Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2027. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2013, stran 6106.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 18. seji dne 28. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 109/12) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |Bilanci prihodkov in odhodkov     |     v eurih|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  3.620.007,56|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  1.580.785,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |   924.477,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   867.331,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    48.945,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitev |    8.201,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |706 Drugi davki            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   656.308,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    25.800,00|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     380,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni           |     600,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     500,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   629.028,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   113.298,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     300,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   112.998,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.875.924,56|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   160.647,66|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  1.715.276,00|
|   |proračuna in sredstev proračuna EU   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|78  |Prejeta sredstva iz Evropske unije   |    50.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih     |    50.000,00|
|   |evropskih institucij          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  4.045.998,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   609.867,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   139.772,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    22.017,00|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   337.347,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    35.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    75.231,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   524.889,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |    21.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   316.050,00|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|    53.968,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   133.871,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  2.860.227,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.860.227,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    51.015,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |    10.200,00|
|   |in fizičnim osebam           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    40.815,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  |   –425.990,44|
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        0|
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.   |    10.000,00|
|   |DELEŽEV (441)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV-V.) |   –10.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)         |    56.100,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA            |    56.100,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |    56.100,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE) SREDSTEV NA  |   –492.090,44|
|   |RAČUNIH                |        |
|   |(I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJ (VII.–VIII.)     |   –56.100,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII.–IX.)  |   425.990,44|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. |   492.090,44|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
                                «
Ostali odstavki 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-18/2013
Odranci, dne 28. maja 2013
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost