Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

578. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvoznico od križišča s cesto Celje–Maribor do priključka na obstoječi cesti Slovenske Konjice–Oplotnica, stran 1710.

Na podlagi 46. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in (109/12)) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice, na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 - uradno prečiščeno besedilo in 18/10) na 4. redni seji dne 19. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvoznico od križišča s cesto Celje-Maribor do priključka na obstoječi cesti Slovenske Konjice-Oplotnica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem odlokom se na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodno obvoznico od križišča s cesto Celje-Maribor do priključka na obstoječi cesti Slovenske Konjice-Oplotnica (Uradni list RS, št. 63/13) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvoznico od križišča s cesto Celje-Maribor do priključka na obstoječi cesti Slovenske Konjice - Oplotnica (v nadaljevanju OPPN), ki je skladen z Odlokom o družbenem planu razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04).
(2) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 674/12.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, območje podrobnega načrta, umestitev načrtovane ureditve v prostor, pogoje priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve in velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev in usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki obsega:
- Izsek iz prostorskega plana v merilu 1:5000,
- Situacijo obstoječega stanja z območjem OPPN in inventarizacijo v merilu 1:1000,
- Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 1:5000,
- Ureditveno situacijo, Geodetsko kotirano situacijo z načrtom parcelacije ter Situacijo poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo vse v merilu 1:1000.
(3) Sestavni del OPPN so obvezne priloge, ki obsegajo izvleček iz strateškega prostorskega akta občine, Prikaz stanja prostora, Strokovne podlage, Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, Obrazložitev in utemeljitev OPPN, Povzetek za javnost in Ostale priloge.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN je določeno skladno z izbranim najustreznejšim potekom trase vhodne obvoznice. Nahaja se na severovzhodnem delu Slovenskih Konjic, severno od regionalne ceste R2-430/0278 Slovenske Konjice-Tepanje-Slovenska Bistrica in vzhodno od regionalne ceste R3 - 700/0278 Slovenske Konjice-Oplotnica-Ložnica. Južni del obravnavanega območja so v naravi kmetijske površine, severni del pa zelene, obvodne oziroma nepozidane površine med obstoječo pozidavo.
(2) Območje OPPN obsega parcele št.: 270/1 del, 270/3, 270/5 del, 270/12 del, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/17, 270/18 del, 270/19, 270/20, 273/5 del, 277/1 del, 283/8 del, 283/9 del, 1317/4 del, 1389/2 del, vse k.o. Slovenske Konjice, 231, 677 del, 681 del, 685/1 del, 686/6 del, 686/10, 686/11, 686/12, 686/13 del, 1049 del, 1050/2, 1050/20 del, 1050/21, 1050/23 del, 1033/3, 1034/6 del, 1034/7, 1034/8 del, 1037/7, 1037/4 del, 1037/6 del, 1037/8, 1037/9, 1037/10, 1037/11 del, 1038/1, 1038/2 del, 1172/2 del, 1173/1 del, vse k.o. Tepanje, 1573 del, 1574 del, 1560 del, 1608 del, k.o. Škalce. Površina območja meri ca. 4,27 ha.
(3) Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: GJI), potrebnih za komunalno opremljanje območja ter vodnogospodarske ureditve.
4. člen
(prostorske enote in namembnost območja OPPN)
(1) S prostorskimi sestavinami planskega akta je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj urbanistične zasnove naselja Slovenske Konjice z oznako S - območja za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (S10 individualna gradnja in zapolnitve Oplotniška-Vešenik), kot območje za obrtne in proizvodne dejavnosti z oznako O1 ter kot območja drugih površin z oznako D (D3 zeleni pas ob obvoznici Vešenik in ob strugi Bezine).
(2) Prostorski izvedbeni akt, s katerim se ureja območje, je Odlok o izvedbenem načrtu stanovanjske soseske cone Vešenik - del A in B s spremembami in dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 630/87 in RS, št. 7/95, 88/99, 71/00, 19/01, 43/02). Ta med drugim upošteva idejni potek predvidenega podaljšanja »vzhodne obvoznice« od križišča s cesto Tepanje-Slovenske Konjice do priključka na obstoječo cesto Slovenske Konjice-Oplotnica. Ta cesta obravnavano območje razdeli na 2 dela zato je tudi območje za stanovanjsko gradnjo oblikovano v 2 celoti - del A in B.
(3) Prostorski izvedbeni akt, s katerim se ureja sosednje območje, je Odlok o Zazidalnem načrtu Slovenske Konjice Center - vzhod (Uradni list RS, št. 79/06). Skladno z njim je na regionalni cesti R2-430/0278 Slovenske Konjice-Tepanje-Slovenska Bistrica predvidena izgradnja krožišča. Severni krak krožišča ni v meji ZN temveč je znotraj ureditvenega območja tega OPPN.
5. člen
(dopustni posegi)
Na območju OPPN so skladno s pogoji določil tega odloka načrtovani naslednji posegi:
- odstranitev obstoječih objektov in naprav ter GJI v povezavi z odstranjenimi objekti in napravami,
- prostorske ureditve, ki obsegajo gradnjo nove ceste, gradnjo, obnovo (rekonstrukcija), sanacijo in dograditev obstoječega omrežja GJI, ter gradnjo, obnovo (rekonstrukcija) in urejanje vodnih ureditev in zunanjih površin.
III. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se nahaja na severovzhodnem delu Slovenskih Konjic, severno od regionalne ceste R2-430/0278 Slovenske Konjice-Tepanje-Slovenska Bistrica. Preko območja poteka regionalna cesta R3 - 700/0278 Slovenske Konjice-Oplotnica-Ložnica, ki Slovenske Konjice preko Vešenika in naselja Bezina povezuje z Oplotnico in v nadaljevanju s Pohorjem.
(2) Nova obvoznica bo nadomestila del trase regionalne ceste R3 - 700/0278. Na jugu se bo v križišču (načrtovano krožišče) z regionalno cesto R2 430 Slovenske Konjice-Slovenska Bistrica navezala na regionalno cesto R3-688/1231 Slovenske Konjice-Žiče, ki se nadaljuje proti Ločam, Poljčanam in Rogaški Slatini.
7. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)
(1) OPPN se nanaša na določitev urbanističnih, arhitektonskih, krajinskih in ostalih meril in pogojev za ureditev območja OPPN, namenjenega za izgradnjo obvoznice ter meril za zaščito in varovanje okolja.
(2) Z OPPN je predvidena odstranitev več obstoječih objektov in naprav:
- obstoječi stanovanjski in gospodarski objekt,
- deli obstoječih lokalnih cest in dovozov,
- deli obstoječe GJI.
(3) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo na območju OPPN so:
- dvopasovna cesta (obvoznica) z obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce,
- deviacije (preureditev) obstoječih prekinjenih cest, dovozov in poti k objektom ali na zemljišča,
- pešpot od obvoznice, preko vodotoka Bezinščica do obstoječega naselja,
- izgradnja protihrupne ograje na delu trase obvoznice,
- regulacija (prestavitev) dela struge vodotoka Bezinščica,
- gradnja, obnova (rekonstrukcija) in urejanje zunanjih površin, zelenih površin, drevoreda ob obvoznici ter zelenih površin ob vodotoku Bezinščica,
- obnova, sanacija in dograditev objektov in naprav GJI (elektro omrežje, telekomunikacijsko omrežje, vodovodno omrežje, omrežje in objekti za zbiranje in čiščenje odpadnih vod).
8. člen
(odstranitev obstoječih objektov)
Na območju OPPN se porušita dva objekta:
- obstoječi stanovanjski objekt in obstoječi pomožni objekt na parceli št. 231, k.o. Tepanje.
9. člen
(pogoji in usmeritve glede lege objektov)
(1) Urbanistična zasnova umestitve objektov in naprav upošteva lego parcele in reliefa, oblike in lege sosednjih parcel in reliefa, lege obstoječih objektov in naprav GJI.
(2) Umestitev objektov in naprav je določena s:
- horizontalnimi in vertikalnimi gabariti objektov,
- točkami zakoličbe, s katerimi so novi objekti in naprave pozicionirani v prostoru.
10. člen
(pogoji in usmeritve glede velikosti objektov)
(1) Velikost objektov in naprav je določena s tlorisno dimenzijo in z višinskimi kotami, izraženimi v metrih nadmorske višine (v nadaljevanju m Nmv).
(2) Obvoznica poteka od priključka na regionalni cesti R2-430/0278 Slovenske Konjice-Tepanje-Slovenska Bistrica v km 0+00 do priključka na traso obstoječe regionalne ceste R3 - 700/0278 Slovenske Konjice-Oplotnica-Ložnica v km 0+640. Dolžina obvoznice je 640 m.
(3) Obvoznica je zasnovana kot dvopasovna cesta z obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce, ki sta od vozišča ločena z robnikom in zelenico. Karakteristični prečni profil obvoznice je:
   - vozišče 2 x 3,25 = 6,50 m
  - robni pas 2 x 0,25 = 0,50 m
  - bankina (od B44 do B48) 2 x 1,25 = 2,50 m
  - zelenica levo in desno ob vozišču 2 x 2,00 = 4,00 m
  - mešana površina za kolesarje in pešce 2 x 2,50 = 5,00 m
  - berma ob mešani površini 2 x 0,50 = 1,00 m
  ---------------------------------------------------------
  - skupaj = 19,50 m,
- pas za leve zavijalce je širine 3,00 m z upoštevano konstantno razširitvijo 0,25 m zaradi krivin.
(4) Zaradi izgradnje obvoznice se zgradijo deviacije (preureditev) obstoječih prekinjenih cest, dovozov in poti k objektom ali na zemljišča:
- deviacija Oplotniške ceste z oznako D-1 v km obvoznice 0 + 483, na delu priključevanja na regionalno cesto R3 - 700 Slovenske Konjice-Oplotnica, dolžina deviacije je ca. 80 m.
- deviacija lokalne ceste Ob potoku z oznako D - 2, od km obvoznice 0 + 115 do km 0 + 247, na delu priključevanja, dolžina deviacije je ca. 215 m.
- deviacija lokalne ceste Ob potoku z oznako D - 3, v km obvoznice 0 + 302, od priključevanja na obvoznico do vodotoka Bezinščica. Dolžina deviacije je ca. 75 m.
- deviacija lokalne ceste Ob potoku z oznako D - 4, v km obvoznice 0 + 125 na mestu priključevanja na obvoznico. Dolžina deviacije (cesta in dovozi) je ca. 230 m.
Karakteristični prečni profil deviacij je:
   - vozišče 2 x 2,75 = 5,50 m
  - robni pas 2 x 0,25 = 0,50 m
  - bankina, berma 2 x 0,75 = 1,50 m
  -----------------------------------------
  - skupaj = 7,50 m
(5) Na vzhodni strani obvoznice, v km 0 + 520 se zgradi pešpot od obvoznice, preko vodotoka Bezinščica do obstoječe pešpoti in lokalne ceste. Dolžina poti je ca. 50 m, od tega znaša dolžina brvi preko vodotoka ca. 11,00 m, širina poti in brvi je 2,50 m.
11. člen
(pogoji in usmeritve za zasnovo in oblikovanje objektov)
(1) Obvoznica ima horizontalne elemente za pričakovane projektne hitrosti 60 km/h, najmanjši horizontalni radij Rmin = 150 m. Dovoljena hitrost vožnje bo zaradi poteka ceste skozi naselje administrativno omejena na 50 km/h. Niveleta ceste od km 0 + 00 pada z vzdolžnim sklonom 0.5 %, nadaljevanju se večkrat prelomi, od km 0 + 300 (za križiščem K2) pa se začne dvigati z vzdolžnim sklonom 2 % vse do navezave na regionalno cesto R3-700. Najmanjši vertikalni radiji znašajo Rminkk = 3000 in Rminkv = 1500.
(2) Vrhnja obrabno zaporna plast obvoznice, deviacij, kolesarske steza in hodnika za pešce je bitumenski beton (asfalt). Za zmanjšanje emisij hrupa na obvoznici se vgradi absorbcijska obrabna plast vozišča.
(3) Na celotni trasi obvoznice je kot ločilni pas med cesto in kolesarsko stezo in hodnikom za pešce načrtovana zelenica s trato širine 2,00 m, v kateri je zasajen drevored stebrastih gabrov, na razdalji 8 m z upoštevanjem preglednosti na območju križišč in prehodov. Zelenica je od vozišča ločena z robnikom višine 15 cm ali več.
(4) Na zahodni strani se na delu trase obvoznice med km 0.148 in km 0.470 zgradi protihrupna ograja. Dolžina ograje je 318 m, višina ograje je 2,00 m. Ograja je oblikovana kot zidana ograja z uporabo lesa, možni so manjši transparentni vložki (do 10 %). Barva ograje je v nesvetlečih odtenkih sive in rjave barve oziroma v naravni barvi kamna (betona) in lesa.
12. člen
(pogoji in usmeritve za zasnovo in oblikovanje vodnih ureditev)
Na odseku obvoznice med ca. km 0+300 do ca. km 0+780 se izvede regulacija s prestavitvijo struge potoka Bezinščica v skupni dolžini ca. 763 m. Regulacija se izvede skladno s projektom »Prestavitve dela vodotoka Bezinščica od km 3 + 182 do km 3 + 945«, za katerega je bilo izdano Gradbeno dovoljenje št. 351 - 171/2013 11222, z dne 24. 6. 2013.
13. člen
(pogoji za urejanje in oblikovanje urbane opreme)
(1) Urbano opremo sestavljajo:
- elementi za hojo in varovanje poti (tlaki, ograje, stopnišča, brvi),
- elementi za varovanje okolja (koši za odpadke, ograje),
- svetilke, drogovi za zastave, usmerjevalne in obvestilne table.
(2) Vsi elementi urbane opreme so prilagojeni opremi kraja in značaju območja. Vsa oprema je oblikovno enotna. Uporaba urbane opreme je dopustna skladno s soglasjem občinske službe pristojne za prostor ter skladno s predpisi s področja prometa in prometne varnosti ter skladno s pogoji upravljavca ceste.
14. člen
(pogoji in usmeritve za zasnovo in oblikovanje zelenih in obvodnih ureditev)
Vse površine ob obvoznici se arhitekturno in krajinsko uredijo:
- obojestranska zelenica med voznima pasovoma in obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce se zatravi in zasadi z drevoredom,
- vse nezazidane površine se zatravijo, dopustna je tudi ozelenitev z grmovnicami in s pokrovnicami,
- površine ob reguliranem vodotoku se zasadijo s skupinami vlagoljubnih dreves in grmovnic, za kar je treba izdelati projektno dokumentacijo (krajinski načrt) in pridobiti vodno soglasje,
- protihrupna ograja bo ozelenjena s popenjavkami.
IV. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
15. člen
(splošni pogoji za potek in gradnjo komunalnega, energetskega in elektronsko komunikacijskega omrežja)
(1) Zaradi gradnje obvoznice se prestavijo, zamenjajo in zaščitijo komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske naprave in objekti. Načrtovanje in gradnja GJI mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, če to ni v nasprotju s tem odlokom.
(2) Vse vode GJI se uredi po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma po površinah v javni rabi tako, da se omogoči vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. V primeru, ko potek po javnih površinah ni možen, lahko vodi potekajo po drugih površinah, vendar po najkrajši možni poti. Vse obstoječe in predvidene elektro vode se praviloma kablira.
(3) Trase vodov GJI se medsebojno uskladijo, upoštevajo se zadostni medsebojni odmiki in odmiki do ostalih grajenih in naravnih struktur. Gradnja objektov in naprav GJI se izvaja usklajeno. Obstoječo grajeno in naravno strukturo ter obstoječo GJI se med gradnjo zaščiti, po gradnji pa izvede ustrezno sanacijo.
(4) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso obvoznice in vodnimi ureditvami, ki niso določena s tem odlokom. Za dopustno odstopanje se šteje tudi kabliranje obstoječih SN elektrovodov, ki delno potekajo preko ureditvenega območja. K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso obvoznice in vodnimi ureditvami mora investitor komunalnega voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste in voda.
16. člen
(pogoji in rešitve vodovodnega omrežje)
Na obravnavanem območju se ukine, odstrani, prestavi ali zaščiti naslednje vodovodno omrežje:
- obstoječi vodovod z oznako DN 150 se na delu med km 0 + 062.00 in km 0 + 066.00 zaščiti v dolžini ca. 24,00 m,
- obstoječi vodovod z oznako DN 80 na delu med km 0 + 012.00 in km 0 + 195.00 prestavi v dolžini ca. 145 m, zaščiti pa v km 0 + 028.00 v dolžini 8 m, med km 0+039.00 in km 0+043.00 v dolžini ca. 5 m,
- obstoječi vodovod z oznako DN 80 se na delu od km 0 + 012.00 do km 0 + 195.00 ukine,
- obstoječi vodovod z oznako DN 80 se na delu od km 0 + 404.00 do km 0 + 406.00 zaščiti v dolžini ca. 25 m,
- obstoječi vodovod z oznako DN 80 se na delu od km 0 + 596.00 do km 0 + 595.00 zaščiti v dolžini ca. 14 m.
17. člen
(pogoji in rešitve kanalizacijskega omrežja)
(1) Na obravnavanem območju se zaščiti naslednje kanalizacijsko omrežje:
- obstoječa kanalizacija se na delu med km 0 + 320.00 in km 0 + 329.00 zaščiti v dolžini ca. 36 m,
- obstoječa kanalizacija se na delu med km 0 + 060.00 in km 0 + 560.00 zaščiti v dolžini ca. 121 m,
- načrtovana meteorna kanalizacija iz načrtovanega suhega zadrževalnika Jamna se na delu med km 0 + 076.00 in km 0 + 433.00 zaščiti v dolžini ca. 106 m.
(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba detajlno obdelati odvod komunalnih in meteornih vod iz območja med cestami Ob potoku, Vešeniško cesto, Šarhovo, Oplotniško cesto in traso obvoznice ter priključitev na kolektor Bezina. Za predlagano rešitev je treba pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji pri izvajalcu javne službe.
(3) Odvod odpadnih vod iz območja obstoječe pozidave med cestami Ob potoku, Vešeniška cesta, Oplotniška cesta in traso obvoznice se odvaja preko zbirnega kanala Bezina, na katerega se lahko v mešanem sistemu kanalizacije priključijo samo območja iz projekta »Primarna kanalizacija kanal Blato, kanal Bezina«.
18. člen
(pogoji in rešitve odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Odvod meteornih vod se s cestnih površin odvaja preko odprtih meteornih jarkov ali meteorne kanalizacije v površinske odvodnike ali razpršeno preko bankin. Odvod meteornih vod iz območja obstoječe pozidave med cestami Ob potoku, Vešeniška cesta, Oplotniška cesta in traso obvoznice je v vodotok Bezino.
(2) Kanalizacija ceste je namenjena izključno padavinskim odpadnim vodam s cestnih površin. Priključevanje odpadnih voda iz drugih objektov ni dovoljeno.
(3) Odvajanje padavinskih odpadnih voda s cestišča mora biti urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest ter s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(4) Iztočni objekti so oblikovani v naklonu brežine. Kota dna iztoka je na spodnjem delu brežine. Vsi objekti za odvod meteornih voda v območju izpustov so ustrezno protierozijsko zaščiteni.
19. člen
(pogoji in rešitve elektroenergetskega omrežja in objektov ter javne razsvetljave)
(1) Energija za napajanje objektov v območju OPPN se zagotavlja na obstoječem NN omrežju, ki se napaja iz obstoječih in predvidenih trafo postaj.
(2) Na obravnavanem območju se ukine, prestavi, zaščiti in kablira:
- ukine se obstoječi nadzemni kablovod 2 x SN 20 kv in prestavi na delu med km 0 + 045.00 in km 0 + 232.00 do priključka trafo postaje v dolžini ca. 193 m,
- ukine se obstoječi podzemni kablovod NN 0.4 kv in prestavi na delu med km 0 + 045.00 in km 0 + 199.00 v dolžini ca. 193 m,
- obstoječi podzemni kablovod NN 0.4 kv se na delu med km 0 + 010.00 in km 0 + 196.00 zaščiti v dolžini ca. 118 m,
- obstoječi nadzemni kablovod NN 0.4 kv se na delu med km 0 + 260.00 in km 0 + 266.00 zaščiti v dolžini ca. 32 m,
- obstoječi nadzemni kablovod 2 x NN 0.4 kv se na delu med km 0 + 470.00 in km 0 + 502.00 ukine,
- obstoječi nadzemni kablovod 2 x NN 0.4 kv se na delu med km 0 + 470.00 in km 0 + 498.00 prestavi in zaščiti v dolžini ca. 55 m,
- obstoječi podzemni kablovod NN 0.4 kv se na stacionaži med km 0 + 492.00 in km 0 + 480.00 zaščiti v dolžini ca. 36 m.
(3) Na obravnavanem območju se ob trasi obvoznice zgradi javna razsvetljava. Načrtovanje in uporaba javne razsvetljave in drugih zunanjih svetlobnih teles je skladno z določil 34. člena tega odloka.
20. člen
(pogoji in rešitve plinovodnega omrežja)
Na obravnavanem območju se zaščiti naslednje plinovodno omrežje:
- obstoječi plinovod se na delu med km 0 + 005.00 in km 0 + 210.00 zaščiti v dolžini ca. 127 m,
- obstoječi plinovod se na delu med km 0 + 180.00 do km 0 + 178.00 zaščiti v dolžini ca. 22 m,
- obstoječi plinovod se na delu med km 0 + 241.00 do km 0 + 285.00 zaščiti v dolžini ca. 73 m.
21. člen
(pogoji in rešitve elektronsko komunikacijskega omrežja)
Na obravnavanem območju se prestavi ali zaščiti naslednje elektronsko komunikacijsko omrežje:
- telekomunikacijski vod na delu med km 0 + 005.00 in km 0 + 285.00 se ukine,
- telekomunikacijski vod na delu med km 0 + 005.00 in km 0 + 285.00 se prestavi in zaščiti v dolžini ca. 127 m,
- optična kabelska kanalizacija se na delu med km 0 + 005.00 in km 0 + 210.00 zaščiti v dolžini ca. 127 m.
22. člen
(pogoji zbiranja in odvoza in deponiranje odpadkov)
Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo zaradi rušenja obstoječih objektov in infrastrukture, se odstranijo izven ureditvenega območja OPPN. Ravnanje z njimi se izvede v skladu z načrtom odstranjevalnih del ter s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.
V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
23. člen
(1) Zaradi predvidenih posegov se določijo nove parcelne meje. Parcelacija se izvede v skladu z grafičnim načrtom - geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije ter skladno s projektno dokumentacijo s katastrskim elaboratom, ki mora vsebovati predlog nove parcelacije.
(2) V postopku realizacije načrtovanih ureditev se meje parcel prilagodijo obstoječim lastniškim mejam oziroma podatkom zemljiškega katastra v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, če s tem bistveno ne spremenijo predvidene ureditve. Pri prenosu podatkov o parcelah na teren se upošteva dejansko stanje (razlika med katastrsko odmero in topografskim načrtom).
(3) Parcele, določene s tem OPPN, se po izvedenih posegih lahko delijo in združujejo, v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
24. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine. Na območju obravnave se predvideni posegi načrtujejo in izvajajo tako, da se ustvarjajo in ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini, ter da se varuje značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
25. člen
(pogoji za ohranjanje narave)
Načrtovane ureditve ne posegajo na zavarovana ali naravovarstveno pomembna območja. Zaradi ohranjanja narave se poseg načrtuje in izvaja tako, da je omejen na gradbišče in transportne poti.
26. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)
(1) Izvedbo del je treba načrtovati in izvajati tako, da ne bodo poškodovana sosednja kmetijska zemljišča. Transportne poti se omejijo na trase obstoječih poti, gradbišča pa se omeji na funkcionalno površino načrtovanih ureditev. Zunaj načrtovanih ureditev posegi na kmetijska zemljišča niso dovoljeni.
(2) Med gradnjo in po njej je treba zagotoviti nemoten dostop na vsa sosednja kmetijska zemljišča.
(3) Prepovedano je zasipavanje kmetijskih zemljišč in odlaganje materiala zunaj za ta namen določenih območij.
(4) Rodovitni del prsti se deponira ločeno, z namenom ponovne uporabe na kmetijskih zemljiščih.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM
27. člen
(varstvo pred poplavami, naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Vse ureditve se načrtujejo tako, da je v primerih nevarnosti (poplava, potres, požar) zagotovljen umik ljudi in živali na sosednja zemljišča.
(2) Območje OPPN se delno nahaja na območju zelo majhne do majhne verjetnosti pojavljanja plazov, zato je pri vseh posegih v prostor treba upoštevati geomehanske lastnosti tal in predvideti ukrepe, s katerimi bo zagotovljena stabilnost nasipa in brežine proti vodotoku. Obvoznico je treba ustrezno temeljiti in v času gradnje zagotoviti geomehanski nadzor.
(3) Za zaščito pred poplavami in pred erozijo so načrtovane nivelete terena in objekta nad koto visoke vode z upoštevanjem varnostne višine, ki je določena na osnovi načrtovane ureditve (prestavitve) dela vodotoka Bezinščica.
(4) Med gradnjo je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočne profile vodotokov ali na poplavna območja. V primeru fazne gradnje so posegi načrtovani tako, da ne povzročajo škodljivih vplivov na vodni režim ali stanje voda ter na poplavno varnost.
28. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi uresničevanja OPPN ne sme poslabšati. Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in predvidenimi dovozi za interventna vozila in z gradnjo, zamenjavo, prestavitvijo ali zaščito zadevnih vodovodov in GJI tako, da bo zagotovljena preskrba s požarno vodo.
(2) Zaradi požarne ogroženosti objektov in naravnega okolja mora izvajalec med gradnjo upoštevati predpise, ki se nanašajo na varstvo pred požarom, ter druge predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter njihovo uporabo.
29. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)
(1) Pri nezgodah med gradnjo in med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin in materialov, se ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska zemljišča ter se takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna se v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, zavaruje se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščeni organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.
(2) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo vsi ukrepi za preprečitev izcejanja betonskih odplak, izcejanja goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih snovi v vodo. Vsi gradbeni odpadki in ostanki gradbenega materiala ter drugi odpadki se sproti odstranijo iz ureditvenega območja in na ustrezen način reciklirajo ali deponirajo.
(3) Pranje, čiščenje in oskrba gradbene mehanizacije z naftnimi derivati se vrši v za ta namen zgrajenih pretakališčih izven območja OPPN. Pranje, čiščenje in oskrba kmetijske mehanizacije se lahko vrši na manipulativni površini objekta, ki je ustrezno utrjena (betonirana, asfaltirana) ter opremljena s peskolovom in lovilcem olj, ki se redno vzdržujeta.
(4) Pretakanje goriva na območju OPPN ni dopustno.
30. člen
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo in po njej se na celotnem ureditvenem območju, na transportnih poteh in gradbišču izvajajo ukrepi za preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in s transportnih poti ter raznosa drugih sipkih snovi in odpadkov.
(2) Pri gradnji in obratovanju je treba upoštevati emisijske norme v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij.
31. člen
(varstvo tal)
Zaradi racionalne rabe tal je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal, nastale pri pripravi terena, je potrebno deponirati ločeno, glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi obravnavanega območja ali na sosednjih kmetijskih zemljiščih.
32. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Med gradnjo se uporabljajo delovne naprave in stroji, izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisijskih norm za hrup gradbenih strojev, namenjenih za delo na prostem.
(2) Glede na lego pozidave in preliminarni izračun obremenitve s hrupom se za zmanjšanje emisije hrupa in zaščito pred hrupom:
- uporabi absorbcijsko obrabno plast vozišča,
- zgradi protihrupna ograja na zahodni strani obvoznice od km 0.148 do km 0.470. Dolžina ograje je 318 m, višina ograje je 2,00 m. Oblikovanje ograje je skladno z določili 11. in 13. člena tega odloka.
33. člen
(varstvo voda)
(1) Med gradnjo in po njej se odvodnjavanje manipulativnih površin gradbišča in nadzemnih objektov izvede v skladu s predpisi, ki urejajo režim varovanja vodnih virov in emisije snovi pri odvajanju padavinskih voda.
(2) V vode ter na površine vodonosnikov se ne izliva, odmetava ali odlaga odpadkov ter snovi in predmetov, ki lahko zaradi svoje oblike ali lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave. Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlagati ali pretovarjati odkopan ali odpadni material ter odlagati odpadke. V površinskih vodah, na vodnem in priobalnem zemljišču ter na vodonosnikih je prepovedano pranje vozil in drugih strojev ali naprav.
(3) Pri gradnji se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin ter tehnično brezhibna gradbena mehanizacija in izvajajo ukrepi za zaščito pred razlitjem nevarnih snovi.
34. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Javna in druga razsvetljava se izvede tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla.
(2) Gradbišča se ponoči ne osvetljuje. Za varovanje gradbišča in je dovoljena postavitev posameznih svetil, ki so opremljena s senzorjem.
35. člen
(pogoji zbiranja in odvoza in deponiranje odpadkov)
(1) V naravno okolje ni dovoljeno odlagati odpadkov in gradbenega materiala.
(2) Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo zaradi odstranitve objekta in infrastrukture, se odstranijo izven ureditvenega območja OPPN. Ravnanje z njimi se izvede v skladu z načrtom odstranjevalnih del ter s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
36. člen
(1) Prostorske ureditve, ki jih določa odlok, je mogoče izvajati naenkrat ali po delih, ki predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko izvajajo ločeno.
(2) Prestavitev vodotoka Bezinščica mora biti izvedena in v celoti zaključena, vključno s krajinsko ureditvijo in ozelenitvijo, geodetsko odmero novo nastalega vodnega zemljišča s parcelacijo in vpisom v zemljiško knjigo, pred izvedbo obvoznice in ostalih posegov na območju OPPN, ki lahko vplivajo na vodotok in vodni režim.
(3) V primeru izvedbe prostorskih ureditev v več delih, je potrebno obnovo dovoznih cest in obnovo zemljišč izvesti po vsaki zaključeni etapi posebej.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
37. člen
(1) Pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce GJI in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove. Za premostitvene objekte je treba izdelati projektno dokumentacijo po veljavni zakonodaji, z ustreznim hidrološko hidravličnim izračunom, in pridobiti vodno soglasje.
(2) Pred začetkom del je treba narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti, nastale poškodbe po koncu gradnje odpraviti in na cestah vzpostaviti prvotno stanje.
(3) Infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa morebitne poškodbe sanirati.
(4) Za vse posege na obravnavanem območju OPPN mora investitor po končanem projektiranju in pred začetkom gradnje pridobiti vodno soglasje in pogodbo o ustanovitvi služnosti oziroma stavbno pravico, kolikor je to potrebno.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
38. člen
(1) Dopustna so odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega, z okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika.
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo.
(3) Za dopustna odstopanja se štejejo tudi druga odstopanja od predvidenih rešitev in prestavitve ter rekonstrukcije GJI, ki niso določena s tem odlokom, če se izkaže, da so potrebne ali bolj smotrne za izgradnjo in obratovanje načrtovanih prostorskih ureditev. K vsaki drugi ali drugačni rešitvi mora investitor predhodno pridobiti soglasje njenega upravljavca.
XII. KONČNE DOLOČBE
39. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenske Konjice in Upravni enoti Slovenske Konjice.
40. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
41. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0008/2013
Slovenske Konjice, dne 19. februarja 2015
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti