Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 430-35/2013 Ob-2927/13 , Stran 1890
Št. 430-35/2013 Ob-2927/13
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni list RS, št. 103/12) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2013
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih javnih prireditev: 1) Perkmandeljc vabi v svojo deželo, datum prireditve 17. 8. 2013; 2) Pohod na Čemšeniško planino in spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini, datum prireditve 4. 8. 2013; 3) Kolesarski vzpon na Zasavsko goro, datum prireditve 3. 8. 2013; 4) 9. tek po Zagorski dolini, datum prireditve 3. 8. 2013; 5) Šahovski turnir za Pozničev memorial, datum prireditve 4. 8. 2013; 6) 8. Zasavski konjeniški dan in III. Western mednarodni turnir, datum prireditve 17. 8. 2013; 7) Valvasorjev dan, datum prireditve 7. 9. 2013; 8) Tradicionalna ribiška tekma za pokal občine Zagorje ob Savi, datum prireditve 18. 8. 2013; 9) 8. Pokal Zagorske doline v startu sankanja, datum prireditve 12. 7. 2013 in 13. 7. 2013; 10) Slavnostna akademija ob 60-letnici Rokometnega kluba v KC Delavski dom Zagorje, datum prireditve 30. 8. 2013; 11) Otvoritev vaškega doma in praznovanje 20-obletnice Turističnega društva Golče, datum prireditve 23. 8. 2013. Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko tehnični del in programski del, obseg posamezne prireditve je razviden iz razpisne dokumentacije. II. Pogoji in merila Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije (OBR-2, OBR-3 in OBR-4). Če se ponudnik prijavlja na več razpisanih prireditev, potem za vsako posebej izpolni prijavni obrazec OBR-2. Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo posamezne razpisane prireditve. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali le izvedbo programskega dela bodo izločene. Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila: – večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev, – program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije, – izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev. Po zaključku prireditve poda izvajalec končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili – računi. IV. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prireditev znaša skupno 28.785,00 EUR z vključenim DDV oziroma za posamezne prireditve: – Za prireditev pod tč. 1 – Perkmandeljc vabi v svojo deželo – 5.300,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 2 – Pohod na Čemšeniško planino in spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini – 4.000,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 3.- Kolesarski vzpon na Zasavsko goro – 3.325,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 4 – 9. tek po Zagorski dolini – 7.060,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 5 – Šahovski turnir za Pozničev memorial – 380,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 6 – 8. Zasavski konjeniški dan in III. Western mednarodni turnir – 720,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 7 – Valvasorjev dan – 2.500,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 8 – Tradicionalna ribiška tekma za pokal občine Zagorje ob Savi– 1.000,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 9 – 8. Pokal Zagorske doline v startu sankanja – 1.000,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 10 – Slavnostna akademija ob 60-letnici Rokometnega kluba v KC Delavski dom Zagorje 2.500,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod tč. 11 – Otvoritev vaškega doma in praznovanje 20-obletnice Turističnega društva Golče – 1.000,00 EUR z vključenim DDV. Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala prireditve v višini razpisanih sredstev. Ponudniki morajo imeti finančno konstrukcijo zaprto, saj občina ne bo prevzemala nobenih dodatnih stroškov prireditev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja posamezne prireditve (največ do razpisane višine sredstev) bo izvajalcu posamezne prireditve zagotovljen v dveh delih, in sicer: – prvi del v višini 80% sredstev, 10 dni pred prireditvijo; – drugi del v višini 20% sredstev pa po izvedbi prireditve in sicer v roku 30 dni po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila. Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja: – brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve, – plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric, – oglaševanje prireditev ob občinskem prazniku v medijih in drugo reklamiranje. V. Rok za predložitev ponudb Obravnavane bodo prijave, ki bodo predložene pravočasno in bodo pravilno opremljene. Nepravočasne ali nepravilno opremljene prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in predložene do vključno dne 28. 6. 2013 do 12. ure po pošti na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi ali do tega dne in ure oddane osebno v sprejemno pisarno občine. Prijave se predložijo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – ponudba na javni razpis – prireditve ob občinskem prazniku«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov. Odpiranje prijav bo dne 28. 6. 2013 ob 12.30 na sedežu Občine Zagorje ob Savi, v sejni sobi, in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. VI. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan. VII. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, vse dodatne informacije pa vsak delovni dan na tel. 03/56-55-720 (Nina Jenko). S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost