Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 478-34/2013-50 Ob-2968/13 , Stran 1905
Št. 478-34/2013-50 Ob-2968/13
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12, 24/13) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS, imenovana s sklepom, številka: 478-34/2013-47, z dne 16. 5. 2013 (nad. pristojna komisija). II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvarnega premoženja v najem. III. Predmet javnega zbiranja ponudb: Predmet oddaje v najem so naslednji poslovni prostori, okrepčevalnice s pomožnimi prostori: – v vojašnici, barona Andreja Čehovina, Postojna:v stavbi št. 1422, v izmeri 195,47 m2, ki se nahaja na parc. št. 1808/6, k.o. 2490 Postojna, – v vojašnici Franca Rozmana Staneta, Celje: v stavbi št. 847, v izmeri 159,31 m2, ki se nahaja na parc. št. 312/1, k.o. 1077 Celje, – v vojašnici Vincenca Repnika, Slovenska Bistrica: v stavbi št. 2465, v izmeri 111,28 m2, ki se nahaja na parc. št. 1306/1, k.o. 753 Slovenska Bistrica, – v vojašnici Boštjana Kekca; Bohinjska Bela: v stavbi št. 374, izmeri 256,63 m2, ki se nahaja na parc. št. 444/1, k.o. 2194 Bohinjska Bela, – v vojašnici Janka Premrla Vojka, Vipava: v stavbi št. 629, v izmeri 191,95 m2 - notranja površina, 87,90 m2 – zunanja površina, ki se nahaja na parc. št. 2380, k.o. 2401 Vipava. Lastnik objektov: Republika Slovenija, upravljavec: Ministrstvo za obrambo. Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovnih prostorov, za opravljanje gostinske in trgovinske dejavnosti. Izhodiščna mesečna najemnina za navedene poslovne prostore, ki je določena na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, znaša: – v vojašnici, barona Andreja Čehovina, Postojna: 320,00 EUR, – v vojašnici Franca Rozmana Staneta, Celje: 440,00 EUR, – v vojašnici Vincenca Repnika, Slovenska Bistrica: 460,00 EUR, – v vojašnici Boštjana Kekca, Bohinjska Bela: 130,00 EUR, – v vojašnici Janka Premrla Vojka, Vipava: 130,00 EUR. IV. Informacije in ogled nepremičnine: Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javne ponudbe smo dostopni od dne 1. 7. 2013 do dne 5. 7. 2013 in dne 8. 7. 2013, od 9. do 12. ure, na tel. 031/686-345. Ogled nepremičnin bo potekal dne 27. 6. 2013 in dne 5. 7. 2013, od 10. ure do 12. ure. Udeleženci ogleda se morajo javiti pri prijavni službi vojašnice. Objavo javnega zbiranja ponudb najemodajalec objavlja tudi na spletni strani, www.mo.gov.si, skupaj z vzorci najemnih pogodb. V. Pogoji najema: 1. Za nepremičnine se sklene najemna pogodba za obdobje pet let. 2. Nepremičnine bodo oddane v najem najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika pa so sledeči: – višina ponujene najemnine, – opravljanje gostinske in trgovinske dejavnosti pod naslednjimi pogoji: – strežba hitro in vnaprej pripravljenih jedi in brezalkoholnih pijač zaposlenim, – prodaja tekstilnih izdelkov in vojaške neformacijske opreme, – obratovanje v skladu s hišnim redom naročnika, – prepoved točenja alkoholnih pijač, – prepoved prodaje orožja, streliva in pirotehničnih sredstev, – prepoved oddaje v podnajem predmeta ponudbe, – dolžnost zavarovanja poslovnih prostorov in premičnih stvari, ki so predmet najema, – dolžnost najemnika za tekoče vzdrževanje prostorov, plačevanje obratovalnih stroškov in drugih stroškov skladno z 49. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12, 24/13), – dolžnost najemnika, da po predhodnem soglasju najemodajalca uredi prostore zaradi izvajanja gostinske in trgovinske dejavnosti skladno z veljavnimi predpisi, – registracija za opravljanje gostinske in trgovinske dejavnosti. 3. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Z najemnikom bo sklenjena najemna pogodba, če bo dobil pozitivno varnostno oceno. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe in se mu varščina ne vrne. V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. 4. Plačilo najemnine: najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 5. v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok najema bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni od izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po sklenitvi pogodbe (položena varščina se vrača po prenehanju pogodbe). V primeru, da najemnina ni plačana v roku, se pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina obdrži. 5. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – opravi s ponudniki dodatna pogajanja, – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem: 1. Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini ene izhodiščne mesečne najemnine na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št. 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-00000, 2. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika in njegov točen naslov, matična številka, ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo in ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – izpis podatkov iz Poslovnega registra, – izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske in trgovinske dejavnosti, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR, – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema, – navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje ponudbe). VII. Postopek: 1. upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana, do vključno dne 8. 7. 2013. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za najem nepremičnin, SGN-478-34/2013«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika, 2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 2. točke/VI, 3. ponudbe pod izhodiščno najemnino ne bodo upoštevane, 4. ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh po izbiri, 5. ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13). X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (3. nadstropje, sejna soba, št. 327), in sicer, dne 9. 7. 2013, z začetkom ob 9. uri. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost