Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

577. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PTSC 4 v naselju Slovenska Bistrica, stran 1708.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 - odločba US) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PTSC 4 v naselju Slovenska Bistrica
1. člen
V tem sklepu se podrobneje določijo:
- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PTSC 4 v naselju Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: OPPN),
- območje obravnave,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roki za izdelavo OPPN,
- nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
- obveznosti v zvezi s financiranjem,
- veljavnost in objava sklepa.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Ocena stanja:
Območje obdelave, opredeljeno v 3. členu tega sklepa, se nahaja v ureditvenem območju naselja Slovenska Bistrica, ki se ureja z dolgoročnim planom - prostorski del - Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11).
Območje se nahaja v neposredni bližini obstoječega trgovskega centra, na njem pa želi investitor zgraditi in urediti poslovno trgovsko storitveni center.
Za umestitev želenega posega je potrebna izdelava samostojnega prostorskega izvedbenega akta - občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN.
Lokacija predvidene zazidave za območje PTSC 4 v naselju Slovenska Bistrica je opredeljena kot območje najboljših kmetijskih zemljišč. Opredelitev stavbnih zemljišč za umestitev želenega posega je vključena v postopek priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: OPN), saj je potrebno predhodno spremeniti osnovno namensko rabo prostora. Občinski prostorski načrt občine Slovenska Bistrica se nahaja v fazi priprave dopolnjenega osnutka, predlagana širitev stavbnih zemljišč na kmetijska zemljišča za potrebe poslovno trgovsko storitvenega centra pa je že usklajena s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Zaradi zakonsko določenega procesa priprave in sprejemanja OPN in s tem dolgotrajnih postopkov ob vključevanju državnih nosilcev urejanja prostora se je pobudnik odločil, da že pred sprejetjem OPN-ja prične z dodatnimi aktivnostmi za realizacijo predvidenega posega v prostor, t.j. tudi z zagotavljanjem občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje v njegovem interesu (v nadaljevanju: OPPN). Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal vzporedno s pripravo OPN-ja in se predvidoma zaključil po njegovem sprejemu oziroma uveljavitvi. Z vzporednim vodenjem postopkov bo investitor pridobil na času za realizacijo predvidene investicije. Ker občina vodi razvojno strategijo, ki naj zagotovi čim več delovnih mest, podpira tudi pobudnikova prizadevanja za realizacijo njegove investicijske namere tako, da mu v okviru zakonsko dopustnega to omogoči. Pri tem bo občina izkoristila vse razpoložljive možnosti, da se postopki pospešijo in OPPN sprejme čim prej.
Razlogi za pripravo:
Razlogi za pripravo OPPN za območje PTSC 4 v naselju Slovenska Bistrica so:
- ustrezna ureditev komunalne infrastrukture,
- izgradnja novega poslovno trgovsko storitvenega centra v mestu Slovenska Bistrica,
- celovita ureditev dostopov, prostih površin, rekreacijskih površin in pripadajoče ulične opreme,
- izvedba drugih, na načrtovano investicijo in območje vezanih ureditev.
Pravna podlaga:
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 - odločba US) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PTSC 4 v naselju Slovenska Bistrica bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
3. člen
Okvirno ureditveno območje OPPN
Okvirno ureditveno območje OPPN, na katerem je načrtovana izgradnja novega poslovno trgovsko storitvenega centra, vključuje parcelne številke: 1696/2, 1697/24, 1697/10, 1697/1, 2568/1, vse v k.o. Slovenska Bistrica.
Velikost območja je približno 2,21 ha.
Ureditveno območje OPPN se dokončno določi v dopolnjenem osnutku OPPN, ko bodo opredeljeni tudi vsi pogoji, ki se nanašajo na gradnjo oziroma ureditev objektov gospodarske javne infrastrukture, na priključevanje območja na javno infrastrukturo ter na druge njegove navezave na širše območje.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju pobudnikovih programskih izhodišč.
Za izdelavo OPPN in strokovnih podlag pobudnik zagotovi geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki v formatih in na način, ki omogoča neposredni vnos v digitalni prostorski informacijski sistem občine.
5. člen
Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+-------------------------------+-------------------------------+
|izdelava strokovnih in drugih |60 dni po sprejemu sklepa   |
|podlag za ureditveno območje  |župana o začetku priprave   |
|OPPN              |prostorskega akta       |
+-------------------------------+-------------------------------+
|izdelava osnutka OPPN     |60 dni po sprejemu sklepa   |
|                |župana o začetku priprave   |
|                |prostorskega akta       |
+-------------------------------+-------------------------------+
|pridobivanje smernic nosilcev |30 dni             |
|urejanja prostora in odločbe o |                |
|potrebnosti CPVO po 40. členu |                |
|Zakona o varstvu okolja    |                |
+-------------------------------+-------------------------------+
|analiza smernic in izdelava  |60 dni             |
|dopolnjenega OPPN       |                |
+-------------------------------+-------------------------------+
|posredovanje dopolnjenega   |45 dni; se izvede v primeru,  |
|osnutka OPPN in okoljskega   |da bo potrebno izvesti     |
|poročila ministrstvu,     |postopek CPVO         |
|pristojnemu za okolje, v    |                |
|presojo po 42. členu ZVO    |                |
+-------------------------------+-------------------------------+
|javna razgrnitev dopolnjenega |prične 7 dni po objavi javne  |
|OPPN in okoljskega poročila  |razgrnitve in traja 30 dni   |
+-------------------------------+-------------------------------+
|javna obravnava        |v času javne razgrnitve    |
+-------------------------------+-------------------------------+
|stališča do pripomb in     |30 dni od opredelitve     |
|predlogov iz javne razgrnitve |načrtovalca          |
|in obravnav, prva obravnava  |60 dni po zaključeni javni   |
|akta na občinskem svetu    |razgrnitvi           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|izdelava predloga OPPN     |15 dni po sprejemu stališč   |
+-------------------------------+-------------------------------+
|pridobitev mnenj NUP na    |30 dni             |
|predlog OPPN          |                |
+-------------------------------+-------------------------------+
|pridobitev odločbe po 46.   |60 dni; se izvede v primeru,  |
|členu ZVO           |da bo potrebno izvesti     |
|                |postopek CPVO         |
+-------------------------------+-------------------------------+
|uskladitev predloga OPPN za  |po prejemu mnenj NUP in    |
|sprejem na občinskem svetu   |odločbe po 46. členu ZVO    |
+-------------------------------+-------------------------------+
|sprejem OPPN in objava OPPN v |po sprejemu akta na občinskem |
|uradnem glasilu        |svetu             |
+-------------------------------+-------------------------------+
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
- Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
- Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
- Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
- Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
- Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana
- Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
- drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Na podlagi določil zakona, ki ureja varstvo okolja in postopek celovite presoje vplivov na okolje, se v postopek vključi tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
- pobudnik: Consulting projekt d.o.o., Vrvarska ulica 5, 2000 Maribor
- pripravljavec: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
- prostorski načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave OPPN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN bo financiral pobudnik OPPN, Consulting projekt d.o.o., Vrvarska ulica 5, 2000 Maribor.
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2014-7-1032
Slovenska Bistrica, dne 26. februarja 2015
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti