Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 014-9/2013/4 Ob-2969/13 , Stran 1905
Št. 014-9/2013/4 Ob-2969/13
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10), drugega odstavka 12. člena in 13. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10 in 73/10) objavljam
javni poziv
predstavnikom uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe, da kandidirajo za člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
(1) AVP ima svet, ki šteje enajst članov. Člane sveta imenuje ustanovitelj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Šest članov sveta imenuje ustanovitelj neposredno, pet članov pa na podlagi javnega poziva izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe. (2) Pogoji za imenovanje člana sveta: – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi prve stopnje, – je strokovnjak z javnim ugledom in izkušnjami s področja dela agencije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. (3) Člani sveta ne morejo biti osebe: – ki so zaposlene v AVP, – funkcionarji v izvršilni veji oblasti in – osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih zasleduje agencija. (4) Kandidat mora k prijavi priložiti: 1. v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI); 2. dokazila, s katerimi kandidat izkazuje znanja in pogoje, ki jih navaja v Europass življenjepisu; 3. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, v kateri je bila izobrazba pridobljena; 4. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije; 5. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora; 6. pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti; 7. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za infrastrukturo in prostor pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja. (5) Izbrani kandidat bo imenovan za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. (6) Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v 15. dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana z označbo » Ne odpiraj – za javni poziv št. 014-9/2013, svet AVP« ali na elektronski naslov: mzip.javninatecaj@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. (7) Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev. (8) Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi. (9) Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost