Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

655. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015, stran 1853.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 107. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 5. redni seji dne 25. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015 (Uradni list RS, št. 92/14) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina Podskupina                |  Znesek v|
|                         |     EUR|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  9.771.900|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           |  8.166.157|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               |  6.905.237|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       |  5.576.990|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje           |   865.833|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   462.432|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  1.260.920|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  1.105.920|
|   |od premoženja                |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    4.500|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni              |   10.500|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   140.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   150.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat.   |   150.000|
|   |premoženja                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  1.455.743|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |   647.851|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz proračuna EU    |   807.892|
|   |za strukturno politiko           |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  9.791.900|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  2.021.717|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   592.359|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   88.054|
|   |varnost                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.215.804|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   15.800|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                 |   109.700|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  3.632.905|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom|  2.354.129|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   237.187|
|   |in ustanovam                |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  1.041.589|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |  3.784.086|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  3.784.086|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   353.192|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   353.192|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |      0|
|   |uporabnikom                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |   –20.000|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila              |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |      |
|   |in naložb                  |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETE MINUS DANA POSOJILA         |      |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje           |   230.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA               |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   210.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   210.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |      |
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se 12. člen odloka tako, da se glasi:
»Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 17.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostni višini. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v višini do 10.000 EUR za posamezni odhodek odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu.«
3. člen
Doda se nov 15.a člen, ki glasi:
»Neposredni in posredni proračunski uporabniki svoj finančni načrt uskladijo s sprejetim proračunom v roku 30-ih dni.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0001/2015-9
Rogaška Slatina, dne 25. februarja 2015
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost