Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Ob-1461/15 , Stran 352
Ob-1461/15
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), v povezavi z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14), Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 (Uradni list RS, št. 6/15) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmarje pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012000, ID številka za DDV: SI31214908. II. Predmet javne dražbe in izklicna cena Po Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04) so predmet prodaje nezazidana stavbna zemljišča, zelene površine in zemljišča, namenjena za gradnjo objektov, ki v naravi predstavljajo površine za golf igrišče na vplivnem območju kulturnega spomenika (Zadrže – Dvorec Jelšingrad) ter območju spomenika oblikovane narave Grajski park v Jelšingradu, na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih in kulturnih znamenitosti ter kulturno zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90) ter na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/92). Predmet prodaje so: – stavbna zemljišča – parcele št. 1/3 (219 m²), *2/0 (1079 m2), 2/5 (725 m²), 2/9 (857 m²), 2/10 (529 m²), 2/11 (14764 m²), 2/12 (34 m²), 4/1 (1303 m²), 4/8 (672 m²), 4/10 (2692 m²), *5/0 (129 m²), 5/1 (295 m²), 5/2 (1197 m²), 6/2 (1284 m²), 6/3 (961 m²), 6/4 (20 m²), 16/3 (12140 m²), 16/7 (89108 m²), 16/8 (1145 m²), *178 (108 m2), *179 (350 m2), vse k.o. 1201-Zadrže – stavbna zemljišča – parcele št. 116/1 (3729 m²), 116/2 (1862 m²), 117/0 (2302 m²), 118/1 (4150 m²), 120/1 (2085 m²), 120/2 (2050 m²), 120/3 (2474 m²), 121/2 (815 m²), 121/3 (1039 m²), 121/4 (631 m²), 122/1 (432 m²), 122/10 (5512 m²), 122/3 (3543 m²), 122/4 (2949 m²), 122/6 (1616 m²), 122/7 (49 m²), 122/8 (376 m²), 122/9 (3247 m²), 123/2 (4712 m²), 123/4 (2323 m²), 123/5 (394 m²), 124/2 (5988 m²), 124/3 (2175 m²), 125/1 (3118 m²), 125/2 (8071 m²), 871/1 (1879) vse k.o. 1188-Dvor – stavbna zemljišča – parcele št. 3/1 (14245 m²), 3/2 (3972 m²), obe k.o. 1202-Senovica Zemljišča parc. št. 1/3, *2/0, 2/10, 5/1, 6/3, 16/8, *178/0 in *179/0, vse k.o. Zadrže in parc. št. 121/3, 122/6, 122/8, 122/10 in 123/5, vse k.o. Dvor, so vključene v program priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) in bodo po sprejemu imele naslednjo namensko rabo: – parcele 1/3, *2, 2/10, 5/1, 6/3, 16/8, 123/5, *178, *179 in 121/3, vse k.o. Zadrže bodo po sprejemu OPN postale zelene površine; – parceli 122/6 in 122/10, k.o. Dvor bodo po sprejemu OPN delno postali zemljišči namenjeni za gradnjo objektov; – parcela 122/8, k.o. Dvor bo po sprejemu OPN v celoti postala zemljišče namenjeno za gradnjo objektov. Zemljišča parc. št. 4/1, 4/8 in 4/10, vsa k.o. Zadrže so trenutno namenjena za izvajanje dejavnosti tenisa. V primeru uspešne dražbe, se Občina Šmarje pri Jelšah zavezuje, da bo na drugi lokaciji zagotovila nadomestna tenis igrišča v roku 2 let kolikor bo bodoči lastnik to zahteval. V tem času pa mora novi lastnik zagotoviti prosto uporabo tenis igrišč. Izklicna cena: Nepremičnine se prodajajo skupaj kot celota po izklicni ceni 2.153.490,00 EUR. Kupčeva zaveza je plačilo morebitnih davčnih bremen, izhajajočih iz dejstva odprodaje. Vse nepremičnine so bremen proste, prodajajo se po sitemu videno–kupljeno, prodajalec pa je zemljiškoknjižni lastnik vseh nepremičnin iz oglaševane prodaje. III. Najnižji znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine skupaj je 5.000 EUR. IV. Pogoji prodaje Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe se nahajajo znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika (Zadrže – Dvorec Jelšingrad; EŠD 4632) razglašene na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih in kulturnih znamenitosti ter kulturno zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90) ter območja spomenika oblikovane narave Grajski park v Jelšingradu; id. št. 1761, razglašenega na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/92). Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajna pogodba bo sklenjena z najboljšim ponudnikom javne dražbe najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj z najboljšo ponudbo ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, je prodajalka upravičena zadržati njegovo kavcijo, ki v takšnem primeru šteje kot ara. Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS. Plačana kavcija se všteva v kupnino. Plačilo celotne kupnine v predhodno predstavljenem roku, je bistvena sestavina te pogodbe. Če kupec ne plača kupnine po pogojih javne dražbe (načinu in roku) po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razvezano. V primeru razveze pogodbe po krivdi kupca je prodajalka upravičena zadržati plačano kavcijo, ki se v takšnem primeru šteje za aro. Za zemljišča, ki imajo status stavbnih zemljišč je kupec ob ponujeni kupnini dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve pogodbe in strošek vknjižbe lastninske pravice na kupca v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. Prenos lastninske pravice na kupca se bo izvedel po plačilu celotne kupnine. V. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 31. 3. 2015, v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, locirani v drugem nadstropju sedeža prodajalca, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, s pričetkom ob 10. uri. Vsi kandidati za nakup so se najmanj 1 uro pred pričetkom javne dražbe dolžni izkazati z dokazili iz VI. točke te objave. VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno priglasi k javni dražbi tako, da: – plača kavcijo in prodajalcu predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe iz tega razpisa, pri čemer pa mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če ponudnika javne dražbe zastopa pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se na javno dražbo kot dražitelj priglaša pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se kot dražitelj priglasi fizična oseba; – predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se kot dražitelj prijavi samostojni podjetnik. Organizator javne dražbe pred pričetkom le-te preveri in potrdi pravilnost in pravočasnost posameznih prijav. VII. Kavcija Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS, z navedbo: »plačilo kavcije – javna dražba s pripisom predmeta dražbe«. Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ponudnikom, ki na javni dražbi niso uspeli pa se kavcija vrne brezobrestno v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Plačano kavcijo prodajalec zadrži v primeru, če ponudnik, dražitelj odstopi od javne dražbe ali ne sprejme niti izklicne cene. Prodajalec je upravičen zadržati vplačano kavcijo tudi v primeru, če pride do razveze prodajne pogodbe po krivdi kupca. VIII. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin dobijo vsi interesenti na Občini Šmarje pri Jelšah pri kontaktni osebi, mag. Zinki Berk oziroma na tel. 03/81-71-622. IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija Iahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V takšnem primeru je prodajalka dolžna vrniti vsem potencialnim ponudnikom vplačano kavcijo, brezobrestno. X. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih Iokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14). Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah – www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti