Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2034. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti, stran 6142.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12, 35/13 – Skl. US) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je župan Občine Sevnica dne 5. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN)
Ocena stanja:
Predmet OPPN je umestitev stadiona in spremljajočih objektov ob športnem domu in bazenu v Sevnici. OPPN obravnava širše območje obstoječega športno rekreativnega centra v mestu Sevnica (ŠRC Sevnica), v sklopu katerega so zgrajeni: kopališče, športna dvorana, skate park, zunanja športna igrišča, igrišči za tenis ter spremljajoči infrastrukturni objekti. V območju predvidenega OPPN se nahajajo objekti, ki se že uporabljajo za dejavnost športa in rekreacije in se načeloma ohranjajo v obsegu in dejavnosti.
Občina Sevnica ima sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 94/12 in 100/12 – popr.)(v nadaljevanju: OPN). Z OPN je obravnavano območje, ki se nahaja v severnem delu mesta Sevnica, opredeljeno kot enota urejanja (EUP) z oznako SE62.pin. Po podrobnejši namenski rabi v večjem delu predvidenega OPPN prevladuje območje centralnih dejavnosti (CD), severozahodni del je opredeljen kot posebno območje (BC), skrajni jugozahodni del z obstoječo pozidavo pa kot območje stanovanj (SS).
Zahodni, južni in del vzhodnega dela območja omejujejo obstoječe občinske ceste, na severovzhodnem delu se upošteva sorazmerno strm teren. Osrednji teren je deloma močviren, kar zahteva prilagoditev umeščanja objektov.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave.
Razlogi za pripravo OPPN:
Z uveljavitvijo OPN je na navedeni EUP ostal v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu šolskega in športnorekreacijskega centra (Uradni list SRS, št. 20/75).
Ker je veljavni izvedbeni akt zastarel, pojavile pa so se potrebe po umestitvi novih športnih objektov in programov, kar je izkazano s potrebami in pobudami športnih klubov in športne zveze, se je Občina Sevnica odločila, da za predvideno območje pristopi k pripravi OPPN.
Občina želi s pripravo akta omogočiti racionalno in namensko izrabo stavbnega zemljišče za gradnjo športnih in rekreativnih objektov s spremljajočimi dejavnostmi za potrebe športnih klubov, šolske mladine in občanov.
Pravna podlaga:
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.
3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN vključuje zemljiške parcele: 424/1-d, 424/7-d, 426/1, 426/5, 426/7-d, 428, 429/1, 429/2, 431/2, 431/4, 432/2, 433/3, 439/1, 439/2, 445/1, 445/2, 445/3, 446/1, 446/2, 448/1, 448/2, 448/3, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451/1, 453, 454/1, 456/1, 456/2, 456/3, 457, 458/1, 458/2, 459, 461/1, 461/2, 461/3, 462, 463, 464, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 468/1, 470/1, 466/1, 466/2, 484/1, 484/3, 484/4, 484/5, 635/2-d, 647/1-d, 647/3-d, 1514-d in 1516/5, vse k.o. Sevnica.
Obravnavano območje skupaj meri cca 8,3 hektarja. Natančno območje OPPN se določi v dopolnjenem osnutku, ko bodo pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, ker je lahko na osnovi pridobljenih smernic ugotovljena potreba po širši obravnavi območja.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Za pripravo OPPN se ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih podatkov, izdelajo morebitne dopolnitve že izdelanih strokovnih podlag ali potrebne posebne strokovne podlage. V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN ali iz smernic nosilcev urejanja prostora, ki bodo pridobljene na osnutek OPPN.
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, ter ob upoštevanju programskih izhodišč in veljavne zakonodaje.
Izdelovalec izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave OPPN, oziroma če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja OPPN:
+-----------------------------+---------------------------+
|Aktivnosti          |Roki – ocena trajanje   |
|               |aktivnosti         |
+-----------------------------+---------------------------+
|Sklep župana o začetku    |junij 2013         |
|priprave OPPN        |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Objava sklepa v Uradnem   |10 dni po sprejemu sklepa |
|listu RS           |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Izbor načrtovalca OPPN    |v 30 dneh po objavi sklepa |
+-----------------------------+---------------------------+
|Anketa            |14 dni po izboru      |
|               |načrtovalca        |
+-----------------------------+---------------------------+
|Priprava idejne zasnove   |30 dni po uveljavitvi   |
|               |sklepa župana       |
+-----------------------------+---------------------------+
|Načrtovalec izdela osnutek  |14 dni po potrditvi    |
|OPPN             |strokovnih podlag     |
+-----------------------------+---------------------------+
|Pridobitev smernic NUP in  |30 dni od priprave osnutka |
|pridobitev obvestila MzIP o |              |
|potrebnosti izvedbe CPVO   |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Analiza smernic, izdelava  |14 dni po preteku roka   |
|eventualnih dodatnih     |smernic          |
|strokovnih podlag in     |              |
|dopolnitev osnutka OPPN   |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Izdelava dopolnjenega    |20 dni po preteku roka   |
|osnutka OPPN         |smernic          |
+-----------------------------+---------------------------+
|Javno naznanilo o javni   |7 dni pred pričetkom javne |
|razgrnitvi in javni     |razgrnitve         |
|obravnavi dopolnjenega    |              |
|osnutka OPPN         |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Javna razgrnitev in     |30 dni           |
|obravnava dopolnjenega    |              |
|osnutka OPPN z        |              |
|evidentiranjem vseh pisnih  |              |
|pripomb           |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Javna obravnava OPPN     |se izvede v času javne   |
|               |razgrnitve         |
+-----------------------------+---------------------------+
|Ureditev pripomb in     |5 dni po zaključeni javni |
|predlogov z javne razgrnitve |razgrnitvi         |
|in obravnav         |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Priprava strokovnih stališč |7 dni po ureditvi pripomb |
|do pripomb in predlogov iz  |              |
|javne razgrnitve in obravnav |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Opredelitev občinskega sveta |5 dni po pripravi     |
|do pripomb in predlogov z  |strokovnih stališč     |
|javne razgrnitve in obravnav |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Izdelava predloga OPPN na  |14 dni po opredelitvi do  |
|osnovi potrjenih stališč do |pripomb z javne razgrnitve |
|pripomb           |in obravnave        |
+-----------------------------+---------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev  |30 dni po podani vlogi   |
|urejanja prostora      |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Izdelava usklajenega     |5 dni od pridobitve    |
|predloga           |zadnjega mnenja      |
+-----------------------------+---------------------------+
|Priprava gradiva za odbore  |5 dni od pridobitve    |
|in občinski svet       |zadnjega mnenja      |
+-----------------------------+---------------------------+
|Obravnava in sprejem na   |14 dni           |
|občinskem svetu       |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Priprava za objavo v Uradnem |7 dni           |
|listu RS           |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Objava odloka v Uradnem   |Občina Sevnica       |
|listu RS           |              |
+-----------------------------+---------------------------+
|Priprava končnih elaboratov |7 dni po objavi v Uradnem |
|               |listu RS          |
+-----------------------------+---------------------------+
Okvirni predvideni roki se, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku, lahko tudi spremenijo, saj pripravljalec OPPN na to ne more vplivati.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu OPPN:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. Zavod za varstvo narave, Območna enota Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje;
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice;
5. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
6. Elektro Celje d.d., PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
7. Javno podjetje Komunala Sevnica d.o.o., Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
8. Javno podjetje Plinovod Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
9. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
10. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
11. Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte, če pa se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen
(obveznosti financiranja OPPN)
Sredstva za pripravo OPPN zagotavlja Občina Sevnica v svojem proračunu.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0013/2012
Sevnica, dne 5. junija 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost