Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Ob-1492/15 , Stran 363
Ob-1492/15
Svet zavoda Osnovne šole Maksa Durjave Maribor, Ruška cesta 15, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/tke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predviden začetek dela je 1. september 2015. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za določen čas, za čas trajanja 5-letnega mandata. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Maksa Durjave Maribor, Ruška cesta 15, 2109 Maribor, z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja/ico«. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj. Kandidati v prijavi navedejo naslov e-pošte za obveščanje in pozive za morebitno dopolnitev vlog. Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena v tajništvu šole do 12. ure zadnjega dneva roka. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Maksa Durjave Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti