Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

Št. 478-16/2015 Ob-1537/15 , Stran 444
Št. 478-16/2015 Ob-1537/15
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, ki jo zastopa županja Jasna Gabrič, mag., na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega vozila SUBARU IMPREZA /WAGON 1,5R/AWD
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 2. Predmet prodaje: predmet prodaje je osebno vozilo znamke SUBARU, tip: GH3-020, komercialna oznaka: IMPREZA / WAGON 1,5R/AWD. Datum prve registracije: 28. 2. 2008. Po stanju na dan 17. 2. 2015 je prevoženih 74.805 km, redno servisiran, zadnji servis: 9. 6. 2014, nekaramboliran, garažiran. Gorivo: eurosuper/katalizator. 3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena znaša 5.921,00 EUR in je določena na podlagi ocenjevalnega poročila, ki ga je izdelal Marjan Frol, sodni izvedenec avtomobilske stroke, dne 24. 2. 2015, na stroške prodajalca. Vse morebitne druge dajatve in stroške, ki bodo nastali pri prodaji, plača kupec. 4. Način prodaje in vrsta pravnega posla Vozilo se prodaja po metodi javnega zbiranja ponudb in po načelu »videno–kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Z izbranim ponudnikom z najugodnejšo ponudbo bo po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb sklenjena prodajna pogodba. 5. Pogoji za udeležbo v postopku 5.1. Plačilo varščine Ponudnik je za resnost ponudbe dolžan vplačati varščino v višini 10% od ponujene cene za avtomobil na račun št. 01329-0100018122 – proračun Občine Trbovlje, s pripisom »varščina za nakup avtomobila«, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku se bo varščina vštela v kupnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene. Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Varščina se ne obrestuje. 5.2. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudba mora veljati najmanj tri mesece. 5.3. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 16. 3. 2015, na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – glavna pisarna. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v glavni pisarni upravne zgradbe Občine Trbovlje. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Oddaja ponudbe za nakup osebnega vozila SUBARU IMPREZA« in oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba«. Na hrbtni strani kuverte mora biti zapisan naziv in naslov ponudnika. Po izteku roka za oddajo ponudb se bodo pravočasno prispele ponudbe odpirale na seji Komisije za vodenje in nadzor postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje (v nadaljevanju: Komisija). Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na seji Komisije dne 17. 3. 2015, ob 13. uri, v sejni sobi v drugem nadstropju upravne zgradbe Občine Trbovlje. 6. Pogoji sodelovanja na javnem zbiranju ponudb, vsebina zavezujoče ponudbe in kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra ali drugega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi na obrazcih, ki so sestavni del vsebine zavezujoče ponudbe, navesti svoje točne podatke. Ponudbi morajo predložiti tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe in s.p.) ter potrdilo o plačani varščini. Ponudba mora biti podpisana. 6.1. Vsebina zavezujoče ponudbe: – izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1), – izpolnjen obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javnega razpisa (priloga št. 2), – ponujena cena za osebni avtomobil SUBARU IMPREZA, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3), – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od ponujene cene. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka. Prepozno prispele, nepravilno označene in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, bodo izvedena dodatna pogajanja o ceni. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 7. Rok sklenitve prodajne pogodbe in plačilo kupnine Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 8 dni od dneva vročitve obvestila, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. Izbrani ponudnik – kupec mora plačati kupnino v roku 8 dni od prejema računa. Kupnina se plača na transakcijski račun prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Položena varščina izbranega ponudnika se všteva v ceno. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 8. Ogled in dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o osebnem vozilu lahko zainteresirani dobijo na tel. 040/720-409 (kontaktna oseba: mag. Monika Kališek) ali preko e-pošte: monika.kalisek@trbovlje.si. Ponudniki si lahko pred podajo ponudbe predmet prodaje tudi ogledajo po predhodnem dogovoru. 9. Opozorilo: županja Občine Trbovlje lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek javnega zbiranja ponudb. 10. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi na spletni strani Občine Trbovlje in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Trbovlje

AAA Zlata odličnost