Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

Št. 7113-0091/2013 Ob-1565/15 , Stran 424
Št. 7113-0091/2013 Ob-1565/15
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), 111. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14, 8/15) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2015, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Občine Sevnica
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel. 07/816-12-00; faks 07/816-12-10. 2. Opis predmeta prodaje in izklicna cena Gradbene parcele v novem delu stanovanjskega naselja na Dolnjem Brezovem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Gradbene parcele so trenutno delno komunalno opremljene (vodovod, cesta). Parcele se bodo prodajale posamično. Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja cene za nepremičnine pod točko 2. je 100,00 EUR. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na račun Občine Sevnica IBAN št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest ter izročila overjena prodajna pogodba zaradi vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 31. 3. 2015, v pisarni št. 214 Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom ob 9. uri. 6. Varščina Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 10% vrednosti izklicne cene za posamezne parcele, za katere so zainteresirani. Varščina se nakaže na račun Občine Sevnica IBAN št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X, sklic: davčna številka dražitelja, namen plačila »Javna dražba«. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe v določenem roku ali ne plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino. 7. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za prijavo Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali pravna oseba, ki je do začetka javne dražbe vplačala varščino in je pred začetkom javne dražbe predložila potrdilo o plačilu varščine s priloženo številko računa in davčno številko za primer vračila varščine. Če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, mora ta imeti neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju. 8. Pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Javno dražbo bo vodila komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba. Župan lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Prodajno pogodbo pripravi Občina Sevnica. 9. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica, vsak delovni dan med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel. 07/816-12-69, e-pošta: roman.strlekar@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost