Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 671-0002/2013-201 Ob-2945/13 , Stran 1893
Št. 671-0002/2013-201 Ob-2945/13
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJFi) Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 123/08, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 20/13) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2013
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa: občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem 2013 sofinancirala program preživljanja prostega časa otrok med zimskimi počitnicami. 4. Pogoji za sodelovanju na razpisu: 4.1. Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva, – zveze športnih društev v Občini Ravne na Koroškem, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so bile ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. 4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem, – da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva in zveze društev), – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti, – da imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov na leto, razen za izvajanje aktivnih počitnic, – da so registrirani in delujejo že najmanj leto dni, – da delujejo zakonito. 4.3. Merila in kriteriji za izbor: sredstva se bodo delila po ključu števila otrok po podanem poročilu o izvedenih počitnicah glede na stroške posamezne aktivnosti do višine razpisanih sredstev. 5. Okvirna višina sredstev za programe za aktivne počitnice in počitniške programe v času zimskih počitnic v višini 1.720,00 €. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2013. 7. Razpisni rok Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – Šport 2013«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana do 15. ure, 4. 7. 2013, v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma oddana s priporočeno pošiljko do 4. 7. 2013. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika. 8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija opravila 5. 7. 2013 ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog. 10. Razpisna dokumentacija Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od 21. 6. 2013 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine, http://www.ravne.si. Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas (tel. 02/821-60-07). 11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2013.
Občina Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost