Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 430-0011/2013 Ob-2970/13 , Stran 1924
Št. 430-0011/2013 Ob-2970/13
Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lendava za leto 2013, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 31. (redni) seji dne 8. 3. 2013, 33. (redni) seji dne 25. 4. 2013, 34. (redni) seji dne 30. 5. 2013 in 35. (dopisni) seji dne 18. 6. 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč na območju Poslovne cone Dolga vas
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, matična številka: 5874645000, ID za DDV: SI27705935. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: 2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja komunalno neopremljenih stavbnih zemljišč na območju Poslovne cone Dolga vas, prostih vseh bremen, po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava za nižinski del Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02, 54/04 in 64/05) namenjenih za gradnjo stanovanjskih, kmetijskih, poslovnih, obrtnih in servisnih objektov in sicer: a). Lokacija I.: parc. št. 3150/7, k.o. 157 – Dolga vas, v izmeri 5.086 m2 in parc. št. 3130/2, k.o. 157 – Dolga vas, v izmeri 823 m2, skupaj izmera lokacije 5.909 m2. Izhodiščna cena:124.089,00 EUR. b). Lokacija II.: parc. št. 3150/4, k.o. 157 – Dolga vas, v izmeri 4.943 m2, skupaj izmera lokacije 4.943 m2 Izhodiščna cena:103.803,00 EUR. c). Lokacija III.: parc. št. 3150/6, k.o. 157 – Dolga vas, v izmeri 2.538 m2, parc. št. 3130/1, k.o. 157 – Dolga vas, v izmeri 823 m2, parc. št. 3135, k.o. 157 – Dolga vas, v izmeri 591 m2, parc. št. 3136/2, k.o. 157 – Dolga vas, v izmeri 264 m2, parc. št. 3134/2, k.o. 157 – Dolga vas, v izmeri 704 m2, parc. št. 3131/2, v izmeri 697 m2, skupaj izmera lokacije 5.662 m2. Izhodiščna cena: 118.902,00 EUR. d). Lokacija IV.: parc. št. 3150/8, k.o. 157 – Dolga vas, v izmeri 265 m2, parc. št. 3151, k.o. 157 – Dolga vas, v izmeri 7.692 m2, parc. št. 3152, k.o. 157 – Dolga vas, v izmeri 1.512 m2, parc. št. 3123, k.o. 157 – Dolga vas, v izmeri 829 m2, skupaj izmera lokacije 10.298 m2. Izhodiščna cena: 102.980,00 EUR. 2.2. Izhodiščna cena je določena v višini vrednosti m2 zemljišča in znaša 21,00 EUR/m2 (lokacije I.- III.) in 10,00 EUR/m2 (lokacija IV.) brez DDV 2.3. Celotna površina lokacij I. – IV. znaša 26.812 m2. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Nepremičnine so naprodaj kot celotno območje (vse lokacije skupaj) ali kot posamezna lokacija po načelu »videno – kupljeno«. 3.2. V primeru, da kupec želi nepremičnino kupiti tako, da prodajalec zruši objekte ter očisti in komunalno opremi zemljišče, bo prodajna cena določena s pogajanji med prodajalcem in kupcem, na podlagi cenitve del, ki bi jih naj izvedel prodajalec. 3.3. Javni poziv je odprt najdlje do 20. decembra 2013. Odpiranje ponudb se izvaja mesečno, vedno za ponudbe prispele do 20. v mesecu. V primeru, da bo občina izbrala najugodnejšega ponudnika (za celotno lokacijo) ali več najugodnejših ponudnikov (za posamezno lokacijo), bo javno objavila zaključek razpisa. Prav tako bo občina javno objavila spremembe razpoložljivih zemljišč po vsakem odpiranju ponudb. 3.4. Glede na podano ponudbo ponudnika bosta občina in najugodnejši ponudnik izvedla pogajanja z namenom določitve prodajne cene. 3.5. Nepremičnine bodo prodane ponudniku oziroma ponudnikom, za katere bo imenovana komisija ugotovila in predlagala, da je oziroma so podali najugodnejšo ponudbo in bo/bodo s sklepom župana občine izbran/izbrani za najugodnejšega ponudnika. 3.6. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je ponudnik od nakupa odstopil in ima Občina Lendava pravico zadržati vplačano varščino. 3.7. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.8. Kupec je dolžan poleg kupnine plačati še morebitni DDV oziroma davek na promet nepremičnin ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi. 3.9. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. V primeru neplačila kupnine v pogodbenem roku se prodajna pogodba razveljavi. 3.10. Nepremičnina se prodaja izključno za namen, ki ga je kupec opredelil v ponudbi. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 4.1. Ponudnik je za resnost ponudbe dolžan plačati varščino v višini 5% izhodiščne cene zemljišč, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Lendava, št. 01259-0100012919. Plačana varščine se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vsakega 20. dne v mesecu. V primeru, da bo ponudba v mesecu oddana po 20. v mesecu, se bo uvrstila v odpiranje za naslednji mesec. 4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – Poslovna cona Dolga vas« na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Na ovojnici mora biti točen naslov ponudnika. 4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – priglasitveni list (samostojni podjetniki), – izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejše od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – boniteta ponudnika – obrazec S.BON-1 in BON-2, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – program izvajanja dejavnosti na lokaciji ter število neposredno in posredno ustvarjenih novih delovnih mest, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo 45 dni po datumu ponudbe. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, pri kontaktni osebi: Janez Frančič, tel. 02/577-25-20, e-mail: janez.francic@lendava.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru, vsako sredo od 12. do 16. ure, interesenti pa lahko vprašanja v zvezi s tem javnim pozivom posredujejo tudi po elektronski pošti na zgoraj navedeni naslov. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 6.1. Odpiranje prispelih ponudb ne bo javno. 6.2. Komisija bo prispele ponudbe ocenjevala na podlagi: 6.2.1. ponujene cene 6.2.2. predloženega programa izvajanja dejavnosti in števila novih delovnih mest 6.2.3. razvojnih učinkov na okolje 6.2.4. bonitete ponudnika in terminskega plana aktiviranja nepremičnine 6.2.5. Prispele ponudbe se točkujejo po naslednjih kriterijih: – do 50% = cena – do 20% = čas aktiviranja investicije oziroma programa in boniteta – do 15% = nova delovna mesta pri kupcu – do 15% = učinki na nova delovna mesta v okolju 6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb. 6.4. Odločitev župana je dokončna. 6.5. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lendava, www.lendava.si, kjer so objavljene tudi grafične priloge s podrobnim prikazom območja.
Občina Lendava – Lendva Község

AAA Zlata odličnost