Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 164/13 Ob-2972/13 , Stran 1898
Št. 164/13 Ob-2972/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Zupančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena a) Solastniški delež 2/6 od celote na starejši enodružinski hiši, v izmeri 218,30 m2, z drvarnico in garažo, na naslovu Mariborska cesta 137, Celje, ki se nahaja na parc. št. 691/2 (ID znak:1074-692/1-0), v izmeri 506 m2 in h kateri spadajo še solastniški delež do 2/6 na parc. št. 691/1 (ID znak: 1074-691/1-0), v izmeri 5 m2, parc. št. 692/1 (ID znak: 1074-692/1-0), v izmeri 16 m2 in parc. št. 692/2 (ID znak: 1074-692/2-0), v izmeri 398 m2, vse k.o. 1074 – Spodnja Hudinja. Na nepremičnini ima predkupno pravico Mestna občina Celje. Preostali solastniki bodo po končani javni dražbi pristopili k prodaji vsak svojega deleža. Izklicna cena za 2/6 od celote navedenih nepremičnin je 27.200,00 EUR. b) 1-S stanovanje na naslovu Kolodvorska cesta 31, Pivka, posamezni del št. 5, v stavbi št. 83, k.o. 2502 – Radohova vas (ID znak: 2502-83-5), v izmeri 35,37 m2. Izklicna cena je 17.100,00 EUR. c) Stanovanjska hiša, na naslovu Nadanje selo 37, Pivka, v izmeri 45 m2, ki stoji na parc. št. 50/3, k.o. 2497 – Nadanje selo (ID znak: 2497-50/3-0), v izmeri 367 m2 in pripadajoče zemljišče s parc. št. 50/1, iste k.o. (ID znak: 2497-50/1-0), v izmeri 320 m2. Izklicna cena je 20.400,00 EUR. d) Solastniški delež 7/9 od celote na parc. št. * 741/0 (ID znak: 1073-741/0), v izmeri 600 m2 in 1200/2 (ID znak: 1073-1200/2-0), v izmeri 1905 m2, obe k.o. 1073 – Trnovlje, ki v naravi predstavljata starejšo enodružinsko hišo z naslovom Cesta v Teharje 9, Ljubečna. Na nepremičnini imajo predkupno pravico solastniki in Mestna občina Celje. Parc. št. 1200/2, k.o. 1073 – Trnovlje je deloma kmetijsko zemljišče, zaradi česar je najugodnejši dražitelj dolžan sprejeti tudi ponudbo skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, ki bo objavljena na spletnem portalu UE Celje po izvedeni javni dražbi. Kolikor najugodnejši dražitelj ne sprejme tudi te ponudbe, se njegova varščina zadrži. Izklicna cena za 7/9 od celote navedenih nepremičnin je 55.300,00 EUR. Na izklicane cene kupec plača še 2% davek na promet nepremičnin, razen za parc. št. 50/1, k.o. Nadanje selo, kjer kupec plača 20% davka na dodano vrednost. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika oziroma pri nepremičninah, kjer so predkupni upravičenci, po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice. 4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja za nepremičnine je 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javne dražbe bodo potekale na Ministrstvu za pravosodje, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer za nepremičnino pod točko: 2a) dne 9. 7. 2013, s pričetkom ob 10. uri. 2b) dne 9. 7. 2013, s pričetkom ob 11. uri. 2c) dne 9. 7. 2013, s pričetkom ob 12. uri. 2d) dne 9. 7. 2013, s pričetkom ob 13. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnino pod točko: 2a) znaša 2.720,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221002-93901002, z navedbo namena nakazila: Javna dražba–Sp. Hudinja. 2b) znaša 1.710,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221002-93901003, z navedbo namena nakazila: Javna dražba–stanovanje Pivka. 2c) znaša 2.040,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221002-93901004, z navedbo namena nakazila: Javna dražba–Nadanje selo. 2d) znaša 5.530,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 20303-7221002-75601013, z navedbo namena nakazila: Javna dražba–Trnovlje. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Za dodatne informacije v zvezi s predmeti javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, tel. 01/478-86-24, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. Ogled predmetov javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim dražiteljem, pri čemer se zavezuje povrniti izkazane stroške prevzema dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. – Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »Dražba 477-24/2012 – Ne odpiraj«, na vložišče Ministrstva za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, najkasneje do 8. 7. 2013, do 16. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani varščini, tudi na dan javne dražbe. Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora vsebovati naslednja dokazila: – Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od enega meseca (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). – Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). – Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik. – Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. – Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico). – Za nepremičnino pod tč 2d): izjavo, da so seznanjeni s tem, da bo najugodnejši dražitelj dolžan po izvedeni javni dražbi sprejeti ponudbo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, ki bo objavljena na spletnem portalu na UE Celje. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti