Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Št. 478-24/2014-3 Ob-1462/15 , Stran 354
Št. 478-24/2014-3 Ob-1462/15
Občina Mirna Peč, Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/11, 24/13 in 10/14) in Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, matična številka 1357816000, ID za DDV SI 57621594, tel. 07/39-36-100. 2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji znesek višanja Predmet prodaje je stavbno zemljišče v Srednjem Globodolu, parc. št. 2655/2, v izmeri 216 m2, k.o. 1449 – Globodol. Preko zemljišča poteka javna kanalizacija, zato bo ob prodaji novi lastnik sklenil služnostno pravico dostopa, obratovanja, vzdrževanja, izvajanje nadzora in popravila v korist Občine Mirna Peč. Izklicna cena zemljišča znaša 3.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 22% DDV. Najnižji znesek višanja je 300 EUR. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 4. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Mirna Peč ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. V primeru, da prodajna pogodba v navedenem roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa vplačano varščino zadrži Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojno zemljiško knjigo. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec plačal na račun TRR občine pri UJP Novo mesto št. 01370-0100015628; sklic na številko odobritve: 11 76694-7221002-242014, BIC KODA BSLJSI2X, za parc.št. 2655/2, k.o. 1499 – GLOBODOL, v 15 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek (22% davek na dodano vrednost) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v torek, 24. marca 2015, v sejni sobi Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, z začetkom ob 9. uri. Dražitelji se bodo morali 10 min. pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Višina varščine: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene (300,00 EUR), na račun TRR občine pri UJP Novo mesto št. 01370-0100015628; sklic na številko odobritve: 11 76694-7221002-242014, BIC KODA BSLJSI2X, za parc.št. 2655/2, k.o. 1449 – GLOBODOL, z navedbo namena nakazila: Javna dražba, in sicer do vključno 23. marca 2015 (en dan pred dražbo) do 12. ure. 9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnem zemljišču in informacije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini Mirna Peč, kontaktna oseba je Irena Jerič (07/39-36-108). 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnine. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Mirna Peč v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 32. in 33. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne vplačano varščino brez obresti. Vplačana varščina se v roku 30 dni vrne tudi vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Mirna Peč http://www.mirnapec.si.
Občina Mirna Peč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti