Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Ob-1490/15 , Stran 348
Ob-1490/15
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 39/08) ter sklepa župana št. 322-2/2015, z dne 27. 2. 2015, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper – izvedba od 1. januarja do 30. junija 2015
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper, ki so se izvedle ali se bodo izvedle v času od 1. januarja do 30. junija 2015. Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek, namenjen širši javnosti ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v nekem daljšem obdobju. Vabilo oziroma obveščanje obiskovalcev prireditve mora biti zato javno objavljeno vsaj z enim izmed naslednjih promocijskih kanalov: plakat in/ali promocijska tiskovina (ne štejejo fotokopirane tiskovine) in/ali oglas v medijih (v tiskanem mediju, radijski oglas, TV oglas itd.). Vsebina prireditve je lahko kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oziroma namenjena otrokom in mladini. Tiste prireditve in aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Le te niso upravičene do sredstev tega javnega razpisa. 1. Pogoji in merila: Pogoji: Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.): – društva in zveze društev, – ustanove in druge organizacije, – zasebni zavodi, – gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet javnega razpisa in ne bodo redno financirana iz sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 ter niso subjekti, za katere velja omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10). Mestna občina Koper bo sofinancirala prireditve prijaviteljev: – ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev; – ki bodo izvedene v letu 2015 in v Mestni občini Koper; – ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja; – ki v letu 2015 ne bodo sofinancirane iz drugih finančnih virov Mestne občine Koper; – imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj; – dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta; – katerih vsebina je vezana na področja, ki so predmet razpisa in ni navedena na seznamu vsebin, ki niso predmet javnega razpisa. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna podjetja, izobraževalne ustanove in javni zavodi. Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine Koper ali ne bodo navedli, da je prireditev sofinancirala Mestna občina Koper. Le to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu. Merila: Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. 2. Okvirna višina sredstev Višina razpisanih sredstev znaša okvirno 50.000,00 EUR in bo dokončno določena in odobrena po sprejetju sklepa o začasnem financiranju javnih potreb Mestne občine Koper za obdobje april – junij 2015, skladno z višino pravic porabe opredeljenih sredstev v finančnem načrtu neposrednega uporabnika »Občinski organi in uprava na proračunski postavki 2247 – sofinanciranje turističnih prireditev«. Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijavitelju se bo izplačalo do tiste višine odobrenih sredstev, kot bo priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. 3. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 4. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostujejo vse priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati vseh zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 5. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 28. marca 2015, za prireditve, ki so se izvedle oziroma se bodo izvajale v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2015 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega razpisa. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 28. marca 2015, skladno z opredeljenimi datumi izvedbe prireditve. Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-2/2015, prireditev«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. 6. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih dni po poteku roka za prijavo in sicer predvidoma 1. aprila ob 11. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove pisno ali ustno prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/66-46-464 pri Špeli Rajtenbah.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti