Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

569. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 370 P+R Polje, stran 1701.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 - odl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 370 P+R Polje
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 370 P+R Polje (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi
Obravnavano območje je nepozidan kmetijski prostor, ki se nahaja med naseljema Polje in Kašelj. Območje je po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr. in 92/14 - DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL) namenjeno površinam za mirujoči promet (POg) in zajema enoto urejanja prostora PO-901. OPN MOL za območje predvideva pripravo OPPN. V prostorskih izvedbenih pogojih je za enoto urejanja prostora PO-901 predvidena ureditev sistema »parkiraj in se pelji« (P+R) in obračališče javnega potniškega prometa. V območje OPPN se vključuje tudi enoto urejanja prostora PO-137 (BD), kjer stoji bencinski servis.
V območju se načrtujejo parkirišča sistema »parkiraj in se pelji«, prestopna postaja in obračališče javnega potniškega prometa s pripadajočimi programi kot so sanitarije in garderobe za voznike javnega potniškega prometa ter z vzporednimi programi kot so širitev bencinskega servisa, trgovina s pripadajočimi parkirišči, gostinski lokal, javne površine za druženje, igrišča in zelene površine.
S sprejetjem OPPN bo omogočena izvedba načrtovanih programov.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljani, v Četrtni skupnosti Polje, pretežni del leži v katastrski občini 1770 - Kašelj, severozahodni vogal pa v katastrski občini 1772 - Slape.
Območje meji na severu na Zaloško cesto, na vzhodu na Cesto 30. avgusta in Zdravstveni dom Polje, na zahodu na naselje Polje ter na jugu na naselje Slape. Velikost območja je približno 3,4 ha.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
14. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
3. Telemach d.o.o.
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL, investicijskih namer investitorja ter strokovnih podlag, ki bodo izdelane za celotno območje z OPN MOL predvidenega OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena 10 tednov po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financirajo investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev bodo opredeljene v dogovoru med Mestno občino Ljubljana in investitorji.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-5/2014-22
Ljubljana, dne 24. februarja 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti