Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2025. Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 6103.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih skupnosti v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. seji dne 25. 4. 2013 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju mestna občina) v volilno telo 14. volilne enote za izvolitev kandidata za člana državnega sveta ter postopek za določitev kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Predstavnike mestne občine v volilno telo in kandidata za člana državnega sveta izvoli Občinski svet Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju občinski svet).
II. VOLITVE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE V VOLILNO TELO
3. člen
Volilno telo za volitve člana državnega sveta v 14. volilni enoti sestavljajo izvoljeni predstavniki mestne občine in ostalih občin na območju te volilne enote.
Mestna občina ima v volilnem telesu 8 predstavnikov.
4. člen
Kandidate za predstavnike lahko predlaga skupina najmanj treh (3) članov občinskega sveta. Posamezna skupina predlagateljev lahko predlaga največ enega (1) kandidata.
5. člen
Za predstavnika je lahko predlagan in izvoljen polnoleten, poslovno sposoben državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče na območju mestne občine.
6. člen
Predlagatelji morajo predloge z osebnimi podatki kandidatov za predstavnike pismeno posredovati Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta (v nadaljevanju KMVVI) najpozneje osem dni pred sejo občinskega sveta, na kateri bodo izvoljeni predstavniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta.
Na podlagi predlogov, ki izpolnjujejo določila 5. člena tega pravilnika, KMVVI določi seznam kandidatov za predstavnike po abecednem vrstnem redu.
7. člen
Predstavnike se voli na seji občinskega sveta z javnim ali tajnim glasovanjem. Vsak član občinskega sveta glasuje za največ 8 (osem) kandidatov.
8. člen
Za predstavnike mestne občine v volilno telo so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo največ glasov. Če dva ali več kandidatov prejme enako število glasov, se glasovanje ponovi. Če tudi v drugem krogu glasovanja prejmeta dva ali več kandidatov enako število glasov, se izbira med njimi opravi z žrebom.
9. člen
Strokovna služba, pristojna za občinski svet, predloži seznam izvoljenih predstavnikov volilni komisiji volilne enote št. 14 najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja.
III. DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
10. člen
Občinski svet določi enega kandidata za člana državnega sveta.
11. člen
Stranke in liste, zastopane v občinskem svetu, lahko predlagajo po enega kandidata za člana državnega sveta.
12. člen
Kandidat za člana državnega sveta je lahko polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima poslovno sposobnost in stalno prebivališče na območju 14. volilne enote.
Pismeni predlogi kandidatov za člana državnega sveta morajo vsebovati naslednje osebne podatke: ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, poklic in delo, ki ga opravlja. Predlogu mora biti priloženo podpisano soglasje kandidata.
13. člen
Predloge kandidatov za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji KMVVI najpozneje osem dni pred sejo občinskega sveta, na kateri bo izvoljen kandidat za člana državnega sveta.
Na podlagi predlogov, ki izpolnjujejo določila 12. člena teh pravil, KMVVI sestavi seznam kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov z navedbo predlagatelja.
14. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila KMVVI.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred enim kandidatom.
15. člen
Za člana državnega sveta je določen kandidat, za katerega glasuje večina navzočih članov občinskega sveta.
Če v prvem krogu nihče od kandidatov ne dobi večine glasov navzočih članov občinskega sveta, se opravi drugi krog glasovanja. V drugi krog se uvrstita kandidata, ki sta prejela največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo enako največje število glasov, se v drugi krog uvrstijo vsi ti kandidati. Če je samo en kandidat prejel prvo največje število glasov, ki pa ne predstavlja večine navzočih članov občinskega sveta in več kandidatov drugo največje število glasov, se v drugi krog uvrstijo vsi ti kandidati. Ta način glasovanja se ponavlja toliko časa, da en kandidat prejme večino glasov navzočih članov občinskega sveta.
16. člen
Predstavnik kandidata za člana državnega sveta je župan mestne občine.
Če je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, je predstavnik kandidata predsednik KMVVI.
Predstavnik kandidata mora najkasneje 30 dni pred glasovanjem predložiti volilni komisiji volilne enote št. 14 kandidaturo za člana državnega sveta z morebitnimi vsemi potrebnimi podatki oziroma prilogami.
IV. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Za izvolitev predstavnikov mestne občine v volilno telo in kandidata za člana državnega sveta se uporabljajo določila teh pravil in določila Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
18. člen
Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2013
Novo mesto, dne 25. aprila 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost