Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

610. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2015, stran 1741.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 - uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 4. redni seji dne 5. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Idrija za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Idrija za leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna za leto 2015 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
+--------+-----------------------------------------+------------+
|Konto  |Opis                   |  Proračun|
|    |                     |  leta 2015|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 15.394.831|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 11.325.574|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  8.830.137|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  7.644.740|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   947.327|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   238.070|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.495.437|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  1.494.227|
|    |od premoženja              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    5.780|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |   28.500|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga      |   27.440|
|    |in storitev               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   939.490|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.910.760|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   685.560|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  1.225.200|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  2.089.690|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   908.622|
|    |javnofinančnih institucij        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  1.181.068|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   68.807|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |   68.807|
|    |institucij                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 14.950.084|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  4.477.037|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   724.390|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   111.983|
|    |varnost                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  3.311.038|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |   109.400|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve               |   220.226|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  5.158.674|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   39.585|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |  3.001.500|
|    |in gospodinjstvom            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   781.133|
|    |in ustanovam               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.336.456|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  4.974.873|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.974.873|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   339.500|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |   133.550|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |      |
|    |uporabniki                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   205.950|
|    |uporabnikom               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |   444.747|
+---------------------------------------------------------------+
|B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB              |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    1.780|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    1.780|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |    1.780|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    1.780|
|    |IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |   569.100|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   569.100|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   569.100|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  -122.573|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  -569.100|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  -444.747|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   122.573|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Idrija.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo namenski prihodki proračuna, ki so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
- sredstva proračunskega stanovanjskega sklada,
- prispevki in doplačila fizičnih in pravnih oseb za izvajanje programov investicijskega značaja.
5. člen
(namenska poraba sredstev)
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegle z proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva, namenjena delovanju krajevnih skupnosti so namenska sredstva. V primeru rebalansa proračuna ali sprejemanja sklepa občinskega sveta oziroma župana o prerazporejanju sredstev se v sredstva na proračunskih postavkah krajevnih skupnosti lahko posega le, kolikor je pridobljeno soglasje krajevne skupnosti.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni proračunski postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko župan samostojno prerazporeja pravice porabe, in sicer neomejeno znotraj posameznega podprograma, med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu, med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu in med področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 3% obsega področja porabe v sprejetem proračunu. Župan lahko samostojno in neomejeno prerazporeja pravice porabe znotraj proračunske postavke med posameznimi podkonti.
Župan poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v drugem polletju proračunskega leta in z zaključnim računom v naslednjem proračunskem letu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov v prihodnjih letih)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2016 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah,
2. proračunski stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 82/01, 81/13).
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 129.000 €.
O porabi sredstev proračunske rezerve in porabi sredstev proračunskega stanovanjskega sklada do višine 10.000 € za posamezni namen odloča župan.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:
- za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
- za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije proračuna za posamezen namen odloča župan.
4. ODPIS DOLGOV
11. člen
(odpis dolgov)
Župan lahko dolžniku do višine 5.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev)
Občina Idrija se v letu 2015 ne bo dolgoročno zadolžila.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko Občina Idrija likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Občina Idrija lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov, katerih ustanoviteljica je, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Skupni obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov v letu 2015 ne sme preseči 50.000 €.
Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva v imenu občine sklepa župan.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov proračuna ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni proračunski uporabniki proračuna, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. Posredni proračunski uporabniki proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 500.000 € in izdajajo poroštva do skupne višine 50.000 €.
Soglasje izda občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Idrija v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0031/2014
Idrija, dne 5. marca 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti