Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Št. 35280-4/2015 Ob-1529/15 , Stran 368
Št. 35280-4/2015 Ob-1529/15
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 98/10) in skladno z 20., 22., 28. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I) ter 35. in 36. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Občina Bovec objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora »Hotel Šola«
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, matična številka: 5881498000, davčna številka: SI36828866, tel. 05/384190, faks 05/384-19-15, e-mail: obcina.tajnik@bovec.si. II. Opis predmeta najema V najem se oddaja objekt »Hotel Šola«, Log pod Mangartom 64, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc. št. 89/5, k.o. Log pod Mangartom, v izmeri poslovna stavba 184 m2 in dvorišče 776 m2. Objekt »Hotel Šola« se nahaja v naselju Log pod Mangartom, tik ob državni cesti in ima urejen dostop do objekta z lastnimi parkirišči. Objekt ima klet, pritličje, 2 nadstropji in mansardo, s skupno 854,75 m2 neto površine. Objekt ima uporabno dovoljenje št. 351-270/2008 z dne 5. 3. 2009 za opravljanje hotelske dejavnosti ter energetsko izkaznico št. 2014-50-28-31, veljavno do 9. 6. 2024. III. Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe. Najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izbiri najemnika. Če izbrani najemnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Najemodajalec lahko v takem primeru sklene pogodbo z drugim interesentom za najem. Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let od dneva podpisa pogodbe. Prednost pri najemu imajo potencialni kupci hotela – najemniki, ki bodo podali ekonomsko realno utemeljeno namero za kasnejši nakup nepremičnine. IV. Izhodiščna cena najemnina: izhodiščna (izklicna) najemnina za nepremičnino, ki je predmet javne ponudbe je 1300 €/mesec, vendar se za najugodnejšega ponudnika šteje tisti, ki ob izpolnjevanju ostalih pogojev ponudi najvišji znesek najemnine. Najemodajalec in najemnik se lahko dogovorita, da se v primeru investicijskih vlaganj le-ta štejejo kot plačilo najemnine. Poleg najemnine je najemnik dolžan poravnavati mesečne stroške poslovanja (telekomunikacije, komunalne storitve, električna energija, zavarovanje in drugi stroški povezani s poslovanjem). V. Rok za oddajo ponudbe Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, s pripisom »Javna ponudba za najem objekta Hotel Šola – Ne odpiraj!«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe morajo prispeti na Občino Bovec do 24. 3. 2015 do 14. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. VI. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Strokovna komisija bo pred obravnavo prispelih ponudb preverila ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Strokovna komisija bo ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe) ali pravočasne vendar nepopolne, izločila iz postopka in o tem obvestila ponudnike. VII. Protikorupcijska klavzula: najemodajalec bo iz postopka izbire izločil ponudnika, pri katerem obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu najemodajalca ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev najemodajalca v postopku oddaje premoženja v najem, obljubil, ponudil, ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev najemodajalca objekta glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2). VIII. Drugi pogoji za najem: a.) opravljanje gostinske in prenočitvene dejavnosti ter aktivnosti povezanih s turizmom, razvoj zimskega in letnega turizma; b) odprtost hotela skozi vse leto; c) ob podpisu pogodbe plačilo najemnine za 24 mesecev vnaprej; d) v primeru prodaje hotela izpraznitev v roku 3 mesecev; e) zagotovitev, da imajo prednost pri zaposlitvi osebe iz lokalnega okolja; f) najemojemalec najete nepremičnine ne sme oddajati v podnajem. Vsa dela na najeti nepremičnini vrši najemojemalec v dogovoru z najemodajalcem. Nepremičnina se najema po načelu »videno–najeto«. IX. Vsebina ponudbe Pisna ponudba mora poleg navedbe imena oziroma firme in naslova ponudnika, predmeta ponudbe vsebovati še: – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe; – davčno številko oziroma ID številko za DDV in kontaktno telefonsko številko; – potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih v Republiki Sloveniji; – izjavo, da je ponudnik seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu javnega zbiranja ponudb za najem poslovnega prostora »Hotel Šola«; – kratek program dela oziroma aktivnosti za prvi dve leti najema. X. Merila za izbor najugodnejše ponudbe – višina ponujene najemnine (relevantna je mesečna vrednost najemnine, razvidna iz ponudbe brez DDV) – upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno ob izpolnjevanju pogojev iz točke 8. O odpiranju ponudb bo sestavljen zapisnik skladno z 38. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Zapisnik podpišejo člani strokovne komisije. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v 8 dneh po odpiranju ponudb. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo izpolnjeval vse z razpisom določene pogoje Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najbolj sprejemljive pogoje, je izključna pravica župana. Občina lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne da bi za to navedla razloge. Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije dobite pri tajnici občinske uprave, Patriciji Muršič, e-pošta: obcina.tajnik@bovec.si, tel. 05/38-41-911 ali 051/361-108.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti