Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

766. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Tešanovci, stran 2164.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 5. seji dne 17. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Tešanovci
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Tešanovci (Uradni list RS, št. 95/09) se v 1. členu na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Tešanovci (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).«.
2. člen
Za drugim odstavkom 2. člena se dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Spremembe in dopolnitve OPPN vsebujejo tekstualni in grafični del.
Tekstualni del sprememb in dopolnitev OPPN vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN.
Grafični del sprememb in dopolnitev OPPN vsebuje naslednje grafične načrte, ki veljajo za območje sprememb in dopolnitev OPPN:
– izsek iz kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam planskih aktov za območje Občine Moravske Toplice v merilu 1 : 1000,
– območje sprememb in dopolnitev OPPN z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1 : 500,
– zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1 : 500,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo v merilu 1 : 500,
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom v merilu 1 : 500,
– načrt parcelacije v merilu 1 : 500.
Spremembe in dopolnitve OPPN imajo naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev OPPN,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OPPN.«.
3. člen
V 3. členu se v prvi alinei besedilo »sanacija (zasutje) opuščene nelegalne gramozne jame; vzpostavitev prejšnjega stanja« nadomesti z besedilom »sanacija gramozne jame (ureditev ribnika)«, za peto alineo se pika nadomesti z vejico in dodajo nove šesta, sedma in osma alinea, ki se glasijo:
»– ureditev prostora za piknike,
– gradnja objekta s prostori za spravilo rekvizitov, pripravo ter užitje hrane oziroma pijače, recepcijo, pisarnami, konferenčno sobo, savnami, masažnim bazenom ipd.,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.«.
4. člen
V 1. točki 8. člena se za prvo alineo pika nadomesti z vejico in doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– nestanovanjska stavba: objekt s prostori za spravilo rekvizitov, pripravo ter užitje hrane oziroma pijače, recepcijo, pisarnami, konferenčno sobo, savnami, masažnim bazenom ipd. (parcela 16).«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. Nezahtevni in enostavni objekti:
– vsi nezahtevni in enostavni objekti razen pomolov, objektov za rejo živali, objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, pomožnih letaliških, pristaniških objektov in pomožnih objektov na smučišču (ureditveno območje OPPN).«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »izvede vzpostavitev prejšnjega stanja« nadomesti z besedilom »uredi ribnik«, beseda »zasip« pa se nadomesti z besedilom »delno zasutje«.
V drugem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– zasujeta se severni in vzhodni rob gramoznice, ki se ju utrdi.«
6. člen
Za sedmim odstavkom 12. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Nestanovanjska stavba (parcela št. 16):
– lega: znotraj površine za razvoj stavbe, ki je določena z gradbenimi mejami. Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo s fasado ali pa so od nje odmaknjen v notranjost zemljišča. Gradbeno mejo lahko presegajo le napušči, nadstreški nad vhodi, zunanja stopnišča, zunanje terase, manjši oblikovni poudarki fasade ipd. Najbolj izpostavljeni deli objekta morajo biti od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni najmanj 1,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa tudi manj oziroma od kategorizirane občinske ceste najmanj 4,00 m;
– tlorisni gabarit: pravokotni. Dopustni so izzidki;
– etažnost: največ P+1+M, pri čemer se upošteva višina stanovanjske etaže;
– streha: dvokapnica. Dopustna je kombinacija z ostalimi oblikami streh, vendar na največ 1/3 površine horizontalne projekcije celotne strehe. Dopustna je izvedba čopov, zatrepov, napuščev, frčad itd.;
– ureditev okolice: hortikulturna ureditev (ureditev prostora za piknike, ureditev zelenih površin, zasaditev dreves in grmovnic ...) in parterne ureditve (ureditev pešpoti, zunanjih teras, parkirišča ...). Parcela je lahko ograjena.«.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati glede:
– velikosti, določila predpisa o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje,
– lege, da so najbolj izpostavljeni deli objekta od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni najmanj 1,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa tudi manj oziroma od kategorizirane občinske ceste najmanj 4,00 m, ograja in objekt, ki nima višine, pa se lahko gradita na oziroma do meje sosednjega zemljišča s to izjemo, da je ograja od kategorizirane občinske ceste odmaknjena najmanj 1,20 m in pod pogojem, da je zagotovljen pregledni trikotnik,
– oblikovanja, da se objekte oblikuje tako, da se ne kvari splošnega videza prostora,
– parcele namenjene gradnji, da se nezahtevne in enostavne objekte lahko gradi tudi na nezazidanih stavbnih zemljiščih.«.
8. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(pogoji in usmeritve za ureditev prostora za piknike)
Okolica ribnika se uredi kot prostor za piknike (parcela 16), ki se zatravi in zasadi z avtohtonimi vrstami drevja ter grmovja. Nezahtevne in enostavne objekte se v prostor umesti smiselno in skladno.«.
9. člen
V prvem odstavku 28. člena se črta besedilo »lahko kurilno olje, hranjeno v cisternah znotraj ali zunaj objekta ali«.
Za drugim odstavkom se dodajo nov tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija.
Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso.
Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo,
– toplotne črpalke.
Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za določene stavbe iz predpisov s področja energetike in učinkovite rabe energije. Če je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določeno, da bo več kot dve tretjini potreb stavbe po toploti zagotovljeno iz enega ali več alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo, se šteje, da je zahteva za izdelavo študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo izpolnjena.«.
10. člen
V prvem odstavku 30. člena se besedilo »uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju« nadomesti z besedilom »predpisov o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju«.
V drugem odstavku se besedilo »določene z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05)« nadomesti z besedilom »v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in določili občinskih prostorskih aktov Občine Moravske Toplice«.
11. člen
V 35. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– požarno varnostne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
– dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V skladu s predpisom s področja izdelave študije oziroma zasnove požarne varnosti se za gradnjo požarno manj zahtevnih objektov izdela zasnova požarne varnosti, za gradnjo požarno zahtevnih objektov pa študija požarne varnosti. Za nezahtevne in enostavne objekte po predpisih o graditvi objektov, ki so požarno nezahtevni, se zasnova in študija požarne varnosti ne izdelujeta.«.
12. člen
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorska ureditev se lahko izvede v več etapah. Posamezna etapa mora predstavljati zaključeno funkcionalno celoto, ki lahko služi svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih delov prostorske ureditve. Izvedba etap je lahko sočasna ali ločena, odvisno od izkazanega interesa investitorja.«.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-00003/2014-33
Moravske Toplice, dne 17. marca 2015
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.