Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Št. 023-2/2015/1 Ob-1512/15 , Stran 365
Št. 023-2/2015/1 Ob-1512/15
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/13) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
javno zbiranje ponudb
za prodajo petnajstih rabljenih vozil
1. Predmet objave: predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja petnajstih rabljenih službenih vozil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec). Podatki o vozilih, ki so predmet prodaje, so navedeni v Prilogi 1. Vsa vozila so v voznem stanju in registrirana. 2. Razpisna dokumentacija Zainteresirani ponudnik lahko obrazce, na katerih bo podal ponudbo, brezplačno pridobi do roka za oddajo ponudb v poslovnem času prodajalca, in sicer: – osebno v tiskani obliki na naslovu sedeža najemodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, glavna pisarna (soba št. 51/pritličje) ali – po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov: vojko.breznik@zzzs.si in v vednost jurij.ahacic@zzzs.si. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja rabljenih vozil bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Na vozilih, ki so predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica. Vsa vozila se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«. 4. Ogled vozil: ogled vozil je mogoč le po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti kontaktni osebi prodajalca. Kontaktne osebe za ogled vozil so navedene v Prilogi 1 te objave. 5. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 23. 3. 2015, do 10. ure. Ponudnik lahko predloži ponudbo: – po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, ali – osebno na naslovu najemodajalca, pritličje, glavna pisarna, soba 51. Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba – Prodaja vozil 2015«. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 30 dni od datuma objave postopka javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije. 6. Vsebina ponudbe Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo: – obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1), izpolnjen in podpisan s strani ponudnika. – obrazec Ponudba (Obrazec 2), izpolnjen in podpisan s strani ponudnika. 7. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 23. 3. 2015, ob 11. uri, na sedežu prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba 231/II (II. nadstropje). 8. Višina kupnine in merilo za izbor Ponudnik v obrazcu Ponudba (Obrazec 2), ki je sestavni del ponudbe, navede ponudbeno višino kupnine v evrih z vključenim DDV za posamezno vozilo. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščne vrednosti vozil, ki so navedene v Prilogi 1. Merilo za izbor kupca je ponujena kupnina v evrih z DDV. Posamezno vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil enako ali višjo kupnino od izhodiščne vrednosti v Prilogi 1 in ki bo najvišja izmed ponujenih kupnin za to vozilo. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najvišjo kupnino, se bo vozilo prodalo kupcu, ki bo izmed ponudnikov v dodatnih pogajanjih ponudil najvišjo kupnino. Prodajalec si pridržuje pravico, da vozila ne proda, če najvišja ponujena kupnina ne doseže izhodiščne vrednosti ter ponovi postopek odprodaje. Prodajalec bo vse ponudnike najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri, obvestil o ceni, za katero je vozilo prodal. 9. Sklepanje kupoprodajne prodajne pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po roku za oddajo ponudb. 10. Način in rok plačila kupnine Kupec poravna celotno kupnino v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer v roku največ 8 dni od izstavitve računa. V primeru, da je kupec proračunski porabnik, je rok plačila 30 dni od izstavitve računa. Izročitev vozila in prenos lastninske pravice na kupca se izvrši po celotnem plačilu kupnine in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe s strani kupca. Vse morebitne stroške in takse v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec. Kupec je dolžan odpeljati kupljeno vozilo najkasneje v treh po celotnem plačilu kupnine. 11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije: Jure Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, jurij.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti