Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1981. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3C)
1982. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije

Sklepi

1983. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1984. Sklep o izvolitvi članice Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
1985. Sklep o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Slovenske odškodninske družbe, d. d., Modre zavarovalnice, d. d., D.S.U, družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o., in Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d.

Drugi akti

1980. Akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1986. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1987. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Sultanata Oman v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

1988. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
1989. Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
1990. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje
1991. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca
1992. Pravilnik o spremembi Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju
1993. Pravilnik o spremembah Pravilnika za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu
1994. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1995. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda
1996. Sklep o določitvi cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah
1997. Odredba o spremembi Odredbe o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev
1998. Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev
1999. Tretja dopolnitev Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
2000. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2012

USTAVNO SODIŠČE

2001. Odločba o ugotovitvi, da je peti odstavek 113. člena Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo
2002. Odločba o razveljavitvi 3. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 26/11 in 31/12), kolikor kategorizira lokalno cesto "Gabrijele–Stražberk–V. Cirnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1149/0, k. o. Goveji Dol
2003. Odločba o razveljavitvi 3. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 26/11 in 31/12), kolikor kategorizira lokalno cesto "Vrh–Roženberk" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 125/3, k. o. Cirnik

SODNI SVET

2004. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2005. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini
2006. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
2007. Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

OBČINE

Celje

2008. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje

Grosuplje

2009. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje
2010. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne številke 1011/4, 1011/6, 1011/8, 1011/9, 1011/10, 1011/11, 1011/12, 1011/13, 1011/14, 1011/15, 1011/16 in 1011/17, vse k.o. 1784 – Stranska vas

Kranj

2011. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Basaj, kmetijskega gospodarstva Sušnik in kmetijskega gospodarstva Šink
2012. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran
2013. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk
2014. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt
2015. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Kokalj

Ljubno

2016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji

Metlika

2017. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika

Mozirje

2018. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2013

Naklo

2019. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo

Nova Gorica

2020. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
2021. Odlok o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica
2022. Odlok o spremembi Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

2023. Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
2024. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec
2025. Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Odranci

2026. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2012
2027. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2013

Piran

2028. Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Piran

Polzela

2029. Sklep o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka

Prebold

2030. Statut Občine Prebold
2031. Poslovnik Občinskega sveta Občine Prebold
2032. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja HRIBOVITI DEL GORICA GO – 1
2033. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje MA45/2 v Občini Prebold

Sevnica

2034. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti

Slovenj Gradec

2035. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa

Sveti Jurij ob Ščavnici

2036. Odlok o prenehanju veljavnosti Sprememb in dopolnitev Odloka o režijskem obratu v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost