Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

560. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče, stran 1681.

Številka: U-I-169/13-8
Datum: 19. 2. 2015
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 19. februarja 2015
o d l o č i l o:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 51/09) se razveljavi.
2. Do drugačne ureditve meje morfološke enote 10/1 poteka meja tako, kot je potekala do uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 51/09).
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Vlada izpodbija Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (v nadaljevanju Odlok), s katerim naj bi Občina Medvode (v nadaljevanju Občina) sprejela tehnični popravek grafičnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 16/89, in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 31/03, 56/06 in 46/07). Občina naj bi z Odlokom spremenila mejo morfološke enote in s tem namensko rabo prostora, zato bi morala izpodbijani prostorski akt sprejeti po predpisanem postopku za pripravo in sprejetje prostorskega akta. Ker Občina tega ni storila, je Odlok po mnenju Vlade v neskladju z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 - v nadaljevanju ZPNačrt), po katerem se spremembe in dopolnitve prostorskega akta pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejetje, razen če ZPNačrt določa drugače, oziroma s 153. členom Ustave.
2. Občina na zahtevo ni odgovorila.
B.
3. Člen 1 izpodbijanega Odloka se glasi:
"S tem odlokom se sprejme tehnični popravek grafičnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 31/03, 56/06 in 46/07), in sicer tako:
- da se v kartografskem delu odloka, v listu Ljubljana S 11 v merilu 1:5000 zbriše meja morfološke enote 10/1, ki poteka po SZ delu zemljišča parc. št. 1169 in po meji z javno cesto parc. št. 992/3 k. o. Zgornje Pirniče in se meja morfološke enote 10/1 vriše po JZ delu zemljišča parc. št. 1169 in po J meji zemljišča parc. št. 1170//1 k. o. Zgornje Pirniče;
- da se nova meja vriše v grafični del odloka, list Ljubljana S 11."
Člen 2 Odloka določa začetek njegove veljavnosti.
4. Izpodbijani Odlok po prepričanju Vlade ni zgolj popravek prostorskega akta, ampak s spremembo izrisa meje morfološke enote v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev spreminja namensko rabo zemljišč in na ta način spreminja vsebino prostorskih ureditvenih pogojev. Ustavno sodišče je zato najprej presojalo, ali je izpodbijani Odlok predpis lokalne skupnosti ali akt, ki zgolj popravlja pomote v prostorskem aktu.
5. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da gre za popravek prostorskega akta v primeru, če gre za popravljanje pomot tehnične narave (npr. odločba št. U-I-175/03 z dne 7. 4. 2005, Uradni list RS, št. 46/05, in OdlUS XIV, 18, ter sklep št. U-I-187/09 z dne 7. 10. 2009, Uradni list RS, št. 82/09, in OdlUS XVIII, 45). Občina ne zanika, da izpodbijani Odlok spreminja vsebino prostorskih ureditvenih pogojev, oziroma ne izkaže, da je z izpodbijanim Odlokom odpravila zgolj pomoto tehnične narave. Na zahtevo sploh ni odgovorila. Da izpodbijani Odlok spreminja podrobnejšo namensko rabo prostora, je razvidno tudi iz Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 44/09 - v nadaljevanju Sklep). Ta sklep namreč določa, da prestavitev poteka meje morfološke enote 10/1 povzroči, da se zemljišča parc. št. 1069/0, 1170/1 in 1170/2, vse k. o. Zgornje Pirniče, ki so bila prej v morfološki enoti 10/1, ki je namenjena gradnji kmetijskih objektov in za potrebe kmetije tudi stanovanjskega objekta, vključijo v morfološko enoto 2A/1, ki je namenjena za gradnjo stanovanjskih objektov in objektov za spremljajoče dejavnosti. To pomeni, da Občina z izpodbijanim Odlokom ni popravila zgolj tehnične pomote pri izrisu grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev, ampak je z drugačnim izrisom meje spremenila podrobnejšo namensko rabo navedenih zemljišč(2) in s tem vsebino predpisa o prostorskih ureditvenih pogojih.
6. Glede na navedeno bi morala Občina sprejeti izpodbijani Odlok po predpisanem postopku. Na podlagi četrtega odstavka 96. člena ZPNačrt se prostorski ureditveni pogoji iz 25. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, - stari, št. 26/90, in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 - ZUN), kakršen prostorski akt je tudi izpodbijani Odlok, do uveljavitve občinskega prostorskega načrta spreminjajo in dopolnjujejo po določbah ZPNačrt, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.(1) Postopek priprave tega prostorskega akta je predpisan v 57. do 61. členu ZPNačrt. Te določbe urejajo različne faze v postopku priprave prostorskega akta, vključno s seznanitvijo oziroma sodelovanjem javnosti. Po ZPNačrt se lahko v določenih primerih spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta pripravijo in sprejmejo tudi po skrajšanem postopku (61.a člen ZPNačrt) oziroma po kratkem postopku (61.b člen v zvezi s 53.a členom ZPNačrt). Tudi v skrajšanem in kratkem postopku priprave in sprejetja sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta mora biti javnost seznanjena s predlaganimi spremembami in dopolnitvami prostorskega akta oziroma ji mora biti omogočeno podajanje pripomb na predlagane spremembe in dopolnitve prostorskega akta.
7. Župan Občine Medvode je sicer sprejel Sklep, s katerim se praviloma začne postopek priprave prostorskega akta, vendar Ustavno sodišče ugotavlja, da je iz zapisnika 19. seje občinskega sveta Občine z dne 9. 6. 2009 in z dne 16. 6. 2009, objavljenega na spletnih straneh Občine, razvidno, da je občinski svet na isti seji najprej obravnaval osnutek izpodbijanega prostorskega akta, ga prekvalificiral v predlog prostorskega akta in izpodbijani predpis tudi sprejel, ne da bi pred tem omogočil javno razgrnitev oziroma javno obravnavo osnutka izpodbijanega predpisa.
8. Z uveljavitvijo izpodbijanega Odloka je prišlo do spremenjene rabe prostora na določenih zemljiščih. Taka sprememba rabe pomeni vsebinsko spremembo prostorskih ureditvenih pogojev, za katero bi morala Občina izpeljati ustrezen postopek za pripravo in sprejetje sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev po ZPNačrt, v katerega bi bilo vključeno tudi sodelovanje javnosti. Ker Občina tega ni storila, je izpodbijani Odlok v neskladju s četrtim odstavkom 96. člena ZPNačrt in posledično s tretjim odstavkom 153. člena Ustave, po katerem morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z Ustavo in zakoni.
9. Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo in 109/12 - v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče protiustavne ali nezakonite podzakonske akte ali splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, odpravi ali razveljavi. Navedene akte odpravi, kadar ugotovi, da je treba odpraviti škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti (drugi odstavek 45. člena ZUstS). Vlada predlaga odpravo Odloka, vendar škodljivih posledic ne navaja. Zato je Ustavno sodišče izpodbijani predpis razveljavilo (1. točka izreka). Ker razveljavitev Odloka pomeni razveljavitev poteka meje morfološke enote 10/1, meja med posameznimi morfološkimi enotami v prostoru pa mora biti določena, je Ustavno sodišče odločilo, da do drugačne ureditve meje morfološke enote 10/1 poteka meja tako, kot je potekala do uveljavitve Odloka (2. točka izreka).
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik
(1) Iz Priloge 1 Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) izhaja, da lahko občina znotraj območja stanovanj, kot območja podrobnejše namenske rabe, ki je namenjeno bivanju in spremljajočim dejavnostim, opredeli različne površine podrobnejše namenske rabe, tj. (1) stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez spremljajočih dejavnosti ali z njimi, (2) stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva, (3) površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju, in (4) površine počitniških hiš, ki so namenjene za počitek.
(2) Občina Medvode občinskega prostorskega načrta še ni sprejela.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti