Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Ob-1526/15 , Stran 341
Ob-1526/15
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja
javni programski razpis
za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2015 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Ljubljana PrP-2015)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana. 1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti: Predmet razpisa Ljubljana PrP-2015 je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi/projekti), ki so: – redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo; – produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti; – skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta; – izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja, literarna dejavnost. 2. Cilji razpisa Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez. Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Ljubljana PrP-2015, znaša 324.254,00 EUR. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Razdeljenih bo najmanj 90% razpoložljivih sredstev. 4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015. 5. Roki razpisa: javni razpis Ljubljana PrP-2015 prične teči 6. 3. 2015 in se zaključi 7. 4. 2015. 6. Dokumentacija razpisa Dokumentacija razpisa Ljubljana PrP-2015 obsega: – besedilo razpisa Ljubljana PrP-2015, – prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (celoletna programska dejavnost), E (prijava projekta). 7. Pomen izrazov Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene. Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode in je sestavljen iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto. Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.). Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.). Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki). 8. Pogoji razpisa Vloge na razpis Ljubljana PrP-2015 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da: – trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju Mestne občine Ljubljana; – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost. Popolne vloge na razpis Ljubljana PrP-2015 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt), obrazec D (celoletna programska dejavnost), obrazec E (prijava projekta), – vsebujejo obvezne priloge. Vloga je popolna, če: – je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Ljubljana PrP-2015, – je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, – vsebina mora biti razvidna zgolj iz obrazca, – je na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 9. Izpolnjevanje pogojev razpisa Izpolnjevanje pogojev razpisa Ljubljana PrP-2015: Po preteku razpisnega roka, komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele. Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge: – ki niso bile oddane v razpisnem roku, – ki niso popolne, – ki jih ni vložila upravičena oseba. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 11. točke tega razpisa. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 10. Kriteriji razpisa Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov/projektov javnega programskega razpisa Ljubljana PrP-2015 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani sklada: www.jskd.si. Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, do vključno 7. 4. 2015 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga na razpis Ljubljana PrP-2015«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom drugega in tretjega odstavka 8. točke tega razpisa. Posamezni predlagatelj lahko oddaja največ 3 vloge, razen zvez kulturnih društev, ki združujejo najmanj 15 kulturnih društev raznovrstnih dejavnosti s sedežem na območju Mestne občine Ljubljana. Hkratna prijava programa in projekta se izključujeta. Vsebina programa oziroma projekta je avtorsko delo prijavitelja. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Ljubljana PrP-2015. 12. Dopolnjevanje vlog Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem roku, kot velja za pošiljanje vlog in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Vloga na razpis Ljubljana-PrP-2015« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom. 13. Pristojni uslužbenci: pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta: Andreja Repar, oi.ljubljana@jskd.si, Nataša Klemenčič, oi.ljubljana@jskd.si, 01/23-00-570 – uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa: dokumentacija razpisa Ljubljana PrP-2015 (besedilo razpisa, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD, www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave JSKD Ljubljana. 15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Ljubljana-PRP-2015, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije. 16. Izdaja odločb: JSKD bo odločbe izdala po sprejetju finančnega načrta in programa dela JSKD za leto 2015.
JSKD

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti