Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

Št. 302-1/2015 Ob-1585/15 , Stran 419
Št. 302-1/2015 Ob-1585/15
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 35/10, 27/12 in 9/15) objavljamo
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2015
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013). 2. Upravičenci in pogoji Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec, – registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, samozaposlitev v obdobju od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2015 oziroma do dneva porabe sredstev, – poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec vsaj eno leto, – dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, – samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas, – samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto. Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih. Prejemnik sredstev bo moral dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto. 3. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 na proračunski postavki C700 / 7300 – Pospeševanje podjetništva, v skupni višini 25.000 €. Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 500 €. 4. Vsebina prijave Prijavitelj mora na razpis priložiti vlogo na razpis s prilogami: a) Dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti: – samostojni podjetnik posameznik /gospodarska družba: – sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije (Potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo. b) Dokazilo o stalnem prebivališču na območju mestne občine (potrdilo Upravne enote Slovenj Gradec), ki ne sme biti starejše od 1 meseca. c) Fotokopijo obrazca M-1 / M-2 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas (z zavarovalno podlago 05 ali 40). Na fotokopiji mora biti izjava »Fotokopija enaka originalu« in podpis prijavitelja. 5. Način in rok prijave na razpis Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 31. 8. 2015. Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele, do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo 4. 9. 2015. Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana za ta namen. Odpiranje vlog ne bo javno. Obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo vsak delovni dan v Podjetniškem centru Slovenj Gradec, objavljen pa je na spletni strani Podjetniškega centra http://www.podjetniskicenter-sg.si/ ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev, bo Mestna občina Slovenj Gradec v roku 30 dni po odpiranju vlog izdala sklep o dodelitvi sredstev upravičencem. Za dodatne informacije lahko pokličete Katarino Žagar, na tel. 02/884-29-27 ali pišete na elektronski naslov katarina@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis samozaposlovanje«.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost