v skladu z notranjo delitvijo dela in delovnim načrtom CIK Trebnje. Kandidat mora predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Izbran kandidat bo izbran za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo 1. 8. 2015. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – kot dokazilo doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome, – kot dokazilo o doseženi pedagoško-andragoški izobrazbi in strokovnem izpitu za področje vzgoje in izobraževanja kandidat predloži fotokopije ustreznih potrdil, – kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice ali pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo, – potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, s pripisom »Prijava za razpis direktorja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti