Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1930. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1931. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1932. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1933. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1934. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1970. Uredba o obrambnem načrtovanju
1971. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1972. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1973. Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
1974. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1975. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1976. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1977. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank

MINISTRSTVA

1935. Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije
1936. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli
1937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
1938. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov
1939. Sklep o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin
1940. Odredba o veljavnosti prvega, drugega in tretjega dodatka k osmi izdaji Evropske farmakopeje
1978. Pravilnik o psihološki pomoči in psihološki podpori uslužbencem policije
1979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

1941. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1942. Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
1943. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njihovo uporabo

OBČINE

Ajdovščina

1944. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013
1945. Sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca

Brezovica

1946. Odlok o oskrbi s pitno vodo

Celje

1947. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črenšovci

1948. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2012

Ig

1949. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2012
1950. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2013
1951. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku

Kostanjevica na Krki

1952. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki
1953. Odlok o predkupni pravici Občine Kostanjevica na Krki
1954. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 – rebalans I
1955. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Kostanjevica na Krki v najem
1956. Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Kostanjevica na Krki v najem

Kranj

1957. Sklep o določitvi cene prevoznih storitev
1958. Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda

Lendava

1959. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2012
1960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava

Ljubljana

1961. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 382 – Stanovanjska soseska Koseze

Metlika

1962. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2013
1963. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki jih ureja Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o.

Razkrižje

1964. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2012
1965. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje

Sveti Jurij ob Ščavnici

1966. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
1967. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Blaguško jezero

Škofja Loka

1968. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Škofja Loka
1969. Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Škofja Loka

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti