Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Ob-2955/13 , Stran 1877
Ob-2955/13
Javni razpis
za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013–2014
1. izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je agent: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 in 57/12), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 in 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2013 in 2014 (sklep Vlade RS številka 47602-3/2013/3 z dne 28. 2. 2013), Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, s spremembami), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS številka 31001-1/2009/9 z dne 15. 10. 2009) in priglašene sheme državne pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve BE05-5715334-2007, trajanje pomoči od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 oziroma za čas veljavnosti uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktober 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe), v okviru ukrepa 3.2.2. Spodbujanje tehnoloških investicij, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12- ZIPRS1314), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07–uradno prečiščeno besedilo in 51/11), Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2), Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 in 48/12 Odl. US: U-I-285/10-13), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju OP RR) in spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 (Sklep Evropske komisije št. C(2011)2666 o spremembi Odločbe K(2007)4080 z dne 19. april 2011), v okviru izvajanja 1. razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost – prednostna usmeritev: 1.2 Spodbujanje podjetništva, Sklepa Vlade RS številka 41012-27/2013/3 z dne 21. 5. 2013, Sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za evropsko kohezijsko politiko, Sektorja za upravljanje programov kohezijske politike (Organa upravljanja) o potrditvi instrumenta št. OP RR/1/2/07-0-MGRT, z dne 11.6.201, predhodnega soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj v vlogi posredniškega telesa št. 314-1/2013/2 z dne 27. 3. 2013 ter pogodbe št. SPS-13-130144,130145-BU o financiranju in izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 – 2014 v okviru prednostne usmeritve 1.2. Spodbujanje podjetništva Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo). 3. Predmet in namen javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nove tehnološke opreme, ki predstavlja začetno investicijo. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje obstoječega podjetja. Cilj javnega razpisa je povečanje konkurenčnosti podprtih podjetij, merjene z dodano vrednostjo na zaposlenega. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki) z najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi(*1) na dan 31. 12. 2012 in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, razen če podjetje ni izključeno iz sodelovanja na javnem razpisu na osnovi omejitev, ki so navedene v nadaljevanju tega javnega razpisa. (*1) V primeru samostojnih podjetnikov posameznikov nosilci dejavnosti - lastniki niso vključeni v število zaposlenih. V skupino srednje velikih podjetij sodijo za potrebe tega javnega razpisa podjetja, ki imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 2012 najmanj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. V skupino malih podjetij sodijo za potrebe tega javnega razpisa podjetja, ki imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 2012 najmanj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. V skupino mikro podjetij sodijo za potrebe tega javnega razpisa podjetja, ki imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 2012 najmanj 1 zaposlenega ter največ 9 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Za ostala določila za opredelitev MSP (razen že zgoraj navedenih določil glede št. zaposlenih) se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. avgust 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. avgust 2008, najdete na spletni strani (http://www.podjetniskisklad.si/datoteke/O_nas/Uredba_komisije_ES_800_2008.pdf). Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje zadevnega podjetja, ki se z vidika lastniške verige nahaja neposredno nad ali pod zadevnim podjetjem. Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: – opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – jeklarsko industrijo (skupina 07.1 – Pridobivanje železove rude; skupina 24.1 – Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga primarna predelava železa in jekla; razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52 – Litje jekla), – sektor ladjedelništva (razred 30.11 – Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij), – sektor sintetičnih vlaken. – lahko sodelujejo na javnih razpisih za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij in ukrep 123 – dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, ki jih objavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (http://mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/). – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07- uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za podjetje se šteje, da je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih. MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij – imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, – pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – so na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11- uradno prečiščeno besedilo), – so v preteklem obdobju 3 let (2010–2012), od objave predmetnega javnega razpisa, že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada. Pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev oziroma udeležencev (med katere sodijo tudi MSP, kot so opredeljena za potrebe tega razpisa) podrobneje določa Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13). 4.2. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške operacije, nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis do 5. 9. 2014. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na ta razpis. Tveganje glede izvajanja operacije pred datumom izdaje pozitivnega sklepa o odobritvi sofinanciranja nosi prijavitelj. V primeru, da podjetje, ki se je prijavilo na javni razpis, izpelje postopek statusnega preoblikovanja, mora o tem takoj obvestiti Sklad in predložiti ustrezno dokumentacijo. V vsakem primeru mora podjetje, ki se je statusno preoblikovalo, pred izdajo sklepa o sofinanciranju, poleg dokaza o univerzalnem pravnem nasledstvu, izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Upravičenec za upravičene stroške potrjene operacije ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja potrjene operacije iz različnih javnih virov, lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in/ali odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Sklada oziroma Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 5 let. Glede izvedbe operacije mora prijavitelj upoštevati, da: – je predmet operacije dovoljeno kupiti od tretjih oseb po tržnih pogojih; tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana s podjetjem – upravičencem; lastniški delež morajo biti manjše od 25%, – mora nakup temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti, s ciljem, da se uspešno dosežejo zastavljeni cilji in načrtovani rezultati operacije. Operacija mora izpolnjevati naslednje pogoje: – finančna konstrukcija operacije mora biti zaprta, – zagotoviti najmanj ohranitev števila zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge na javni razpis do 31. 12. 2016, – zaključena mora biti najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje, – realizirana mora biti na območju Republike Slovenije in ohranjena na območju oziroma regiji, ki izhaja iz vloge, v skladu s svojim namenom za obdobje 5 let po zaključku operacije. Dopolnilno financiranje operacije, skladno z drugim odstavkom 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 31/10, 79/10 in 4/13), ni dovoljeno. Sklad bo posameznemu podjetju na osnovi tega javnega razpisa sofinanciral največ eno operacijo. 5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so določena skladno z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 in 57/12). Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 60 točk ne more pridobiti sofinanciranja. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki pri merilih pod zaporedno številko 1. »Uvajanje sodobne tehnologije v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami«, 2. »Inovativnost v povezavi z operacijo« ali 3. »Vpliv operacije na konkurenčnost podjetja – povečanje dodane vrednosti na zaposlenega«, pridobi 0 točk, ne more pridobiti sofinanciranja. Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda direktorju Sklada za sprejetje odločitve oziroma sklepa o odobritvi sofinanciranja nove tehnološke opreme. Na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja nove tehnološke opreme prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko 4.2. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko 7. (Upravičeni stroški začetne investicije) tega razpisa. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk – prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele operacije z višjim številom točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost operacije, ki so pridobile več točk pri merilu uvajanje sodobne tehnologije v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami, nato inovativnost v povezavi z operacijo, nato vpliv operacije na konkurenčnost podjetja – povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, nato prispevek operacije k trajnostnemu razvoju, nato neposredna prodaja izven trga Republike Slovenije, nato tržna naravnanost v povezavi z operacijo in nato še pri vplivu operacije na okolje. Kolikor kateri izmed upravičencev, kljub prejemu pozitivnega sklepa, pogodbe ne podpiše, se posledično sprostijo razpoložljiva sredstva, ki se lahko naknadno, z novim sklepom dodelijo podjetjem, po vrstnem redu, glede na število doseženih točk, pri čemer imajo prednost pri dodelitvi sredstev operacije z višjim številom točk, čeprav so morda predhodno že prejeli negativni sklep. V vsakem primeru pa mora podprto podjetje dosegati osnovni prag števila točk, t.j. 60 točk ali več in določeno število točk pri merilih 1, 2 in 3. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in njihovo razmerje na postavkah namenskih sredstev eu in slovenske udeležbe Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.2 Spodbujanje podjetništva. Sredstva za izvedbo javnega razpisa se bodo zagotavljala iz postavk dodatnih pravic porabe. Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2014 po tem razpisu znaša največ do 31.140.000,00 EUR in sicer: – 26.469.000,00 EUR – namenska sredstva EU – ESRR, – 4.671.000,00 EUR- slovenska udeležba, oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Sredstva so zagotovljena v okviru Proračuna RS za leto 2014, na proračunskih postavkah: – 130144 – Spodbujanje podjetništva – 07-13 – EU – dodatne pravice porabe, – 130145 – Spodbujanje podjetništva – 07-13 – SLO – dodatne pravice porabe. Sredstva prispevata Republika Slovenija v 15% deležu in Evropski sklad za regionalnih razvoj v 85% deležu. 7. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški začetne investicije Višina sofinanciranja za mikro in mala podjetja: – višina sofinanciranja je do 50,00% upravičenih stroškov za sofinanciranje, – spodnja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje znaša 100.000 EUR predračunske vrednosti, za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV, – zgornja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje znaša 500.000 EUR predračunske vrednosti, za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV, – minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 50.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 250.000 EUR. Višina sofinanciranja za srednje velika podjetja: – višina sofinanciranja je do 40,00% upravičenih stroškov za sofinanciranje, – spodnja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje znaša 100.000 EUR predračunske vrednosti, za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV, – zgornja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje znaša 500.000 EUR (predračunske vrednosti), za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV, – minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 40.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 200.000 EUR. Višina sofinanciranja za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja transporta: – višina sofinanciranja je do 30,00% upravičenih stroškov za sofinanciranje, – spodnja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje znaša 100.000 EUR predračunske vrednosti, za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV, – zgornja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje znaša 500.000 EUR predračunske vrednosti, za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV, – minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 30.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 150.000 EUR. V primeru, da je prijavitelj prejel pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu vložka tveganega kapitala, zaprosi za pomoč po tem programu se dovoljena intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne presega skupnega zneska prejetega tveganega kapitala. Do sofinanciranja so upravičene samo začetne investicije (opredeljene v točki 3). Nadomestne investicije niso upravičene do sofinanciranja. Upravičeni stroški so stroški: – materialnih investicij in sicer stroški: – nakupa novih strojev, – nakupa nove strojne opreme, V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces (to so stroški transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja), ki se smatrajo kot upravičen strošek, kolikor so stroški transporta in montaže strojev/opreme v tehnološki proces sestavni del računa nakupa strojev/opreme (ne glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne) in kolikor transport in montažo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni. Stroški transporta in montaže strojev/opreme v tehnološki proces so tudi upravičeni, če so prikazani na ločenem računu, če transport in montažo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni. – nematerialnih investicij in sicer stroški nakupa nove programske opreme do največ 40.000,00 EUR, ki predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko celoto in so povezani z novimi proizvodi/storitvami oziroma temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami z večjo dodano vrednostjo ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu na tehnološkem področju. Za nove stroje upoštevajo vsi stroji izdelani vsaj v letu 2012 (razvidno iz tovarniških tablic proizvajalcev). Rabljeni stroji ne spadajo med upravičene stroške operacije. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije z leasingom ni dovoljeno. Prav tako med upravičene stroške operacije ne spadajo: – merilna oprema, manjši premični stroji in naprave, katerih vrednost posamezne enote ne dosega 10.000 EUR ter pripomočki, orodja, – poslovni informacijski sistemi, – osebni računalniki in prenosniki, – oprema poslovnih in proizvodnih prostorov, pisarniška oprema, – ostale nematerialne investicije, – cestno prevozna sredstva, stroški transportnih sredstev in transportne opreme, in – stroški usposabljanja in izobraževanja. Kolikor bo Sklad ugotovil, da so v vlogi med upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški in/ali stroški, ki ne bodo predstavljali zaključene tehnološke celote lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te stroške izloči in pozove prijavitelja k predložitvi izjave, da je kljub izločitvi neupravičenih stroškov iz sofinanciranja, finančna konstrukcija naložbe zaprta. Preračunane vrednosti, prikazane in upoštevane v finančnih preglednicah, morajo biti zaokrožene na dve decimalki natančno. Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva shema državnih pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve BE05-5715334-2007, trajanje pomoči od 1. 1. 2007-31. 12. 2013) in Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (ki so objavljena na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 8. Obdobje upravičenosti Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške operacije nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme do oddaje zahtevka za sofinanciranje. Upravičenec mora poslati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 5. 9. 2014. 9. Vsebina zahtevka za sofinanciranje Zahtevku za sofinanciranje mora priložiti: – končno poročilo z izjavo o zaključeni operaciji (Operacija je zaključena, ko je predmet sofinanciranja v celoti plačan in dobavljen ter usposobljen za izvajanje funkcij, ki jim je namenjen. Predmet sofinanciranja mora biti vključen v aktivo podjetja in se obravnavati kot sredstvo, ki se amortizira.), – seznam računov za upravičene in neupravičene stroške operacije, – dokazila o upravičenih in neupravičenih stroških, skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 in sicer: – vse izvode originalnih računov za celotno vrednost operacije, ki se glasijo na upravičenca; – dokazilo o prevzemu strojev ali opreme (npr. dobavnica, tovorni list, EUL obrazec), – potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim sklicem na račun ali ponudbo ali predračun ali pogodbo (v primeru, da na dokazilu o plačilu ni razvidnega sklica, se priloži izjava dobavitelja o plačilu opreme, iz katere je razvidno po kateri listini je bilo izvedeno plačilo); – ponudbe ali predračune ali pogodbe – v primeru, ko je bilo celotno ali delno plačilo izvedeno na podlagi teh listin. Predloži se tista listina, ki je bila podlaga za plačilo in katere številka je razvidna v sklicu na potrdilu o plačilu ali iz izjave dobavitelja o plačilu opreme; – v primeru kompenzacij: račun; medsebojni sporazum o pobotu, s potrdilom vseh udeleženih, ki mora vsebovati najmanj številko računov, ki se zapirajo, znesek za katerega se zapira posamezni račun, datum izdaje in zapadlosti računa; izpis iz TRR, iz katerega je razvidno plačilo s kompenzacijo; dokazilo o verodostojnosti terjatev upravičenca. Upravičenec se zaveže, da bo vso dokumentacijo v zvezi s sofinancirano operacijo vodil ločeno, tudi po aktivaciji operacije. Prav tako se zaveže, da bo za potrebe operacije oziroma projekta v poslovnih knjigah nabavo osnovnega sredstva evidentiral v register osnovnih sredstev. 10. Ostale zahteve Prijavitelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali: – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006), – hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo, v skladu z veljavnimi predpisi, najmanj do 31. 12. 2020, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad, – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, – pri izvajanju operacije smiselno zadostiti naslednjim pogojem: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno), Ostale zahteve so podrobneje določene v razpisni dokumentaciji. 11. Roki za predložitev vlog Rok za predložitev vlog je 5. 9. 2013. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka za predložitev vlog. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. V primeru neposredne predložitve vloge se upošteva datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno se kot prepozne zavržejo. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. 12. Vsebina vloge 1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://www.podjetniskisklad.si/elektronski-prijavni-obrazci.html obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista ter samoocenitev vloge. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in žigom ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je potrebno le tega potrditi!). 2. Izjava prijavitelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge na javni razpis, podpisana s strani odgovorne osebe prijavitelja. 3. Poslovni načrt, ki zajema analizo poslovanja za leto 2011 in 2012 ter bodoče poslovanje najmanj do leta 2016. Poslovnemu načrtu priložite bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2012 oddani na Ajpes, potrjeni s strani odgovornih oseb prijavitelja. 4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejše od 30 dni glede na datum oddaje vloge): a. za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES), b. za samostojne podjetnike: potrdilo o plačanih davkih od pristojne davčne izpostave. 5. Seznam stroškov operacije (priloga 3) s priloženimi predračuni in ponudbami, skladno z dokazili, ki se zahtevajo v okviru Izjave iz točke X. prijavnega lista. V seznamu morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni in ponudbe z bruto (z DDV) in neto vrednostmi (brez DDV) in kumulativnim seštevkom. Priloga 3 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu http://www.podjetniskisklad.si/elektronski-prijavni-obrazci.html. Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo operacije. 6. Zavezujoča izjava banke, da bo odobrila prijavitelju bančno garancijo v višini 30% vrednosti odobrene subvencije (Priloga št. 4). Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med posredovano elektronsko obliko in oddano natisnjeno obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista, ki mora biti izpolnjena preko spletnega obrazca, natisne pa se šele po potrditvi obrazca! Sklad lahko od prijavitelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 13. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 14. Obveščanje o izboru Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge. Direktor Sklada bo o njih s sklepom odločil najkasneje v 100 dneh od roka za predložitev vlog, pri čemer je potrebno pred izdajo sklepa pridobiti soglasje Vlade RS za uvrstitev dodatnih projektov v veljavni NRP. Sklad bo, najkasneje v roku 15 dni od pridobitve soglasja Vlade RS, posredoval prijaviteljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja nove tehnološke opreme. Hkrati bo upravičence pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Skladno z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 (ki so objavljena na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013) bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije ter bo objavljen na spletni strani Sklada. Na podlagi 34. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 in 57/12) zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi sofinanciranja nove tehnološke opreme ni možno vložiti pritožbe na Sklad. Možno je sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. 15. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor operacij s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za sofinanciranje s prilogami. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje, v pisarni št. 08, vsak delovni dan med 9. in 14. uro in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234 12 72 (mag. Manfred Lepej), 02/234-12-53 (Simon Böhm), 02/234-12-52 (Marjana Šipek) in 02/234-12-64 (mag. Boštjan Vidovič) ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 16. Oddaja vlog Vlogo v pisni obliki vloži prijavitelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Vlogo za sofinanciranje pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za subvencijo – P4«. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji pri strokovni delavki – (Sonja Horvat) med 9. in 14. uro.
Slovenski podjetniški sklad

AAA Zlata odličnost