Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2020. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013, stran 6084.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 14/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU 12) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. junija 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 24/12, 82/12, 97/12, 17/13 v nadaljevanju: odlok), in sicer tako, da se na novo glasi:
»
------------------------------------------------------------
I.   SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    46.106.040
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          32.627.684
70   DAVČNI PRIHODKI              21.989.769
    700 Davki na dohodek in dobiček      16.236.569
    703 Davki na premoženje           4.445.200
    704 Domači davki na blago in storitve    1.308.000
71   NEDAVČNI PRIHODKI             10.637.915
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                 9.254.178
    711 Takse in pristojbine            11.000
    712 Globe in druge denarne kazni        97.500
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                    47.998
    714 Drugi nedavčni prihodki         1.227.239
72   KAPITALSKI PRIHODKI              411.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                    8.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev      403.000
73   PREJETE DONACIJE                25.270
    730 Prejete donacije iz domačih virov     25.270
74   TRANSFERNI PRIHODKI            12.946.086
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          3.965.450
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije                    8.980.636
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       96.000
    780 Prejeta sredstva od drugih evropskih
    institucij                   96.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      56.656.443
40   TEKOČI ODHODKI               12.619.921
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    2.340.486
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    391.724
    402 Izdatki za blago in storitve      9.505.761
    403 Plačila domačih obresti          120.000
    409 Rezerve                  261.950
41   TEKOČI TRANSFERI              13.586.597
    410 Subvencije                903.865
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom               6.039.400
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                1.578.329
    413 Drugi tekoči domači transferi      5.065.003
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           29.110.825
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   29.110.825
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           1.339.100
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                  305.000
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                 1.034.100
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj
    prihodki minus skupaj odhodki)      –10.550.403
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
    7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj
    prihodki brez prihodkov od obresti minus
    skupaj odhodki brez plačil obresti)    –10.475.258
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71)
    – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus     6.421.166
    tekoči odhodki in tekoči transferi)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       38.000
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV              38.000
    750 Prejeta vračila danih posojil       13.000
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      25.000
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)           206.716
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                    206.716
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih pravnih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti                  206.716
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)        –168.716
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)           7.700.000
50   ZADOLŽEVANJE                7.700.000
    500 Domače zadolževanje           7.700.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)           208.000
55   ODPLAČILO DOLGA                208.000
    550 Odplačilo domačega dolga         208.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         –3.227.119
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       7.492.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       10.550.403
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.
    12. PRETEKLEGA LETA             3.227.119
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Spremeni se 14. člen odloka, in sicer tako, da se na novo glasi:
»V letu 2013 bo Mestna občina Nova Gorica najela dolgoročni kredit za izvedbo investicij načrtovanih v proračunu za leto 2013 v znesku 7.700.000 €.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-15/2012-74
Nova Gorica, dne 18. junija 2013
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost