Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2013. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk, stran 6076.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12), 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C, Uradni list RS, št. 43/11, 58/12) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Na podlagi pobude kmetije, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100361955 in odločbe št. 351-43/2011/6, z dne 16. 1. 2012, izdane s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, se skladno s prvim odstavkom 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11) z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
2. Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 690, 691/2, 691/3, 691/4, vse k.o. Britof. V ureditveno območje se lahko vključijo tudi druga zemljišča, če so le-ta potrebna za izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih ureditev.
4. Način pridobitev strokovnih rešitev
V postopku priprave OPPN se strokovne rešitve pripravijo na podlagi analize stanja, prostorskih potreb pobudnika, strokovnih podlag ter smernic in zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora.
V postopek priprave OPPN se lahko uvrstijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebinske problematike, ki jo je potrebno razrešiti v OPPN.
5. Postopek in roki priprave posameznih faz
Postopek priprave in sprejemanja OPPN se bo vodil v skladu s predpisi s področja prostorskega načrtovanja, in sicer po določbah, ki urejajo pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave:
– priprava strokovnih podlag in osnutka OPPN – 60 dni po objavi sklepa o pripravi OPPN;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO);
– analiza smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 20 dni po pridobitvi smernic;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni;
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve – 20 dni po javni razgrnitvi;
– priprava predloga OPPN – 30 dni po sprejetju stališč do pripomb;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu predloga;
– izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem na Svetu Mestne občine Kranj – 20 dni po prejemu vseh mnenj;
– objava odloka v Uradnem listu RS po sprejemu na Svetu Mestne občine Kranj.
Okvirni predvideni roki se v primeru zahtev in pogojev ter usklajevanja z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci lahko spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana;
4. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
5. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
6. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj;
8. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;
9. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;
10. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana;
11. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
12. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
13. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
14. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
15. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Komunala (ravnanje s komunalnimi odpadki), Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
ter drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Drugi udeleženci:
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi pobudnik.
8. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2013-3-(48/01)
Kranj, dne 3. junija 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
 
Bojan Homan l.r.
Podžupan
Mestne občine Kranj

AAA Zlata odličnost