Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

606. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, stran 1738.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.) in 57/12 - ZPNačrt-B) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovica dne 2. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 - UPB-1, 107/13, 73/14)
1.
S tem sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 - UPB-1, 107/13, 73/14).
2.
V postopku se bo spreminjal in dopolnjeval Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 -UPB-1, 107/13, 73/14) v besedilnem delu.
3.
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 - UPB-1, 107/13, 73/14) je drugi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.) in 57/12 - ZPNačrt-B).
4.
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 - UPB-1, 107/13, 73/14) se nanašajo na posamezna območja urejanja oziroma posamične parcele.
5.
Roki (skrajšan postopek) za pripravo sprememb in dopolnitev odloka:
+----------------------------------------+-----------------+
|Dejanje                 |Rok       |
+------+---------------------------------+-----------------+
|1   |začetek - sklep o pripravi    |Marec 2015    |
+------+---------------------------------+-----------------+
|3   |priprava osnutka odloka     |Marec 2015    |
+------+---------------------------------+-----------------+
|4   |smernice             |Marec 2015    |
+------+---------------------------------+-----------------+
|5   |priprava dopolnjenega osnutka  |Marec/April 2015 |
|   |odloka              |         |
+------+---------------------------------+-----------------+
|6   |sodelovanje javnosti - javna   |April 2015    |
|   |razgrnitev            |         |
+------+---------------------------------+-----------------+
|7   |priprava predloga odloka     |April 2015    |
+------+---------------------------------+-----------------+
|8   |potrditev predloga - mnenja   |April/Maj 2015  |
+------+---------------------------------+-----------------+
|9   |sprejem odloka na občinskem svetu|Maj 2015     |
+------+---------------------------------+-----------------+
6.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta ter mnenja k predlogu, so:
+------+------------------------------------+
|   |Nosilec urejanja prostora      |
+------+------------------------------------+
|A.  |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje |
|   |Direktorat za kmetijstvo, Dunajska |
|   |c. 22, Ljubljana          |
+------+------------------------------------+
|B.  |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje |
|   |Sektor za CPVO, Dunajska c. 22,   |
|   |Ljubljana              |
+------+------------------------------------+
|C.  |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje |
|   |Direktorat za gozdarstvo, lovstvo  |
|   |in ribištvo, Dunajska c. 22,    |
|   |Ljubljana              |
+------+------------------------------------+
|D.  |Zavod za gozdove Slovenije     |
|   |Večna pot 2, Ljubljana       |
+------+------------------------------------+
|E.  |Ministrstvo za infrastrukturo in  |
|   |prostor               |
|   |Direktorat za prostor, Langusova  |
|   |ulica 4, Ljubljana         |
+------+------------------------------------+
|F.  |Ministrstvo za infrastrukturo in  |
|   |prostor               |
|   |Direktorat za infrastrukturo,    |
|   |Langusova ulica 4, Ljubljana    |
+------+------------------------------------+
|G.  |Ministrstvo za infrastrukturo in  |
|   |prostor               |
|   |Direktorat za promet, Langusova   |
|   |ulica 4, Ljubljana         |
+------+------------------------------------+
|H.  |Ministrstvo za infrastrukturo in  |
|   |prostor               |
|   |Direkcija RS za ceste, Tržaška c.  |
|   |19, Ljubljana            |
+------+------------------------------------+
|I.  |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje |
|   |Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, |
|   |Ljubljana              |
+------+------------------------------------+
|J.  |Ministrstvo za kulturo       |
|   |Direktorat za kulturno dediščino,  |
|   |Maistrova 10, Ljubljana       |
+------+------------------------------------+
|K.  |Zavod RS za varstvo narave     |
|   |Tobačna ulica 5, Ljubljana     |
+------+------------------------------------+
|L.  |Ministrstvo za obrambo       |
|   |Uprava RS za zaščito in reševanje, |
|   |Vojkova c. 61, Ljubljana      |
+------+------------------------------------+
|M.  |Energetika Ljubljana d.o.o.     |
|   |Verovškova ulica 70, Ljubljana   |
+------+------------------------------------+
|N.  |Elektro Ljubljana, DE Ljubljana   |
|   |okolica               |
|   |Slovenska 58, Ljubljana       |
+------+------------------------------------+
|O.  |JP VO-KA d.o.o.           |
|   |Vodovodna c. 90, Ljubljana     |
+------+------------------------------------+
|P.  |JKP Brezovica d.o.o.,        |
|   |Kamnik pod Krimom 6, Preserje    |
+------+------------------------------------+
|R.  |Občina Brezovica,          |
|   |Tržaška cesta 390, Brezovica    |
+------+------------------------------------+
|   |Drugi nosilci urejanja prostora,  |
|   |kolikor bi se v postopku priprave  |
|   |ugotovilo, da je potrebno vključiti |
|   |tudi druge nosilce urejanja     |
|   |prostora, ki niso našteti v prvem  |
|   |odstavku tega člena, se njihove   |
|   |smernice pridobijo         |
|   |v postopku.             |
+------+------------------------------------+
7.
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 - UPB-1, 107/13, 73/14) se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Objavi se tudi na spletni strani Občine Brezovica.
Št. 350-41/2015
Brezovica, dne 2. marca 2015
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti