Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 2130-13-0240 Ob-2989/13 , Stran 1872
Št. 2130-13-0240 Ob-2989/13
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011, 3/13), Resolucije o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012–2017 (Uradni list RS, št. 47/12), Programa ukrepov Skupnosti na področju potrošniške politike (2007–2013) z dne 18. decembra 2006, Letnega delovnega programa na področju varstva potrošnikov za leto 2013, sprejetega s Sklepom Evropske komisije C(2012) 8729 z dne 4. decembra 2012 ter razpisa EAHC/2013/CP/ECCNET Izvršne agencije za zdravje in potrošnike (Executive Agency for Health and Consumers, v nadaljevanju EAHC) ter v skladu s členom 4 (1) in ukrepa 10.2 Sklepa 1926/2006/ES-EAHC/2011/CP/ECCNET, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MGRT), objavlja
javni razpis
za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra (v nadaljevanju EPC) za leti 2014 in 2015
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja EPC v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015. EPC bo v skladu s členom 4 (1) in ukrepom 10.2 Sklepa 1926/2006/ES – EAHC/2011/CP/ECCNET: – nudil podporo potrošnikom pri reševanju njihovih čezmejnih pritožb in sporov (v zvezi z nakupi blaga in storitev na trgih drugih držav članic); – dajal potrošnikom relevantne informacije v zvezi s pravicami pri nakupovanju blaga in storitev na enotnem trgu (na primer o veljavnih predpisih v drugih državah članicah, o tržnih praksah, pripravljal in izdajal informativne brošure, zloženke itd.); – spodbujal razvoj postopkov alternativnega reševanja potrošniških sporov; – izvajal druge projektne aktivnosti z namenom približati trge drugih držav članic potrošnikom v Republiki Sloveniji. MGRT bo sofinanciral delovanje EPC samo v primeru, da bo prijavitelj izbran tudi na razpisu EAHC za leti 2014 in 2015. 2. Cilj razpisa Cilji sofinanciranja delovanja EPC v Republiki Sloveniji so: – obveščanje potrošnikov; – pomoč potrošnikom pri reševanju pritožb; – promocija razvoja postopkov alternativnega reševanja potrošniških sporov; – promocijske aktivnosti; – mreženje in povratne informacije; – sodelovanje s podjetniškimi združenji; – sodelovanje z izvršilnimi organi; – zagotavljanje visoke kakovosti storitev. 3. Pogoji za kandidiranje Prijavo za sofinanciranje lahko vloži prijavitelj, ki: – je vpisan v register potrošniških organizacij v skladu s Pravilnikom o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register (Uradni list RS, št. 8/12), ali je nevladna organizacija s sedežem v Republiki Sloveniji in izvaja posamezne strokovne ali raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov in izkazuje nepridobitnost, nevtralnost in neodvisnost organizacije od interesov ponudnikov blaga ali storitev; – razpolaga z aktivnim telefonskim priključkom in aktivno elektronsko pošto; – je bil na področju varstva potrošnikov dejaven vsaj tri leta; – ima načrt aktivnosti EPC za leti 2014 in 2015, ki mora biti skladen s predmetom in ciljem javnega razpisa; – razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori za delovanje EPC, ki niso namenjeni bivanju; – je kadrovsko usposobljen za izvajanje predmeta tega razpisa; – ima zagotovljeno zaposleno osebo za vodenje EPC z najmanj VII. stopnjo izobrazbe (druga bolonjska stopnja, prejšnja univerzitetna izobrazba) pravne ali ekonomske smeri, za polni delovni čas in najmanj šestimi leti delovnih izkušenj od tega najmanj eno leto na področju vodenja, z zelo dobrim znanjem angleškega jezika (C1 ali C2 po Europassu) in vsaj dobrim znanjem drugega EU jezika (vsaj B2 po Europassu) – vodja EPC; – ima zaposlenega najmanj enega pravnega svetovalca z najmanj VII. stopnjo izobrazbe (druga bolonjska stopnja, prejšnja univerzitetna izobrazba) pravne smeri, za polni delovni čas in najmanj štirimi leti delovnih izkušenj, od tega najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju pravnega svetovanja, z dobrim znanjem angleškega jezika (vsaj B2 po Europassu) – pravni svetovalec EPC; – ima pregledno, ustrezno in jasno zaprto finančno konstrukcijo predvidenih odhodkov EPC, v katero so vključeni vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni za razvoj in delovanje EPC; – je izpolnil vse pogodbene obveznosti do Republike Slovenije in lokalnih skupnosti; – v zadnjih petih letih ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivnosti, ki jih je financirala Republika Slovenija in lokalne skupnosti; – zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije ali katerikoli drug postopek, katerega posledica je prenehanje delovanja; – ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve do države, določene z zakonom; – ni v kazenskem postopku; – niti on niti njegov(i) zakonit(i) zastopnik(i) ni(so) storil(i) kaznivih dejanj iz prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo); – v zadnjih petih letih ni storil kaznivega dejanja ali prekrška v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; – se strinja z razpisnimi pogoji; – zagotovi izjavo, da se sofinanciranje ne podvaja, in da bodo vsi zahtevki za sofinanciranje v skladu z vlogo na ta razpis. 4. Merila za izbiro Strokovna komisija bo vse popolne in pravočasno prispele prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje, ocenila na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila in način ocenjevanja so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 4.1 Prag doseženih točk Prag doseženih točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk. Izbran bo prijavitelj, ki bo dosegel največje število točk in bo pri vsakem merilu dosegel najmanj oceno zadovoljivo. V primeru, da nihče ne doseže 60 točk in ne doseže pri vseh merilih najmanj ocene zadovoljivo, nihče od prijaviteljev ne bo izbran. V primeru, da bo več prijav z enako oceno, se bo kot kriterij izbora upoštevalo doseženo višje število točk pri merilu 2 »Strokovne reference organizacije (prijavitelja) na področju varstva potrošnikov v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2012«. Če tudi to ne bo mogoče, bo izbran tisti prijavitelj, ki je dosegel večje število točk pri merilu 1 »Načrt aktivnosti EPC za leti 2014 in 2015«. Če tudi to ne bo mogoče, bo izbran tisti prijavitelj, katerega prijava je prej prispela na naslov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (šteje datum, ura in minuta prispetja vloge, napisana s strani vložišča na zunanji ovojnici prijave). 5. Okvirna višina sredstev Sredstva za sofinanciranje delovanja EPC so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2014. Okvirna višina sredstev v letu 2014 je največ do 97.940,00 EUR. Vrednost sofinanciranja za leto 2015 se določi s pisnim aneksom k pogodbi. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 603110 – Evropski potrošniški center, konto 412 – transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter NRP 2120-11-0001- Zagotavljanje varstva potrošnikov. 6. Upravičeni stroški 6.1 Vrste upravičenih stroškov: – stroški dela: mesečni stroški delodajalca za bruto bruto plači, za polni delovni čas za vodjo EPC in pravnega svetovalca EPC, povečani za znesek prehrane in prevoza na delo in z dela ter sorazmerni deležem regresa; – stroški dela podpornega osebja: mesečni stroški delodajalca za podporno osebje za delovanje, EPC (administrativno-tehnična podpora); – potni stroški: povračilo potnih stroškov (kilometrina oziroma vozovnica javnega prevoznega sredstva), dnevnice, povračilo stroškov nastanitve; – projektne aktivnosti: stroški, predvideni na podlagi razpisnega obrazca št. 19, brez kakršnihkoli stroškov dela in stroškov podpornega osebja; – operativni stroški (po dejanski porabi oziroma po površini): stroški telekomunikacij, stroški elektrike, ogrevanja in komunalnih storitev, upravljanja, pisarniškega in potrošnega materiala, drobnega inventarja, in stroški najema poslovnih prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih oseb, stroški računovodstva. Obratovalni stroški in stroški najema poslovnih prostorov se krijejo do površine 40 m2; – stroški revizije poslovanja: revidirani letni poročili o poslovanju EPC za leto 2014 in 2015. 6.2 Dokazila o nastanku in plačilu upravičenih stroškov Stroški so upravičeni, če so nastali v obdobju sofinanciranja ter so bili plačani do predložitve zahtevka, kar gostujoča organizacija dokaže z originalnimi računi, originalnimi potrdili o plačilu in drugimi dokazili o plačilu. Dokazila o nastanku in plačilu upravičenih stroškov so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 6.3 Sofinanciranje upravičenih stroškov MGRT bo sofinanciral delovanje EPC samo v primeru, da bo prijavitelj izbran tudi na razpisu EAHC za leti 2014 in 2015. Prizna in sofinancira se največ do 50% vseh upravičenih stroškov, nastalih v obdobju skupnega sofinanciranja MGRT in EAHC, ki se prične 1. januarja 2014 in se konča 31. decembra 2015. Za stroške dela za polni delovni čas za vodjo EPC in pravnega svetovalca EPC se prizna in sofinancira največ do 30% vseh upravičenih stroškov, nastalih v obdobju skupnega sofinanciranja MGRT in EAHC, ki se prične 1. januarja 2014 in se konča 31. decembra 2015. Za stroške dela podpornega osebja EPC se prizna in sofinancira največ do 10% vseh upravičenih stroškov, nastalih v obdobju skupnega sofinanciranja MGRT in EAHC, ki se prične 1. januarja 2014 in se konča 31. decembra 2015. Za operativne stroške se prizna in sofinancira največ do 7% vseh upravičenih stroškov, nastalih v obdobju skupnega sofinanciranja MGRT in EAHC, ki se prične 1. januarja 2014 in se konča 31. decembra 2015. Sofinancirajo se samo stroški, ki so nujno potrebni za delovanje EPC. Prijavitelj lahko pridobiva sredstva le od MGRT in EAHC, vendar se zahtevek do sofinancerjev za isti strošek, ki ga uveljavlja, ne sme podvajati. Višina sredstev in dinamika plačil se opredelita s pogodbo. Višina sredstev, ki jih prijavitelj prejme za delovanje EPC, je lahko manjša ali največ enaka višini sredstev, določenih s pogodbo. 6.3.1 Obrazložitev k izračunu cene predvidenih stroškov dela Stroški dela za polni delovni čas za vodjo EPC in pravnega svetovalca EPC so bili obračunani na podlagi zahtevane stopnje izobrazbe in delovnih izkušenj, 41. (vodja EPC) in 33. (pravni svetovalec EPC) plačnega razreda veljavnega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi v času objave javnega razpisa. 6.4 Roki za izstavitev zahtevkov za sofinanciranje Roki za izstavitev zahtevkov za sofinanciranje v letu 2014 so naslednji: 1. obrok: 30. april 2014 (30%) 2. obrok: 31. julij 2014 (30%) 3. obrok: 5. november 2014 (40%). Roki za izstavitev zahtevkov za sofinanciranje v letu 2015 so naslednji: 4. obrok: 30. april 2015 (30%) 5. obrok: 31. julij 2015 (30%) 6. obrok: 5. november 2015 (40%). 6.5 Neupravičeni stroški – davek na dodano vrednost (DDV); – stroški priprave vloge na ta javni razpis; – stroški, ki so že bili sofinancirani iz drugih virov (državnega proračuna Republike Slovenije, lokalnih proračunov, drugih virov EU) (dvojno financiranje); – stroški prevodov in jezikovnih tečajev v jezikih, ki niso uradni jeziki EU; – stroški reprezentance; – potni stroški za potovanja zunaj EU in EEA; – stroški, povezani s pridobitvijo javno-formalne izobrazbe; – odvetniški stroški; – odpravnine, solidarnostne pomoči, različne bonitete, letne stimulacije in druge nagrade zaposlenim ter jubilejne nagrade; – prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene kot npr. življenjska, nezgodna in druga zavarovanja, drugo dodatno zdravstveno zavarovanje in pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zavarovanje; – stroški nakupa cestninskih nalepk (vinjet) Republike Slovenije; – vsi drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju. Neupravičene stroške krije prijavitelj sam. 6.6 Zaprta finančna konstrukcija odhodkov Prijavitelj mora podati pregledno, ustrezno, jasno in zaprto finančno konstrukcijo odhodkov (razpisni obrazec št. 6), v katero so vključeni vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni za delovanje EPC. Prijave, katerih finančna konstrukcija odhodkov bo presegla znesek okvirne višine sredstev ali bo finančna konstrukcija odprta, bodo kot nesprejemljive zavrnjene. 6.7 Dodatna določila glede finančnega poslovanja prijavitelja 6.7.1 Računovodstvo Prijavitelj je dolžan voditi ločeno računovodstvo ter pri izvajanju pogodbe voditi in spremljati prihodke in odhodke na posebnem stroškovnem mestu (ločena računovodska evidenca), tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev in zagotovljena revizijska sled. Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani v poslovnih knjigah in davčnih listinah prijavitelja. Stroški morajo biti preverljivi, spremljati jih morajo originalna dokazila (originalne listine). Prijavitelj mora imeti jasen pregled in zapis vseh finančnih transakcij, ki vključujejo informacije, potrebne za pripravo zahtevkov za izplačilo. Plačila se morajo vpisovati po datumu in številčnem vrstnem redu. V okviru postopkov notranjega računovodstva in revizije, ki jih izvaja prijavitelj, morajo biti odhodki in prihodki usklajeni ter skladni z računovodskimi izpiski in drugimi dokazili. 6.7.2 Javno naročanje Pri naročanju blaga in storitev mora prijavitelj ravnati skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje ter upoštevati njegova temeljna načela, in sicer: 1. načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 2. načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, 3. načelo transparentnosti, 4. načelo enake obravnave ponudnikov, 5. načelo sorazmernosti. 6.7.3 Nadzor Nadzor nad izvajanjem, predvsem iz vidika smotrnosti in učinkovitosti porabe sredstev, ter njihovo namensko porabo opravljajo MGRT, Evropska komisija, Urad za nadzor proračuna RS, Računsko sodišče RS, Evropsko računsko sodišče in drugi organi nadzora. Prijavitelj mora nadzornim organom omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem predmeta pogodbe. Prijavitelj mora nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov za izvajanje predmeta pogodbe. 6.7.4 Revizijska sled in hramba dokumentacije 6.7.4.1 Opredelitev revizijske sledi Za vsak upravičen strošek se mora zagotavljati zadostna in ustrezna revizijska sled na vseh ravneh. Zadostna in ustrezna revizijska sled omogoča podrobnejši pregled nad postopki izvajanja predmeta pogodbe ter omogoča pregled nad dokumenti, ki so nastali v času izvajanja predmeta pogodbe. Revizijska sled mora vsebovati opis aktivnosti in dokumentov vseh udeležencev, uporabljenih v postopkih izvajanja predmeta pogodbe. To pomeni, da se vsi podatki in dokumenti, ki so pomembni za nastale stroške v okviru predmeta pogodbe, lahko izsledijo. Revizijska sled se šteje za ustrezno, če: – omogoča uskladitev skupnih zneskov z natančno računovodsko evidenco in spremnimi dokumenti, ki jih hrani prijavitelj v zvezi z izvajanjem predmeta pogodbe; – omogoča preverjanje plačila upravičenih stroškov gostujoči organizaciji in vsem udeležencem, vključenim v izvajanje predmeta pogodbe (npr. zunanjim izvajalcem storitev ipd.); – vključuje dokumente o postopkih javnega naročanja. 7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Gostujoča organizacija mora porabiti sredstva, dodeljena za leto 2014 do 31. decembra 2014 in za leto 2015 do 31. decembra 2015. Zadnji zahtevek za sofinanciranje za leto 2014 mora prijavitelj posredovati do 5. novembra 2014 in za leto 2015 do 5. novembra 2015. 8. Poslovna skrivnost Vsi podatki iz prijav, ki jih razpisna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelj mora podatke, ki jih smatra za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno prijavo. 9. Predložitev prijav Prijavitelji morajo svojo prijavo na javni razpis predložiti v skladu z navodili iz razpisa in razpisne dokumentacije. Prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava« – Javni razpis za sofinanciranje delovanja EPC«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Prijave morajo biti predložene osebno na vložišču Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, na naslovu: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 8. julija 2013 do 15. ure, ali poslane s priporočeno pošto s povratnico na gornji naslov. Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana kot priporočena pošiljka (na pošti) v zgoraj navedenem roku. Prijave, ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), ne bodo obravnavane. Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji naslov, bodo zavržene kot prepozno sprejete. 10. Javno odpiranje prijav Javno odpiranje prijav bo potekalo dne 10. julija 2013 ob 10. uri, na lokaciji Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, sejna soba v 3. nadstropju. Komisija bo vse pravočasne in pravilno označene prijave odprla. O odpiranju prijav bo komisija vodila zapisnik. 11. Postopek ocenjevanja prijav Vse popolne in pravočasno prispele prijave bo ocenila strokovna komisija na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu. a) Prepozne prijave in napačno označene prijave bodo zavržene s sklepom ministrstva. Napačno označene prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. b) MGRT ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna pojasnila glede dokumentov, predloženih v prijavi, in v primeru dvoma preveriti njihovo pristnost ter resničnost v prijavi navedenih podatkov. c) Formalno nepopolna prijava je prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih dokumentov za popolno prijavo skladno s točko 2.1, poglavja II razpisne dokumentacije. Navodila prijaviteljem za pripravo vloge. Strokovna komisija bo pisno pozvala prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Dopolnitev vloge je namenjena zagotavljanju manjkajočih obrazcev, prilog in podatkov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev in meril ob izteku roka za oddajo vloge. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem roku, se zavržejo. d) Popolne prijave bo strokovna komisija vsebinsko obravnavala. Komisija bo najprej preverila, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v razpisu. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavrnjene. Če se bo po izdaji sklepa o izboru ugotovilo, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev, se pogodbe o sofinanciranju ne bo podpisalo. e) Vse prijave, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bo komisija ocenila glede na merila, postavljena v razpisni dokumentaciji. f) Vsako prijavo bosta ločeno ocenila dva člana komisije. Komisija bo o strokovnem pregledu popolnih prijav in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik. 12. Odločanje o izboru prijavitelja, pritožbeni postopek in podpis pogodbe O izboru prijaviteljev bo odločeno s sklepom MGRT v roku 45 dni od datuma odpiranja prijav. Zoper sklep MGRT lahko prijavitelj v roku 30 dni od prejema sklepa vloži tožbo na Upravno sodišče. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. Po zaključku razpisa bodo končni rezultati objavljeni na spletni strani MGRT: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Pogodbo skleneta MGRT in izbrani prijavitelj. Izbrani prijavitelj bo pozvan k podpisu pogodbe. Kolikor se prijavitelj v roku osem dni ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je prijavo umaknil. Pogodba bo sklenjena z odložnim pogojem in bo stopila v veljavo samo v primeru, če bo prijavitelj uspel tudi na razpisu EAHC za leti 2014 in 2015. 13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ali prejmejo dodatne informacije Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 10. in 11. uro, po tel. 01/400-37-91. Vsa morebitna vprašanja lahko prijavitelji posredujejo tudi pisno po pošti na naslov ministrstva, ali na faks št. 01/400-35-88, ali na e-naslov gp.mgrt@gov.si. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa je Miha Berdnik.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost