Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

1980. Akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, stran 6021.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13) ter prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji dne 19. junija 2013
O D R E D I L:
razširitev obsega parlamentarne preiskave za spremembo zakonodaje ter za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so sodelovali pri nadzoru slovenskega bančnega sistema in pri posrednem ali neposrednem vplivanju preko državnega lastništva oziroma preko državnih organov in regulatorjev na odločitve v slovenskem bančnem sistemu v zvezi z odobritvijo odpisanih kreditov, unovčenih garancij in posojilne politike ter spoštovanje veljavnih zakonov ter predpisov pri odobravanju in upravljanju s krediti ter bančnimi garancijami in zaradi suma, da so nastale še neugotovljene negativne posledice takšnih ravnanj
Obseg parlamentarne preiskave se razširi tako, da se:
1.
8. točka v odredbi parlamentarne preiskave se spremeni tako, da se glasi:
»8. ugotovi, kdo so bile osebe, ki so bile pristojne oziroma so odobravale kredite in bančne garancije iz 2., 3., 4. in 5. točke te zahteve. Parlamentarna preiskava naj ugotovi vloge in odgovornost članov uprav, nadzornih svetov in ostalih odgovornih oseb pri odobravanju teh kreditov (med drugim tudi opustitev poklicne skrbnosti ali ravnanje v nasprotju s poklicno skrbnostjo). Ugotovi naj tudi vlogo in odgovornost večinskega lastnika (države oziroma aktualne vlade) ter razišče morebitno vpletenost oziroma vplivanje ali opustitve posameznih nosilcev javnih funkcij. Parlamentarna preiskava naj ugotovi tudi, ali obstaja sum, da je katerakoli vpletena oseba, ki je bila vpletena v financiranje oziroma odobravanje kreditov in bančnih garancij iz 2., 3., 4. in 5. točke te zahteve, pridobila kakršnokoli premoženjsko ali nepremoženjsko korist.«.
2.
5. točka v odstavku Namen parlamentarne preiskave se spremeni tako, da se glasi:
»5. ugotoviti, kdo je odobril oziroma je podpisan pod spornimi kreditnimi posli oziroma kdo jih je odobril in kakšne so bile pri teh kreditih vloge in odgovornosti članov uprav in nadzornih svetov. Nadalje je namen te preiskave ugotoviti ali so se ti krediti odobravali tudi zaradi posredovanja oziroma vplivanja nosilcev javnih funkcij, kakšno vlogo so imeli lastniki in ali obstaja sum, da je katerakoli vpletena oseba pridobila kakršnokoli premoženjsko ali nepremoženjsko korist.«.
3.
V odstavku Namen parlamentarne preiskave se dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. Upoštevati vse parlamentarne preiskave odrejene v Državnem zboru, ki so posredno ali neposredno obravnavale garancije in kredite, ki se jih obravnava v tej parlamentarni preiskavi, pri čemer se za celotno obdobje te parlamentarne preiskave podeljene kredite, garancije, dogovore in ugotavljanje odgovornosti obravnava enako, sorazmerno in po enakih kriterijih.
8. Podati oceno, ali je politika storila vse, kar je bilo v njeni moči in v okviru pristojnosti, da do nastalih razmer v bančnem sektorju ne bi prišlo (ali so se predpisi, ki so urejali slovenski bančni sistem, sprejemali pravočasno, učinkovito ter dovolj kakovostno) ter odgovoriti na očitke, ali je za nastale razmere v slovenskem bančnem sistemu kriva politika.«.
4.
V zadnjem stavku odstavka Obseg parlamentarne preiskave se črta besedilo », razen za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj se v primeru kreditov NLB d.d. in Nova KBM d.d. osredotoči na časovno obdobje od 1. 1. 1992 do 1. 1. 2005 ter od 1. 1. 2010 do odreditve parlamentarne preiskave« tako, da se zadnji stavek glasi: »Preiskava naj se osredotoči na časovno obdobje od 1. 1. 1992 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave.«.
Št. 020-02/13-14/11
Ljubljana, dne 19. junija 2013
EPA 1032-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost