Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Ob-1481/15 , Stran 369
Ob-1481/15
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr. št. St 1070/2010 z dne 18. 12. 2014 in v skladu s 335. členom ZFPPIPP, stečajni upravitelj stečajnega dolžnika Prevent Global d.d., Kidričeva ulica 6, 2380 Slovenj Gradec, vabi k
nezavezujočemu zbiranju ponudb
za prodajo dela premoženja (I. javni razpis)
Predmet prodaje – Blagovne znamke Prevent Global – št. Z – 8980033 – št. Z – 200870344 – št. Z – 8881075 – št. Z – 8980034 – št. Z – 200870343 – št. Z – 200870345 – št. 542732. Prepoved sklenitve pogodbe Stečajni upravitelj ne sme skleniti pogodbe o prodaji premoženja z osebami, ki so določene v prvem odstavku 337. člena ZFPPIPP. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe dati pisno izjavo, da ni ovir iz prvega odstavka 337. člena ZFPPIPP. Navedena omejitev se ne uporablja za prodajo kupcu, ki uveljavlja zakonito predkupno pravico. Sklenitev pogodbe Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prednostno obravnavana tista ponudba, ki bo zajemala odkup vseh objavljenega premoženja. Odpiranje ponudb bo predvidoma v roku 8 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po poteku roka za oddajo ponudb. Po analizi ponudb bo upravitelj po potrebi izvedel dodatna pogajanja za pridobitev najugodnejše ponudbe. Ponudnik, ki bo v postopku javnega zbiranja ponudb uspel, bo o izidu pisno obveščen, hkrati z obvestilom pa bo sprejel še besedilo pogodbe s pozivom, da en izvod podpisane pogodbe vrne v treh delovnih dneh po njenem prejemu. Uspeli ponudnik mora v znamenje sklenitve pogodbe plačati aro v višini 10% kupnine. Prodajna pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da kupec plača aro v dogovorjenem roku, in razveznim pogojem, ki se uresniči, če kupec v tem roku are ne plača. Na podlagi drugega odstavka 328. člena ZFPPIPP je obveznost stečajnega upravitelja skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena. V skladu z določili 341. člena ZFPPIP se pogodba z uspelim ponudnikom sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče, pri katerem se vodi stečajni postopek, k sklenjeni pogodbi dalo soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje. To določilo se ne bo uporabilo, če bo dosežena prodajna vrednost nižja od vrednosti, kot jo predpisuje šesti odstavek 341. člena ZFPPIPP. Pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank. Glede datuma sklenitve pogodbe velja, da je ta sklenjena z dnem, ko jo podpiše stečajni upravitelj. Plačilo are in kupnine Rok za plačilo are je pet delovnih dni od sklenitve pogodbe. Rok za plačilo kupnine je devetdeset dni od sklenitve pogodbe. Če kupec zamudi s plačilom kupnine za več kot petnajst dni, lahko stečajni upravitelj odstopi od prodajne pogodbe in zadrži plačano aro. Vse dajatve in stroške (sestava pogodbe, stroški overitve podpisov ipd.) v zvezi s prenosom lastništva, plača kupec. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prenos lastninske pravice na kupca. Izkjučitev odgovornosti za stvarne napake Premoženje se proda po načelu »videno – kupljeno« in prodajalec – stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne in pravne napake premoženja, ki je predmet prodaje. Rok za oddajo ponudb Ker je bil razpis za oddajo pisnih ponudb objavljen na spletnih straneh AJPES dne 24. 2. 2015, je rok za oddajo ponudb 24. 3. 2015. Ponudniki pošljejo pisne ponudbe na naslov Prevent Global d.d. – v stečaju, Kidričeva ulica 6, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Ponudba 1070/10 (blagovna znamka) – Ne odpiraj«. V primeru priporočene pošiljke se dan oddaje na pošto šteje kot dan prispetja pošiljke na naslov. Informacije o predmetu prodaje Dodatne informacije o razpisu so na voljo pri stečajnem upravitelju po tel. 031/314-020, vsak delovni dan od 8. do 14. ure, ali po elektronski pošti: boris.kastivnik@prevent.si.
Prevent Global d.d. v stečaju

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti