Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 0100/2013125 Ob-2983/13 , Stran 1903
Št. 0100/2013125 Ob-2983/13
Na podlagi 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in 18. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve objavlja javni natečaj za direktorja Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (m/ž). Kandidat(*1) mora izpolnjevati naslednje pogoje:  (*1) V besedilu razpisa uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške kandidate. – da je državljan Republike Slovenije, – da ima univerzitetno izobrazbo (VII/2) oziroma raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje, – da ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih, – da je strokovnjak na področju dela javne agencije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. K prijavi mora kandidat priložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev, izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje AJPES pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in vizijo razvoja AJPES. Kandidat vloži prijavo v zaprti ovojnici s priporočeno pošto, z označbo: »Javni natečaj za direktorja AJPES« na naslov: AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 20 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: razpis@ajpes.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem lahko kandidati dobijo pri vodji Službe za pravne naloge AJPES, tel. 01/477-41-61. Na predlog Sveta AJPES bo izbranega kandidata za direktorja AJPES imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbranemu kandidatu bo po imenovanju izdana in vročena odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

AAA Zlata odličnost