Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Ob-2973/13 , Stran 1869
Ob-2973/13
Na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-4, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 47/13), Proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 3/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07, 89/08, 102/09 in 103/11), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 (ZdZPVHVVR), Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11); Pogodbe ERA-NET EUPHRESCO II št. 266505 z dne 6. 5. 2011, Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET EUPHRESCO 2 v letu 2013
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET EUPHRESCO 2 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega dela nadnacionalnih aplikativnih in razvojnih raziskovalnih projektov na fitosanitarnem področju (karantena/nadzorovano zdravje rastlin), skladno z modelom financiranja »Virtual common pot (v nadaljevanju: VP mehanizem)«, kjer vsaka država financira tisti del nadnacionalnega raziskovalnega projekta, ki poteka v državi in sicer za naslednje teme: – MONOCHAMUS: Monochamus spp., vektorji insektov borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus); – GRAFDEPI2 – Grapevine flavescence dorée (FD) sledeč iz Vitisens,GRAFDEPI in Qdetect; – MELOPOP – MELOPOP – Populacijska dinamika Meloidogyne chitwoodi in M. fallax. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Sodelujoče države Pri izvajanju projekta MONOCHAMUS bodo sodelovale naslednje države: Slovenija in Danska po VP mehanizmu ter Belgija, Portugalska in Nizozemska, skladno z »Non-competitive« modelom financiranja (v nadaljevanju NC). Pri izvajanju projekta GRAFDEPI2 bodo sodelovale naslednje države: Slovenija po VP mehanizmu ter Avstrija in Italija po NC mehanizmu. Pri izvajanju projekta MELOPOP bodo sodelovale naslednje države: Slovenija po VP mehanizmu ter Nizozemska, Belgija in Francija po NC mehanizmu. Podrobnejši pogoji in način sodelovanja glede na model financiranja sodelujočih držav je opredeljen v Smernicah za posamezno temo. Slovenija se v nadnacionalni razpis za zgoraj navedene razpisane teme vključuje na podlagi konkurenčnega postopka, ki vključuje dve fazi in sicer: – oddajo Izjave o interesu za projekt (1. faza razpisa) na temo iz 2. točke tega razpisa in – oddajo prijave za drugo fazo razpisa (končna prijava). Izjavo o interesu pripravijo slovenski partnerji v sodelovanju z drugimi VP-partnerji (nadnacionalni VP konzorcij) na temi MONOCHAMUS, ali samostojno na temah GRAFDEPI 2 in MELOPOP, pri katerih se ostali partnerji vključujejo v raziskavo na podlagi NC mehanizma. Kontakti in sodelovanje med VP in NC partnerji bodo potekali šele po izbiri konzorcija/ali slovenskega partnerja iz 1. faze razpisa. Po izbiri VP partnerjev, bodo VP in NC partnerji pripravili prijavo za drugo fazo razpisa. Podrobnejša navodila in obrazložitve za sodelovanje so opredeljeni v 2. točki »Call text and Applicants’ Guide For Expression of Interest« (v nadaljevanju Smernice) za posamezno temo. 3.2 Upravičenci Slovenski partnerji morajo poleg skupnih pogojev, opredeljenih v Smernicah za posamezno temo, izpolnjevati tudi dodatne nacionalne pogoje iz veljavnih predpisov o raziskovalni in razvojni dejavnosti (priloga 1 Smernic za posamezno temo). Slovenski prijavitelji morajo v drugi fazi razpisa priložiti tudi izjavo o izpolnjevanju naslednjih pogojev: – na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št.126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 26/11, 47/11, 2/12, 47/13), – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za iste stroške že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz državnega ali lokalnega proračuna, – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – imajo poravnane vse obveznosti do države. Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj: – pravočasno oddana Izjava o interesu za projekt (1. faza razpisa), – pravočasno oddana prijava za drugo fazo razpisa. Oddaja Izjave o interesu je pogoj za oddajo prijave za drugo fazo razpisa. Pogoji slovenskih partnerjev morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja v okviru 1. faze razpisa. V primeru, da katerikoli od navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja napačne podatke, se vloga zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni in to ugotovi kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo (obrazec 2 razpisne dokumentacije) s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu z določili pogodbe. 4. Višina sredstev Višina sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS za izvedbo tega razpisa je do 170.000 EUR bruto s proračunske postavke 255110 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo. Sofinanciranje se zagotavlja za največ 3 leta, v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Predvideni okvirni obseg sredstev za posamezno temo, je razviden iz Smernic za posamezno temo. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS bo sofinanciralo izbrane projekte v višini do 100 odstotkov upravičenih stroškov nacionalnega partnerja in največ do višine razpisanih sredstev. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo pogojem razpisa. Rezultati projektov, financiranih iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 5. Obdobje izvajanja projektov in porabe sredstev Predvideni rok začetka izvajanja in sofinanciranja izbranih projektov je november 2013. Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta od 2014 do 2016, skladno z obdobjem izvajanja posameznega projekta: – MONOCHAMUS, s trajanjem do 36 mesecev, – GRAFDEPI2 in MELOPOP, s trajanjem do 24 mesecev. 6. Upravičenost do financiranja Vloge, prispele na razpis morajo izpolnjevati pogoje, kot so opredeljeni v 4. točki Smernic za posamezno temo. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07, 89/08, 102/09 in 103/11). 7. Prijava, kriteriji in postopek ocenjevanja predlogov Pogoji za prijavo, kriteriji in postopek ocenjevanja predlogov so podrobneje opisani v 5. točki Smernic za posamezno temo. Postopek razpisa poteka v dveh obveznih fazah: – 1. faza: (``Izjava o interesu``): pregled ustreznosti glede na namen razpisa ter izpolnjevanja formalnih kriterijev, – 2. faza: končna prijava: preverjanje pogojev za prijavo 2. faze razpisa, strokovna presoja in izbira. Smernice za 2. fazo razpisa bodo objavljene na spletnih straneh za posamezno temo, opredeljenih v 8. točki tega razpisa in sicer do začetka 2. faze razpisa, kot je opredeljeno v 3. točki Smernic. Za slovenske partnerje sta za razpisane teme obvezni obe fazi razpisa. 7.1 Prva faza – Izjava o interesu – za projekt MONOCHAMUS mora v skladu z navodili iz Smernic vsebovati izpolnjeno prijavo v PDF obliki, oddana na amla@fi.dk, in v vednost perm@fi.dk ter gp.mko@gov.si. Rok za oddajo Izjave o interesu je 8. 7. 2013, do 17. ure. – za projekt GRAFDEPI 2 in MELOPOP mora v skladu z navodili iz Smernic za prijavitelje vsebovati izpolnjeno prijavo v PDF obliki (dosegljiva na internetni strani www.mko.gov.si), oddano na gp.mko@gov.si, v vednost jana.erjavec@gov.si. Rok za oddajo Izjave o interesu je 8. 7. 2013, do 17. ure. Izjavo o interesu odda: – koordinator projekta nadnacionalnega VP konzorcija za projekt MONOCHAMUS v imenu dansko-slovenskih raziskovalnih partnerjev; Izjava o interesu, ki ni nadnacionalna, bo zavržena; – koordinator nacionalnega konzorcija oziroma nacionalne raziskovalne skupine za projekta GRAFDEPI 2 in MELOPOP. Informacije, podane v Izjavi o interesu, so zavezujoče in jih v končni prijavi ni moč bistveno spremeniti. Izjave o interesu, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zavrnjene. 7.2 Preverjanje upravičenosti Preverjanje splošnih in EUPHRESCO pogojev upravičenosti bo izvedel sekretariat za posamezno temo, skladno z merili iz 4. 1 točke Smernic za posamezno temo. Izjave o interesu, ki ne izpolnjujejo teh meril se ne bodo upoštevale in bodo zavrnjene. Izpolnjevanje nacionalnih pogojev za upravičenost bo preverjalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, skladno z merili upravičenosti, navedenih v 4.2 točki Smernic za posamezno temo. Izjave o interesu, ki ne izpolnjujejo teh meril, se ne bodo upoštevale in bodo zavrnjene. 7.3 Ocenjevanje Izjav o interesu Kriteriji za ocenjevanje Izjav o interesu so opredeljeni v 5.3.2 točki Smernic za posamezno temo. Vse Izjave o interesu bodo partnerji EUPHRESCO 2 obravnavali zaupno. Namen procesa izbiranja v prvi fazi prijave je identifikacija tistih nadnacionalnih raziskovalnih predlogov oziroma nacionalnih raziskovalnih skupin, ki izpolnjujejo pogoje in merila upravičenosti EUPHRESCO 2 in ki so skladna z nacionalnimi predpisi. Izpolnjevanje teh pogojev in meril je obvezno. Izjave o interesu, ki teh pogojev in meril ne izpolnjujejo, v naslednji fazi razpisa ne bodo upoštevane. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: 1. Za temo MONOCHAMUS: – Smernice (Call text and Applicants` guide for Expression of Interest), objavljene na spletnem naslovu: http://fivu.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/eu-and-international-funding-programmes/era-net/eupresco-2-call-website; – Smernice za 2. fazo (objavljene bodo naknadno); – Obrazca: – Obrazec 1: Izjavo o interesu za 1. fazo, objavljen na http://fivu.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/eu-and-international-funding-programmes/era-net/eupresco-2-call-website, – Obrazec 2: osnutek pogodbe o sofinanciranju, objavljen na http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/; – Obrazec 3: Končna prijava (bo objavljen naknadno pred začetkom 2. faze razpisa) 2. Za temi GRAFDEPI 2 in MELOPOP: – Smernice za posamezno temo (Call text and Applicants` guide for Expression of Interest), objavljene na spletnem naslovu:http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi – Smernice za 2. fazo (objavljene bodo naknadno) – Obrazci: – Obrazec 1: Izjavo o interesu za 1. fazo, objavljen na http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/); – Obrazec 2: osnutek pogodbe o sofinanciranju, objavljen na http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/); – Obrazec 3: Končna prijava (bo objavljen naknadno pred začetkom 2. faze razpisa). Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/). 9. Mejniki razpisa Posamezne aktivnosti v okviru razpisa se bodo izvajale skladno s časovnim načrtom, opredeljenim v 3. točki Smernic za posamezno temo. O končni izbiri nacionalnih prejemnikov sredstev odloči minister za kmetijstvo in okolje, skladno z višino razpisanih sredstev in določili, opredeljenih v 4. točki tega razpisa. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS bo sofinanciralo le projekte slovenskih partnerjev do porabe sredstev, za katere se tudi sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski partnerji, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih partnerjev pri takšnih projektih. Če se v izbor za financiranje uvrstijo predlogi projektov, v katerih ne sodelujejo slovenski partnerji, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS takšnih projektov ne bo sofinanciralo. Slovenski partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma v začetku oktobra 2013. 10. Dodatne informacije Za temo MONOCHAMUS so dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom do zaključka razpisa na voljo na sekretariatu razpisa: DASTI – Anna Laybourn, e-mail: amla@fi.dk, tel. +45 72-31-83-89. Za temi GRAFDEPI2 in MELOPOP so dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom do zaključka razpisa na voljo na sekretariatu razpisa: mi, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Jana Erjavec, e-mail: jana.erjavec@gov.si, tel. +386 (0) 478-91-23 in metka.kalinsek@gov.si, tel. +386 (0) 478-90-09, v poslovnem času.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti