Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

623. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-M), stran 1755.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-M)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-14
Ljubljana, dne 12. marca 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-M)
1. člen
V Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 69/13 – popr.) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Sodnik mora biti osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije.
Ni osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije tisti, ki sodniške funkcije ne opravlja strokovno, pošteno in vestno ali ne varuje sodniškega ugleda, nepristranskosti in neodvisnosti sojenja oziroma za katerega je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja in obnašanja utemeljeno sklepati, da ne bo tako ravnal.«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,«.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedama »prejšnjega odstavka«.
3. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »v sedmih dneh« nadomesti z besedilom »v štirinajstih dneh«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Prijava kandidata za sodniško funkcijo mora vsebovati naslednje podatke: osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, datum in kraj rojstva, enotno matično številko občana (EMŠO), poštni naslov, na katerem je dosegljiv, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter kontaktno telefonsko številko. Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora prijavi priložiti tudi dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev, podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava, dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji, pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, vsak kandidat pa tudi življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena tega zakona pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.«.
4. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrhovno sodišče Republike Slovenije pošlje v petih delovnih dneh od prejema popolnih prijav in dokazil o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo predsedniku sodišča, pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto, vse prijave, ki jih ni zavrglo.«.
V drugem odstavku se za besedo »kandidirajo,« doda besedilo »v petih delovnih dneh«.
V tretjem odstavku se besedi »prvega odstavka« črtata.
5. člen
V prvem odstavku 17. člena se za besedo »znanju« dodata vejica in besedilo »osebnostnih lastnostih, veščinah«, besedilo »(v nadaljnjem besedilu: strokovna usposobljenost)« pa se črta.
V drugem odstavku se besedilo »morajo podatki o strokovni usposobljenosti« nadomesti z besedilom »mora ocena ustreznosti kandidatov«.
6. člen
Za drugim odstavkom 18. člena se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Sodni svet v izbirnem postopku ugotavlja, ali imajo kandidati strokovno znanje, osebnostne lastnosti, veščine in sposobnosti, potrebne za opravljanje sodniške službe.
Izbirni postopek ima lahko več faz, tako da se kandidati postopno izločajo.
Sodni svet pri izbiri upošteva pisno dokumentacijo, lahko pa opravi tudi preizkuse strokovnega znanja, osebnostnih lastnosti, sposobnosti in veščin, ki so potrebni za opravljanje sodniške službe, psihološke preizkuse ter razgovore s kandidati, ki najbolje izpolnjujejo pogoje in kriterije za zasedbo sodniškega mesta. Na razgovorih je lahko navzoč predsednik sodišča, pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto. O razgovorih mora biti sestavljen zapisnik vprašanj kandidatom in odgovori kandidata na zastavljena vprašanja. Priloga zapisnika je tudi prepis zvočnega snemanja razgovora.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Sodni svet opravi izbiro v 30 dneh po pridobitvi popolne dokumentacije in izvedbi postopka po prejšnjem odstavku tega člena. O posvetovanju in glasovanju v vsaki fazi izbirnega postopka se vodi zapisnik.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
7. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
Pri izbiri kandidatov za sodniško mesto in odločanju o napredovanju se upoštevajo naslednji kriteriji:
– delovne sposobnosti in strokovno znanje, pri čemer se upoštevajo zlasti sposobnost pisnega in ustnega izražanja, sposobnost analitičnega razmišljanja, sposobnost strukturiranega dela ter obseg strokovnega znanja s področja dela sodnika,
– osebnostne lastnosti, pri čemer se upoštevajo zlasti odgovornost, zanesljivost in preudarnost,
– socialne veščine, pri čemer se upoštevajo zlasti komunikacijske spretnosti in spretnosti obvladovanja konfliktnih situacij,
– sposobnosti opravljanja nalog vodstvenega mesta, če je sodnik imenovan na tako mesto, pri čemer se upoštevajo zlasti rezultati dela na področju, ki je sodniku zaupano.
Kriteriji in postopek za izbiro kandidatov in kriteriji za napredovanje so podrobneje določeni v merilih za izbiro kandidatov na sodniško mesto oziroma v merilih za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe.«.
8. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
Kriteriji in merila iz 28. člena tega zakona obvezujejo predsednike sodišč pri odločanju o napredovanju sodnikov, sodni svet v postopkih izbire kandidatov za sodniško mesto in personalne svete pri izdelavi ocene sodniške službe.«.
9. člen
30. člen se črta.
10. člen
V tretjem odstavku 31. člena se v prvem stavku število »29.« nadomesti s številom »28.«. V drugem stavku se besedilo »iz 2. do 6. točke prvega odstavka 29. člena tega zakona« črta.
11. člen
Drugi in tretji odstavek 32. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Ocena iz 4. točke prejšnjega odstavka se izda, če personalni svet ugotovi, da sodnik nadpovprečno izpolnjuje kriterije iz 28. člena tega zakona.
Ocena iz 5. točke prvega odstavka tega člena se izda, če personalni svet ugotovi, da sodnik izkazuje izjemno izpolnjevanje kriterijev iz 28. člena tega zakona.«.
12. člen
V drugem odstavku 40. člena se za besedo »pravic« črta vejica in doda besedilo »ali«, besedilo »ali za člana mednarodne civilne misije« pa se črta.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi v primeru, če je sodnik napoten v mednarodno civilno misijo ali mednarodno organizacijo ali opravlja strokovne naloge na mednarodnem sodišču ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji s področja človekovih pravic.«.
13. člen
V prvem odstavku 69.a člena se v drugem stavku za besedo »oddelka« črta vejica in besedilo »za katera je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let,«.
14. člen
V četrtem odstavku 71.c člena se število »29.« nadomesti s številom »28.«.
15. člen
V tretjem odstavku 81. člena se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »dejanje po 14. točki prejšnjega odstavka pa le, če ima hujše posledice za sodniško neodvisnost oziroma ugled sodniškega poklica.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Sodni svet uskladi merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe z novim 28. členom zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
17. člen
Postopki za izvolitev oziroma imenovanje sodnikov, ki so bili začeti pred uveljavitvijo meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto, se končajo po dosedanjih predpisih.
Postopki za izdelavo sodniških ocen, ki so bili začeti pred uveljavitvijo spremenjenih meril za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe, se končajo po dosedanjih predpisih.
18. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-04/14-10/22
Ljubljana, dne 4. marca 2015
EPA 246-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost