Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2017. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, stran 6079.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07) je Občinski svet Občine Metlika na 18. redni seji dne 6. 6. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
1. člen
V 3. členu Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 66/05, 21/07, 64/07, 31/09, 39/10, 85/11, 51/12) se na koncu alineje pika nadomesti z vejico in se doda nova šesta alineja in tekst, ki se glasi:
»– subvencioniranje najemnine za najem poslovnih prostorov.«.
2. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
»Subvencionira se del najemnine za poslovne prostore v območju historičnega jedra mesta Metlika, ki je opredeljeno v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu.«
3. člen
V drugem odstavku 8. člena se za besedo firme beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
4. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V vsakoletnem javnem razpisu se lahko navede, da je možno, da se razpisana sredstva med posameznimi nameni tudi prerazporedijo, v primeru, da je pri katerem od namenov manj razpisanih sredstev od upravičenih vlog, pri katerem drugem namenu pa bi sredstva ostala nerazdeljena.«.
5. člen
13. člen se spremeni, tako da po novem glasi:
»Višina sredstev subvencije opredeljene v 3. členu tega pravilnika se razpiše z vsakokratnim letnim razpisom v skladu s proračunskimi možnostmi.
Obrestna mera se lahko subvencionira v višini 50 % izhodiščne obrestne mere za posamezen kredit, kar ne sme presegati višino veljavne referenčne obrestne mere. Višina subvencioniranja obrestne mere se dodeli maksimalno v višini 4.000,00 EUR, subvencija do 200,00 EUR se ne dodeli. Ne glede na to pa subvencija obrestne mere ne sme presegati 7 % najetega kredita.
Stroški priprave razpisne in investicijske dokumentacije se lahko subvencionirajo v višini 50 % stroškov (neto vrednost brez DDV) in ne več kot 2.000,00 EUR, subvencija do višine 160,00 EUR se ne dodeli.
Stroške nematerialnih investicij v pridobitev oziroma podaljšanje standarda kakovosti in stroškov nakupa patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk se lahko subvencionirajo do višine 50 % upravičenih stroškov (neto brez DDV) posamezne nematerialne investicije. Višina te subvencije za posamezno nematerialno investicijo v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 1.500,00 EUR.
Stroški promocije v zvezi z udeležbo na sejmih in razstavah v Sloveniji ali tujini se posameznemu prosilcu lahko subvencionirajo do višine 50 % teh upravičenih stroškov (neto brez DDV). Višina te subvencije na posameznega prosilca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 1.500,00 EUR.
Najemnina za poslovne prostore v historičnem jedru mesta Metlika se lahko subvencionira do največ 50 % od neto osnove za dodelitev pomoči, ki se izračuna po mesečni ceni 5,00 EUR za m2 površine najetega poslovnega prostora, za vse dejavnosti razen gostinske, pri kateri se najemnina subvencionira do največ 35 % od neto osnove za dodelitev pomoči.
V primeru, da mesečno znaša najemnina za m2 površine najetega poslovnega prostora manj kot 5,00 EUR, se subvencija obračuna od neto vrednosti dejanske višine najemnine.
Max. znesek dodeljene subvencije najemnine poslovnih prostorov v tekočem proračunskem letu za posameznega prosilca ne sme presegati 1.000,00 EUR.«.
6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 302-2/2010
Metlika, dne 6. junija 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost