Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

562. Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani, stran 1684.

Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 23. 12. 2014 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 18. 12. 2014 sta sprejela naslednji čistopis
P R I L O G E
k Statutu Univerze v Ljubljani
I. Univerza v Ljubljani opravlja neposredno oziroma prek svojih članic v imenu in za račun univerze naslednje dejavnosti:
1. Dejavnosti, ki jih opravlja Univerza v Ljubljani neposredno oziroma prek svojih članic v svojem imenu in za svoj račun, so:
   M 71.111  Arhitekturno projektiranje
  M 72.110  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        biotehnologije
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  P 85.422  Visokošolsko izobraževanje
  R 90.010  Umetniško uprizarjanje
  R 90.020  Spremljajoče dejavnosti za
        umetniško uprizarjanje
  R 90.030  Umetniško ustvarjanje
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  R 91.012  Dejavnost arhivov
  R 91.020  Dejavnost muzejev
  R 91.030  Varstvo kulturne dediščine
2. Univerza v Ljubljani opravlja v svojem imenu in za svoj račun preko uprave univerze naslednje dejavnosti:
   C 17.230  Proizvodnja pisarniških
        potrebščin iz papirja
  C 18.120  Drugo tiskanje
  C 18.130  Priprava za tisk in objavo
  C 18.140  Knjigoveštvo in sorodne
        dejavnosti
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.622  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        papirjem in pisalnimi
        potrebščinami
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  I 55.201  Počitniški domovi in letovišča
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 58.290  Drugo izdajanje programja
  J 61.100  Telekomunikacijske dejavnosti
        po vodih
  J 61.200  Brezžične telekomunikacijske
        dejavnosti
  J 61.900  Druge telekomunikacijske
        dejavnosti
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.030  Upravljanje računalniških
        naprav in sistemov
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 69.103  Druge pravne dejavnosti
  M 70.210  Dejavnost stikov z javnostjo
  M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno
        svetovanje
  M 73.120  Posredovanje oglaševalskega
        prostora
  N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in
        računalniških naprav v najem in
        zakup
  N 78.100  Dejavnost pri iskanju
        zaposlitve
  N 78.200  Posredovanje začasne delovne
        sile
  N 78.300  Druga oskrba s človeškimi viri
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  P 85.600  Pomožne dejavnosti za
        izobraževanje
  R 93.110  Obratovanje športnih objektov
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
II. Članice Univerze v Ljubljani opravljajo v svojem imenu in za svoj račun naslednje dejavnosti:
1. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA:
   A 01.110  Pridelovanje žit (razen riža),
        stročnic in oljnic
  A 01.120  Pridelovanje riža
  A 01.130  Pridelovanje zelenjadnic in
        melon, korenovk
        in gomoljnic
  A 01.140  Pridelovanje sladkornega trsa
  A 01.150  Pridelovanje tobaka
  A 01.160  Pridelovanje rastlin za vlakna
  A 01.190  Pridelovanje cvetja in drugih
        enoletnih rastlin
  A 01.210  Vinogradništvo
  A 01.220  Gojenje tropskega in
        subtropskega sadja
  A 01.230  Gojenje citrusov
  A 01.240  Gojenje pečkatega in
        koščičastega sadja
  A 01.250  Gojenje drugih sadnih dreves in
        grmovnic
  A 01.260  Pridelovanje oljnih sadežev
  A 01.270  Gojenje rastlin za izdelavo
        napitkov
  A 01.280  Gojenje začimbnih, aromatskih
        in zdravilnih rastlin
  A 01.290  Gojenje drugih trajnih nasadov
  A 01.300  Razmnoževanje rastlin
  A 01.420  Druga govedoreja
  A 01.430  Konjereja
  A 01.450  Reja drobnice
  A 01.470  Reja perutnine
  A 01.490  Reja drugih živali
  A 01.500  Mešano kmetijstvo
  A 01.620  Storitve za živinorejo, razen
        veterinarskih
  A 01.630  Priprava pridelkov
  A 01.640  Obdelava semen
  A 02.100  Gojenje gozdov in druge
        gozdarske dejavnosti
  A 02.300  Nabiranje gozdnih dobrin, razen
        lesa
  A 02.400  Storitve za gozdarstvo
  A 03.210  Gojenje morskih organizmov
  A 03.220  Gojenje sladkovodnih organizmov
  C 10.110  Proizvodnja mesa, razen
        perutninskega
  C 10.410  Proizvodnja olja in maščob
  C 10.510  Mlekarstvo in sirarstvo
  C 10.910  Proizvodnja krmil
  C 10.920  Proizvodnja hrane za hišne
        živali
  C 11.020  Proizvodnja vina iz grozdja
  C 18.130  Priprava za tisk in objavo
  C 21.100  Proizvodnja farmacevtskih
        surovin
  C 21.200  Proizvodnja farmacevtskih
        preparatov
  C 32.500  Proizvodnja medicinskih
        instrumentov, naprav in
        pripomočkov
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.810  Trgovina na drobno na stojnicah
        in tržnicah
        z živili, pijačami in tobačnimi
        izdelki
  G 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah
        in tržnicah
        z drugim blagom
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  G 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj
        prodajaln, stojnic in tržnic
  H 49.391  Medkrajevni in drug cestni
        potniški promet
  H 49.410  Cestni tovorni promet
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.030  Upravljanje računalniških
        naprav in sistemov
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno
        svetovanje
  M 71.111  Arhitekturno projektiranje
  M 71.112  Krajinsko arhitekturno,
        urbanistično in drugo
        projektiranje
  M 71.121  Geofizikalne meritve,
        kartiranje
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 71.200  Tehnično preizkušanje in
        analiziranje
  M 72.110  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        biotehnologije
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  M 73.200  Raziskovanje trga in javnega
        mnenja
  M 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo,
        dekoraterstvo
  M 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne
        in tehnične dejavnosti
  N 77.390  Dajanje drugih strojev, naprav
        in opredmetenih sredstev v
        najem in zakup
  N 77.400  Dajanje pravic uporabe
        intelektualne lastnine
        v zakup, razen avtorsko
        zaščitenih del
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  P 85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje na področju
        kulture in umetnosti
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  P 85.600  Pomožne dejavnosti za
        izobraževanje
  R 90.030  Umetniško ustvarjanje
  S 96.090  Druge storitvene dejavnosti,
        drugje nerazvrščene
2. EKONOMSKA FAKULTETA:
   C 18.120  Drugo tiskanje
  C 18.130  Priprava za tisk in objavo
  C 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev
        zapisa
  D 35.119  Druga proizvodnja električne
        energije
  D 35.140  Trgovanje z električno energijo
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.622  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        papirjem in pisalnimi
        potrebščinami
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  I 55.201  Počitniški domovi in letovišča
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  J 63.990  Drugo informiranje
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno
        svetovanje
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  M 73.200  Raziskovanje trga in javnega
        mnenja
  N 77.400  Dajanje pravic uporabe
        intelektualne lastnine
        v zakup, razen avtorsko
        zaščitenih del
  N 78.100  Dejavnost pri iskanju
        zaposlitve
  N 78.200  Posredovanje začasne delovne
        sile
  N 78.300  Druga oskrba s človeškimi viri
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.910  Zbiranje terjatev in
        ocenjevanje kreditne
        sposobnosti
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  P 85.600  Pomožne dejavnosti za
        izobraževanje
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  R 91.012  Dejavnost arhivov
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
3. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO:
   J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 63.990  Drugo informiranje
  M 71.111  Arhitekturno projektiranje
  M 71.112  Krajinsko arhitekturno,
        urbanistično in drugo
        projektiranje
  M 71.121  Geofizikalne meritve,
        kartiranje
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 71.200  Tehnično preizkušanje in
        analiziranje
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  M 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo,
        dekoraterstvo
  M 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne
        in tehnične dejavnosti
  N 77.400  Dajanje pravic uporabe
        intelektualne lastnine
        v zakup, razen avtorsko
        zaščitenih del
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  R 90.030  Umetniško ustvarjanje
  R 91.030  Varstvo kulturne dediščine
4. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE:
   C 18.130  Priprava za tisk in objavo
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.622  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        papirjem in pisalnimi
        potrebščinami
  H 53.200  Druga poštna in kurirska
        dejavnost
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 61.100  Telekomunikacijske dejavnosti
        po vodih
  J 61.200  Brezžične telekomunikacijske
        dejavnosti
  J 61.900  Druge telekomunikacijske
        dejavnosti
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.030  Upravljanje računalniških
        naprav in sistemov
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 69.103  Druge pravne dejavnosti
  M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno
        svetovanje
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  M 73.200  Raziskovanje trga in javnega
        mnenja
  N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in
        računalniških naprav v najem in
        zakup
  N 78.100  Dejavnost pri iskanju
        zaposlitve
  N 78.200  Posredovanje začasne delovne
        sile
  N 78.300  Druga oskrba s človeškimi viri
  N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških
        storitev
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  P 85.600  Pomožne dejavnosti za
        izobraževanje
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
5. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO:
   C 33.120  Popravila strojev in naprav
  D 35.119  Druga proizvodnja električne
        energije
  D 35.140  Trgovanje z električno energijo
  G 47.510  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        tekstilom
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.622  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        papirjem in pisalnimi
        potrebščinami
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  G 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj
        prodajaln, stojnic in tržnic
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.030  Upravljanje računalniških
        naprav in sistemov
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno
        svetovanje
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 71.200  Tehnično preizkušanje in
        analiziranje
  M 72.110  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        biotehnologije
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  M 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne
        in tehnične dejavnosti
  N 77.390  Dajanje drugih strojev, naprav
        in opredmetenih sredstev v
        najem in zakup
  N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških
        storitev
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  S 95.110  Popravila in vzdrževanje
        računalnikov in perifernih enot
6. FAKULTETA ZA FARMACIJO:
   C 21.100  Proizvodnja farmacevtskih
        surovin
  C 21.200  Proizvodnja farmacevtskih
        preparatov
  C 32.500  Proizvodnja medicinskih
        instrumentov, naprav in
        pripomočkov
  G 47.730  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        farmacevtskimi izdelki
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 71.200  Tehnično preizkušanje in
        analiziranje
  M 72.110  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        biotehnologije
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških
        storitev
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
7. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO:
   G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 58.290  Drugo izdajanje programja
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.030  Upravljanje računalniških
        naprav in sistemov
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 71.111  Arhitekturno projektiranje
  M 71.112  Krajinsko arhitekturno,
        urbanistično in drugo
        projektiranje
  M 71.121  Geofizikalne meritve,
        kartiranje
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 71.200  Tehnično preizkušanje in
        analiziranje
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  M 72.200  Raziskovalna in razvoja
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  M 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne
        in tehnične dejavnosti
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
8. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO:
   C 20.130  Proizvodnja drugih anorganskih
        osnovnih kemikalij
  C 20.140  Proizvodnja drugih organskih
        osnovnih kemikalij
  C 23.190  Proizvodnja in oblikovanje
        drugih vrst stekla ter
        tehničnih steklenih izdelkov
  C 25.620  Mehanska obdelava kovin
  C 28.290  Proizvodnja drugih strojev in
        naprav za splošne namene
  G 47.190  Druga trgovina na drobno v
        nespecializiranih prodajalnah
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.622  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        papirjem in pisalnimi
        potrebščinami
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  G 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj
        prodajaln, stojnic in tržnic
  I 55.201  Počitniški domovi in letovišča
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 69.103  Druge pravne dejavnosti
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 71.200  Tehnično preizkušanje in
        analiziranje
  M 72.110  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        biotehnologije
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in
        računalniških naprav v najem in
        zakup
  N 77.390  Dajanje drugih strojev, naprav
        in opredmetenih sredstev v
        najem in zakup
  N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških
        storitev
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  P 85.422  Visokošolsko izobraževanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  R 91.012  Dejavnost arhivov
9. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO:
   J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 71.200  Tehnično preizkušanje in
        analiziranje
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških
        storitev
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
10. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET:
   J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 58.290  Drugo izdajanje programja
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 71.200  Tehnično preizkušanje in
        analiziranje
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  N 77.340  Dajanje vodnih plovil v najem
        in zakup
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  R 93.110  Obratovanje športnih objektov
  R 93.120  Dejavnost športnih klubov
  R 93.190  Druge športne dejavnosti
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
  S 94.999  Dejavnost drugje nerazvrščenih
        članskih organizacij
11. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
   C 33.120  Popravila strojev in naprav
  G 47.510  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        tekstilom
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.622  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        papirjem in pisalnimi
        potrebščinami
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 58.290  Drugo izdajanje programja
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.030  Upravljanje računalniških
        naprav in sistemov
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno
        svetovanje
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in
        računalniških naprav v najem in
        zakup
  N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških
        storitev
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  P 85.600  Pomožne dejavnosti za
        izobraževanje
  S 95.110  Popravila in vzdrževanje
        računalnikov in perifernih enot
12. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO:
   J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.130  Izdajanje časopisov
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 58.290  Drugo izdajanje programja
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.030  Upravljanje računalniških
        naprav in sistemov
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno
        svetovanje
  M 71.112  Krajinsko arhitekturno,
        urbanistično in drugo
        projektiranje
  M 71.121  Geofizikalne meritve,
        kartiranje
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 71.200  Tehnično preizkušanje in
        analiziranje
  M 72.110  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        biotehnologije
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  M 73.200  Raziskovanje trga in javnega
        mnenja
  M 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo,
        dekoraterstvo
  M 74.300  Prevajanje in tolmačenje
  M 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne
        in tehnične dejavnosti
  N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in
        računalniških naprav v najem in
        zakup
  N 77.390  Dajanje drugih strojev, naprav
        in opredmetenih sredstev v
        najem in zakup
  N 77.400  Dajanje pravic uporabe
        intelektualne lastnine
        v zakup, razen avtorstvo
        zaščitenih del
  N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških
        storitev
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  P 85.600  Pomožne dejavnosti za
        izobraževanje
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
13. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO:
   I 55.209  Druge nastanitve za krajši čas
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
14. FAKULTETA ZA ŠPORT:
   C 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev
        zapisa
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        internetu
  I 55.201  Počitniški domovi in letovišča
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.130  Izdajanje časopisov
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 59.110  Produkcija filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 59.120  Post produkcijske dejavnosti
        pri izdelavi filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 59.130  Distribucija filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.030  Upravljanje računalniških
        naprav in sistemov
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno
        svetovanje
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških
        storitev
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  O 84.120  Urejanje zdravstva,
        izobraževanja, kulturnih
        in drugih socialnih storitev,
        razen obvezne socialne varnosti
  P 85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje na področju
        športa in rekreacije
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  P 85.600  Pomožne dejavnosti za
        izobraževanje
  Q 86.220  Specialistična zunajbolnišnična
        zdravstvena dejavnost
  Q 86.909  Druge zdravstvene dejavnosti
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  R 91.012  Dejavnost arhivov
  R 93.110  Obratovanje športnih objektov
  R 93.120  Dejavnost športnih klubov
  R 93.190  Druge športne dejavnosti
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
15. FAKULTETA ZA UPRAVO:
   G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  G 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj
        prodajaln, stojnic in tržnic
  I 56.210  Priložnostna priprava in
        dostava jedi
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 69.103  Druge pravne dejavnosti
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in
        računalniških naprav v najem in
        zakup
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  P 85.422  Visokošolsko izobraževanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  P 85.600  Pomožne dejavnosti za
        izobraževanje
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
16. FILOZOFSKA FAKULTETA:
   C 18.130  Priprava za tisk in objavo
  C 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev
        zapisa
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.622  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        papirjem in pisalnimi
        potrebščinami
  G 47.710  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah z
        oblačili
  G 47.789  Druga trgovina na drobno v
        drugih specializiranih
        prodajalnah
  G 47.790  Trgovina na drobno v
        prodajalnah z rabljenim blagom
  G 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah
        in tržnicah
        z drugim blagom
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  G 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj
        prodajaln, stojnic in tržnic
  H 53.200  Druga poštna in kurirska
        dejavnost
  I 55.209  Druge nastanitve za krajši čas
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  I 56.300  Strežba pijač
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.130  Izdajanje časopisov
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 59.110  Produkcija filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 59.130  Distribucija filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno
        svetovanje
  M 71.112  Krajinsko arhitekturno,
        urbanistično in drugo
        projektiranje
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  M 73.200  Raziskovanje trga in javnega
        mnenja
  M 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo,
        dekoraterstvo
  M 74.300  Prevajanje in tolmačenje
  M 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne
        in tehnične dejavnosti
  N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in
        računalniških naprav v najem in
        zakup
  N 77.390  Dajanje drugih strojev, naprav
        in opredmetenih sredstev v
        najem in zakup
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  O 84.120  Urejanje zdravstva,
        izobraževanja, kulturnih in
        drugih socialnih storitev,
        razen obvezne socialne varnosti
  O 84.130  Urejanje gospodarskih področij
        za učinkovitejše poslovanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  R 90.010  Umetniško uprizarjanje
  R 90.020  Spremljajoče dejavnosti za
        umetniško uprizarjanje
  R 90.030  Umetniško ustvarjanje
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  R 91.012  Dejavnost arhivov
  R 91.030  Varstvo kulturne dediščine
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
17. MEDICINSKA FAKULTETA:
   J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.190  Drugo založništvo
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 72.110  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        biotehnologije
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  Q 86.210  Splošna zunajbolnišnična
        zdravstvena dejavnost
  Q 86.220  Specialistična zunajbolnišnična
        zdravstvena dejavnost
  Q 86.909  Druge zdravstvene dejavnosti
18. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA:
   C 18.130  Priprava za tisk in objavo
  H 53.200  Druga poštna in kurirska
        dejavnost
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  M 69.103  Druge pravne dejavnosti
  M 69.200  Računovodske, knjigovodske in
        revizijske dejavnosti; davčno
        svetovanje
  M 71.111  Arhitekturno projektiranje
  M 71.121  Geofizikalne meritve,
        kartiranje
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 71.200  Tehnično preizkušanje in
        analiziranje
  M 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo,
        dekoraterstvo
  M 74.200  Fotografska dejavnost
  M 74.300  Prevajanje in tolmačenje
  M 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne
        in tehnične dejavnosti
  N 77.400  Dajanje pravic uporabe
        intelektualne lastnine
        v zakup, razen avtorsko
        zaščitenih del
  N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških
        storitev
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  R 90.010  Umetniško uprizarjanje
  R 90.020  Spremljajoče dejavnosti za
        umetniško uprizarjanje
  R 90.030  Umetniško ustvarjanje
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  R 91.012  Dejavnost arhivov
19. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
   C 18.130  Priprava za tisk in objavo
  C 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev
        zapisa
  G 47.510  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        tekstilom
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.622  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        papirjem in pisalnimi
        potrebščinami
  G 47.789  Druga trgovina na drobno v
        drugih specializiranih
        prodajalnah
  G 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah
        in tržnicah
        z drugim blagom
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  G 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj
        prodajaln, stojnic in tržnic
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  I 56.300  Strežba pijač
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  P 85.422  Visokošolsko izobraževanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  R 90.010  Umetniško uprizarjanje
  R 90.020  Spremljajoče dejavnosti za
        umetniško uprizarjanje
  R 90.030  Umetniško ustvarjanje
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  R 91.012  Dejavnost arhivov
  R 93.110  Obratovanje športnih objektov
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
20. PRAVNA FAKULTETA:
   C 18.130  Priprava za tisk in objavo
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.622  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        papirjem in pisalnimi
        potrebščinami
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  H 53.200  Druga poštna in kurirska
        dejavnost
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 69.103  Druge pravne dejavnosti
  M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno
        svetovanje
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  M 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne
        in tehnične dejavnosti
  N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in
        računalniških naprav v najem in
        zakup
  N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških
        storitev
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  P 85.600  Pomožne dejavnosti za
        izobraževanje
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
21. TEOLOŠKA FAKULTETA:
   G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah
        in tržnicah
        z drugim blagom
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  M 73.200  Raziskovanje trga in javnega
        mnenja
  M 74.300  Prevajanje in tolmačenje
  M 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne
        in tehnične dejavnosti
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  P 85.422  Visokošolsko izobraževanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
  S 94.910  Dejavnost verskih organizacij
22. VETERINARSKA FAKULTETA:
   A 01.420  Druga govedoreja
  A 01.430  Konjereja
  A 01.450  Reja drobnice
  A 01.460  Prašičereja
  A 01.470  Reja perutnine
  A 01.490  Reja drugih živali
  A 01.500  Mešano kmetijstvo
  A 01.610  Storitve za rastlinsko
        pridelavo
  A 01.620  Storitve za živinorejo, razen
        veterinarskih
  A 01.700  Lovstvo
  A 03.210  Gojenje morskih organizmov
  A 03.220  Gojenje sladkovodnih organizmov
  C 10.510  Mlekarstvo in sirarstvo
  C 15.120  Proizvodnja potovalne
        galanterije, sedlarskih
        in jermenarskih izdelkov
  C 17.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz
        papirja in kartona
  C 18.120  Drugo tiskanje
  C 18.130  Priprava za tisk in objavo
  C 20.590  Proizvodnja drugih kemičnih
        izdelkov
  C 22.190  Proizvodnja drugih izdelkov iz
        gume
  C 32.500  Proizvodnja medicinskih
        instrumentov, naprav
        in pripomočkov
  C 32.990  Drugje nerazvrščene
        predelovalne dejavnosti
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.622  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        papirjem in pisalnimi
        potrebščinami
  G 47.730  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        farmacevtskimi izdelki
  G 47.740  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah z
        medicinskimi in ortopedskimi
        pripomočki
  G 47.762  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah z
        vrtnarsko opremo in hišnimi
        živalmi
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.130  Izdajanje časopisov
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.030  Upravljanje računalniških
        naprav in sistemov
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih
        nepremičnin
  M 69.103  Druge pravne dejavnosti
  M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno
        svetovanje
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 71.200  Tehnično preizkušanje in
        analiziranje
  M 72.110  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        biotehnologije
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  M 74.200  Fotografska dejavnost
  M 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne
        in tehnične dejavnosti
  M 75.000  Veterinarstvo
  N 77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v
        najem in zakup
  N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in
        računalniških naprav v najem in
        zakup
  N 81.210  Splošno čiščenje stavb
  N 81.220  Drugo čiščenje stavb,
        industrijskih naprav
        in opreme
  N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških
        storitev
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
  O 84.120  Urejanje zdravstva,
        izobraževanja, kulturnih in
        drugih socialnih storitev,
        razen obvezne socialne varnosti
  O 84.130  Urejanje gospodarskih področij
        za učinkovitejše poslovanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  P 85.600  Pomožne dejavnosti za
        izobraževanje
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  R 91.012  Dejavnost arhivov
  R 91.030  Varstvo kulturne dediščine
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
  S 94.999  Dejavnost drugje nerazvrščenih
        članskih organizacij
  S 96.090  Druge storitvene dejavnosti,
        drugje nerazvrščene
23. ZDRAVSTVENA FAKULTETA:
   C 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev
        zapisa
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.622 Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        papirjem in pisalnimi
        potrebščinami
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih
        zapisov in muzikalij
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno
        svetovanje
  M 71.111  Arhitekturno projektiranje
  M 71.129  Druge inženirske dejavnosti in
        tehnično svetovanje
  M 71.200  Tehnično preizkušanje in
        analiziranje
  M 72.110  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        biotehnologije
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  M 73.120  Posredovanje oglaševalskega
        prostora
  M 74.200  Fotografska dejavnost
  M 74.300  Prevajanje in tolmačenje
  M 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne
        in tehnične dejavnosti
  N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in
        računalniških naprav v najem in
        zakup
  N 77.390  Dajanje drugih strojev, naprav
        in opredmetenih sredstev v
        najem in zakup
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  P 85.422  Visokošolsko izobraževanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  P 85.600  Pomožne dejavnosti za
        izobraževanje
  Q 86.901  Alternativne oblike zdravljenja
  Q 86.909  Druge zdravstvene dejavnosti
  Q 88.109  Drugo socialno varstvo brez
        nastanitve za starejše in
        invalidne osebe
  Q 88.999  Drugo drugje nerazvrščeno
        socialno varstvo brez
        nastanitve
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  R 91.012  Dejavnost arhivov
  S 94.120  Dejavnost strokovnih združenj
24. AKADEMIJA ZA GLASBO:
   I 55.100  Dejavnost hotelov in podobnih
        nastanitvenih obratov
  I 55.209  Druga nastanitve za krajši čas
  I 55.900  Dejavnost dijaških in
        študentskih domov ter druge
        nastanitve
  I 56.101  Restavracije in gostilne
  I 56.102  Okrepčevalnice in podobni
        obrati
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.130  Izdajanje časopisov
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 58.290  Drugo izdajanje programja
  J 59.110  Produkcija filmov, video,
        filmov, televizijskih oddaj
  J 59.120  Post produkcijske dejavnosti
        pri izdelavi filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 59.130  Distribucija filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih
        zapisov in muzikalij
  J 60.100  Radijska dejavnost
  J 60.200  Televizijska dejavnost
  J 63.990  Drugo informiranje
  L 68.200  Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih nepremičnin
  L 68.320  Upravljanje nepremičnin za
        plačilo ali po pogodbi
  M 70.210  Dejavnost stikov z javnostjo
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  M 73.200  Raziskovanje trga in javnega
        mnenja
  M 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne
        in tehnične dejavnosti
  N 77.220  Dajanje videokaset in plošč v
        najem
  N 77.400  Dajanje pravic uporabe
        intelektualne lastnine
        v zakup, razen avtorsko
        zaščitnih del
  N 78.100  Dejavnost pri iskanju
        zaposlitve
  N 79.900  Rezervacije in druge s
        potovanji povezane dejavnosti
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  P 85.422  Visokošolsko izobraževanje
  P 85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje na področju
        kulture in umetnosti
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  R 90.010  Umetniško uprizarjanje
  R 90.020  Spremljajoče dejavnosti za
        umetniško uprizarjanje
  R 90.030  Umetniško ustvarjanje
  R 90.040  Obratovanje objektov za
        kulturne prireditve
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  R 91.012  Dejavnost arhivov
  R 91.020  Dejavnost muzejev
  R 91.030  Varstvo kulturne dediščine
  R 93.299  Drugje nerazvrščene dejavnosti
        za prosti čas
25. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO:
   C 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev
        zapisa
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah
        in tržnicah z drugim blagom
  G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 59.110  Produkcija filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 59.120  Post produkcijske dejavnosti
        pri izdelavi filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 59.130  Distribucija filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih
        zapisov in muzikalij
  J 60.100  Radijska dejavnost
  J 60.200  Televizijska dejavnost
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.030  Upravljanje računalniških
        naprav in sistemov
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  M 71.111  Arhitekturno projektiranje
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  M 74.900  Druge nerazvrščene strokovne in
        tehnične dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  P 85.590  Drugo nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  R 90.010  Umetniško uprizarjanje
  R 90.020  Spremljajoče dejavnosti za
        umetniško uprizarjanje
  R 90.030  Umetniško ustvarjanje
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  R 91.012  Dejavnost arhivov
  R 91.020  Dejavnost muzejev
  R 91.030  Varstvo kulturne dediščine
26. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE:
   C 18.120  Drugo tiskanje
  C 18.130  Priprava za tisk in objavo
  C 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev
        zapisa
  G 47.610  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        knjigami
  G 47.621  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        časopisi in revijami
  G 47.622  Trgovina na drobno v
        specializiranih prodajalnah s
        papirjem in pisalnimi
        potrebščinami
  G 47.789  Druga trgovina na drobno v
        drugih specializiranih
        prodajalnah
  G 47.790  Trgovina na drobno v
        prodajalnah z rabljenim blagom
  I 56.290  Druga oskrba z jedmi
  J 58.110  Izdajanje knjig
  J 58.120  Izdajanje imenikov in
        adresarjev
  J 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  J 58.190  Drugo založništvo
  J 59.110  Produkcija filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 59.120  Post produkcijske dejavnosti
        pri izdelavi filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 59.130  Distribucija filmov, video
        filmov, televizijskih oddaj
  J 62.010  Računalniško programiranje
  J 62.020  Svetovanje o računalniških
        napravah in programih
  J 62.090  Druge z informacijsko
        tehnologijo in računalniškimi
        storitvami povezane dejavnosti
  J 63.110  Obdelava podatkov in s tem
        povezane dejavnosti
  J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
  M 71.111  Arhitekturno projektiranje
  M 72.110  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        biotehnologije
  M 72.190  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na drugih področjih
        naravoslovja in tehnologije
  M 72.200  Raziskovalna in razvojna
        dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
  M 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo,
        dekoraterstvo
  M 74.200  Fotografska dejavnost
  N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in
        računalniških naprav v najem in
        zakup
  N 77.390  Dajanje drugih strojev, naprav
        in opredmetenih sredstev v
        najem in zakup
  N 77.400  Dajanje pravic uporabe
        intelektualne lastnine
        v zakup, razen avtorsko
        zaščitenih del
  N 82.190  Fotokopiranje, priprava
        dokumentov in druge posamične
        pisarniške dejavnosti
  N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
        srečanj
  N 82.990  Drugje nerazvrščene
        spremljajoče dejavnosti za
        poslovanje
  P 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  R 90.010  Umetniško uprizarjanje
  R 90.020  Spremljajoče dejavnosti za
        umetniško uprizarjanje
  R 90.030  Umetniško ustvarjanje
  R 90.040  Obratovanje objektov za
        kulturne prireditve
  R 91.011  Dejavnost knjižnic
  R 91.012  Dejavnost arhivov
  R 91.020  Dejavnost muzejev
  R 91.030  Varstvo kulturne dediščine
Št. 014-2/2014
Ljubljana, dne 18. decembra 2014 in 23. decembra 2014
Predsednik
UO UL
prof. dr. Janez Hribar l.r.
 
Predsednik
Senata UL
prof. dr. Ivan Svetlik, rektor l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti